Európsky exekučný titul

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ak je exekučným titulom súdne rozhodnutie vrátane súdneho zmieru alebo inej právnej dohody medzi stranami konania v súlade so zákonom, na vydávanie osvedčení je príslušný súd prvého stupňa (článok 2 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Žiadosť o opravu osvedčenia sa podáva na súde, ktorý osvedčenie vydal. Súd prvého stupňa rozhodne o žiadosti o vydanie osvedčenia bez účasti strán. Proti rozhodnutiu o prijatí žiadosti sa nemožno odvolať. Osvedčenie sa vydáva veriteľovi a kópia sa zašle dlžníkovi. Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti možno podať do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia, ak sa veriteľ zúčastnil na konaní, a do 15 dní od doručenia rozhodnutia veriteľovi, ak nebol prítomný. Rovnaké ustanovenia sa obdobne vzťahujú na dovolanie (recurs) (články 2, 3, 5 a 6 článku I1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Žiadosť o zrušenie platnosti osvedčenia sa podáva na súde, ktorý osvedčenie vydal, a to v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia. Ak sa po predvolaní účastníkov konania súd prvého stupňa domnieva, že osvedčenie bolo vydané v rozpore s podmienkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 805/2004, prijaté opatrenia znovu posúdi a rozhodne o úplnom alebo čiastočnom zrušení osvedčenia. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Rovnaké ustanovenia sa obdobne vzťahujú na dovolanie (recurs) (článok 7 článku I1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Opravné prostriedky uvedené v článku 19 ods. 1

Opravné prostriedky sú podľa rumunskej legislatívy (článok 19 ods. 1) riadne – odvolanie (apel), a mimoriadne – dovolanie (recurs), žaloba o neplatnosť rozhodnutia (contestația în anulare) a preskúmanie (revizuirea).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Opravné prostriedky uvedené v článku 19 ods. 1.

Opravné prostriedky podľa rumunského práva (článok 19 ods. 1) sú riadne, a to odvolanie (apel), a mimoriadne, teda dovolania (recurs), žiadosť o zrušenie rozsudku (contestația în anulare) a žaloba na obnovu konania (revizuire).

Odvolania sa riadia článkami 466 až 482 Občianskeho súdneho poriadku.

Proti prvostupňovým rozsudkom možno podať odvolanie. Lehota na podanie odvolania je 30 dní od doručenia rozsudku. Výkon prvostupňového rozsudku sa v priebehu odvolania odloží. Odvolanie a dôvody, na ktorých sa zakladá, sa predkladajú súdu, proti ktorého rozhodnutiu sa podáva odvolanie.

Po uplynutí lehoty na odvolanie má protistrana právo podľa súdneho konania, v rámci ktorého sa prejednáva odvolanie odvolávajúceho sa, predložiť písomné odvolanie (tzv. vzájomné odvolanie: apel incident) prostredníctvom vlastného podania, ktorého cieľom je zmena rozhodnutia prvostupňového súdu.

V prípade spoločného sporu a v prípade, že tretie strany vstúpili do prvostupňového konania ako vedľajší účastníci, má odporca po uplynutí odvolacej lehoty právo podať odvolanie v písomnej forme (tzv. vyvolané odvolanie: apel provocat) proti druhému odporcovi alebo osobe, ktorá vystúpila vo veci prejednanej na prvom stupni a ktorá nie je účastníkom hlavného odvolania, ak táto účasť v konečnom dôsledku môže mať dôsledky na právne postavenie odporcu v konaní.

Vzájomné odvolanie a vyvolané odvolanie podáva odporca spolu s vyjadrením k odvolaniu vo veci samej.

Odvolanie, riadne podané v stanovenej lehote, vedie k novému posúdeniu veci samej a odvolací súd vydá rozhodnutie tak zo skutkového, ako aj z právneho hľadiska (devolutívny účinok odvolania: efectul devolutiv al apelului).

Odvolací súd opätovne preskúma podstatu veci v rozsahu, aký určil odvolávajúci sa, a s odkazom na riešenia závisiace od strany rozsudku, voči ktorému smeruje odvolanie. Prenesenie právomocí sa uplatní na celý prípad, keď sa odvolanie neobmedzuje na určité riešenia výroku napadnutého rozsudku, ak je pravdepodobné, že rozsudok bude zrušený, alebo ak je predmet sporu nedeliteľný.

Odvolací súd môže potvrdiť napadnutý rozsudok a v takom prípade odvolanie zamietne alebo zruší, alebo vyhlási konanie za neplatné. Ak sa odvolaniu vyhovie, súd môže zrušiť alebo zmeniť napadnutý rozsudok.

Ak sa zistí, že prvostupňový súd nesprávne rozhodol vo veci bez toho, aby preskúmal jej podstatu, alebo že vec bola prejednaná v neprítomnosti účastníkov konania, ktorí neboli zákonne predvolaní, odvolací súd zruší napadnutý rozsudok a postúpi vec na preskúmanie príslušnému súdu, prípadne zamietne žiadosť ako neprípustnú. Odvolací súd však zruší napadnutý rozsudok a vec postúpi na obnovu konania súdu prvého stupňa; postúpenie na obnovu konania sa môže uskutočniť len raz v priebehu konania.

Ak odvolací súd zistí, že prvostupňový súd nemá právomoc, zruší napadnutý rozsudok a postúpi vec na preskúmanie príslušnému súdu alebo prípadne zamietne návrh ako neprípustný.

Ak odvolací súd dospeje k záveru, že má právomoc rozhodovať v prvom stupni, zruší napadnutý rozsudok a preskúma podstatu veci.

Odvolateľ nemôže byť v dôsledku svojho odvolania umiestnený do horšej situácie, než je situácia vyplývajúca z rozhodnutia, proti ktorému smeruje odvolanie.

Súdne preskúmania sa riadia článkami 483 až 502 Občianskeho súdneho poriadku.

Proti napadnutým rozsudkom, rozhodnutiam vydaným bez práva na odvolanie a iným rozsudkom vo výslovne stanovených prípadoch možno podať opravný prostriedok. Súdne preskúmania nie je možné podať proti rozhodnutiam v určitých veciach: poručníctvo, rodina, osobný stav, správa budov, evakuácia; vecné bremená, zmeny hraníc, označovanie hraníc, povinnosti vykonať alebo neuskutočniť úkony, ktoré nie je možné peňažne vyjadriť, súdne vyhlásenie o smrti osoby, súdne rozdelenie, pozostalosť zosnulého, pozitívny predpis, vlastníctvo pozemkov, civilná navigácia a prístavné činnosti, pracovné spory, sociálne zabezpečenie, vyvlastnenie, ochrana spotrebiteľa, poistenie, uplatnenia zákona č. 77/2016 Z. z. o vysporiadaní záväzkov prostredníctvom nehnuteľností. Rozsudky odvolacích súdov nie sú predmetom konania o opravnom prostriedku v prípadoch, keď zákon stanovuje, že proti prvostupňovým rozsudkom možno podať len odvolanie.

Lehota na podanie opravného prostriedku je 30 dní od doručenia rozsudku. Opravným prostriedkom sa zaoberá súd, ktorý je hierarchicky nadradený tomu, ktorý vydal napadnutý rozsudok. Na žiadosť navrhovateľa môže súd, ktorý rozhoduje o preskúmaní, nariadiť odklad výkonu rozsudku, ktorý podlieha preskúmaniu v konaní o opravnom prostriedku.

Vzájomný opravný prostriedok a vyvolaný opravný prostriedok je možný za rovnakých podmienok ako vzájomné a vyvolané odvolanie.

Ak bol opravný prostriedok v zásade vyhlásený za prípustný, súd po preskúmaní všetkých uvedených dôvodov a po preskúmaní právnej otázky ho môže povoliť, zamietnuť alebo zrušiť, alebo vyhlásiť konanie za neplatné. Ak sa pripustí konanie o opravnom prostriedku, napadnutý rozsudok môže byť úplne alebo čiastočne zrušený. Zrušený rozsudok nie je účinný. Exekučné alebo poistné opatrenia vykonané na základe takéhoto rozsudku nie sú právne záväzné. Súd o tom rozhodne ex offo rozsudkom o zrušení odvolania.

Ak sa odvolanie zruší, rozsudky odvolacieho súdu týkajúce sa právnych otázok, ktoré boli vyriešené, sú pre súd, ktorý vec preskúmal, záväzné. Ak bol rozsudok zrušený z dôvodu porušenia procesných pravidiel, konanie sa opäť začne od zrušeného aktu. Po zrušení odvolania súd prvého stupňa vec znovu prejedná v rozsahu zrušenia a s prihliadnutím na všetky dôvody uplatnené na súde, ktorého rozsudok bol zrušený.

V prípade preskúmania právnej otázky a obnovy konania po zrušení rozsudku odvolacím súdom sa dotknutá osoba nesmie dostať do horšej situácie.

Žiadosti o zrušenie rozsudku sa riadia článkami 503 až 508 Občianskeho súdneho poriadku.

Proti konečným rozsudkom sa možno odvolať prostredníctvom žiadosti o zrušenie, ak sťažovateľ nebol riadne predvolaný a nebol prítomný pri skúmaní veci. Žiadosť o zrušenie rozsudku sa podáva na súde, ktorého rozsudok je napadnutý. Možno ju podať do 15 dní od doručenia rozsudku a najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa rozsudok stal právoplatným. Súd môže odložiť výkon rozsudku, ktorého zrušenie sa navrhuje, pod podmienkou, že sa zloží zábezpeka. Ak je dôvod námietky oprávnený, súd vydá jediný rozsudok, ktorým zruší napadnutý rozsudok a rozhodne o veci. Rozsudok vynesený v rámci žaloby o neplatnosti možno napadnúť rovnakým spôsobom ako napadnutý rozsudok.

Žaloba na obnovu konania sa riadi článkami 509 až 513 Občianskeho súdneho poriadku.

O preskúmanie rozsudku vo veci samej alebo rozsudku, ktorý sa týka veci samej, možno požiadať napríklad vtedy, ak sa napríklad dotknutej strane za okolností, ktoré sú mimo jej kontroly, zabránilo dostaviť sa na súd a ak o tom informovala súd. Lehota na preskúmanie je jeden mesiac a počíta sa od situácie, ktorá zabránila účasti na konaní. Súd môže odložiť výkon rozsudku, ktorého obnova sa navrhuje, pod podmienkou, že sa zloží zábezpeka. Ak súd vyhovie návrhu na preskúmanie, úplne alebo čiastočne zmení napadnutý rozsudok a v prípade protichodných konečných rozsudkov tento rozsudok zruší. Rozsudok vynesený v rámci žaloby na obnovu konania podlieha opravným postupom stanoveným zákonom v súvislosti s preskúmanými rozsudkami.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Rumunský jazyk

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Ak je exekučný titul verejnou listinou, právomoc má okresný súd obvodu v ktorom sa nachádza vystaviteľ tohto úkonu (§ l1 článok 2 ods. 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien).

Posledná aktualizácia: 02/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.