Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Európsky exekučný titul

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Škótsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Nariadenie sa so všetkými nevyhnutnými zmenami vykonáva prostredníctvom súčasných procesných pravidiel škótskych šerifských súdov (Sheriff Court) a najvyššieho civilného súdu (Court of Session).

V týchto pravidlách sa stanovuje, že žiadosť o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule sa podáva na formulári, ktorý je uvedený v prílohe VI k nariadeniu. Formulár treba predložiť súdnemu úradníkovi (Sheriff Clerk), ktorý na šerifskom súde zodpovedá za príjem návrhov. So žiadosťami podanými na najvyššom civilnom súde sa zaobchádza tak, ako keby išlo o žaloby, a mali by sa predkladať pomocnému úradníkovi najvyššieho civilného súdu (Assistant Clerk of Session).

Formuláre a pravidlá sú k dispozícii aj na webovom sídle škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service):

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

V článku 19 ods. 1 sa stanovuje, že dlžník musí byť oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia v prípade, že mu nebol doručený dokument o začatí konania, alebo ak mu bez jeho vlastného zavinenia bolo zabránené vo vznesení námietky proti nároku.

Na vykonanie nariadenia sa so všetkými nevyhnutnými zmenami používajú existujúce procesné pravidlá šerifských súdov a najvyššieho civilného súdu.

Príslušné pravidlá šerifských súdov a najvyššieho civilného súdu sú zhrnuté ďalej v texte. Úplné znenie pravidiel a príslušné formuláre sú k dispozícii na adrese: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Procesné pravidlá šerifského súdu
  • Zjednodušené konanie

Od 28. novembra 2016 sa v prípade vznesenia nároku s peňažnou hodnotou najviac 5 000 GBP, pri ktorom sa požaduje platba, doručenie alebo znovunadobudnutie hnuteľného majetku, prípadne nariadenie určitej osobe, aby vykonala konkrétny úkon, používa zjednodušené konanie.

Preskúmanie rozhodnutia:

Existujú dva druhy preskúmania – zrušenie rozhodnutia a odvolanie.

Podľa pravidla 13.6 účastník konania môže požiadať o zrušenie prijatého rozhodnutia tak, že podá návrh na zrušenie prostredníctvom formulára 13B(1) v prípade rozhodnutia, ktoré bolo prijaté pred 30. júlom 2018, prípadne prostredníctvom formulára 13B(2) v prípade rozhodnutia, ktoré bolo prijaté 30. júla 2018 a po tomto dátume, pričom uvedie dôvody na zrušenie rozhodnutia.  Účastník konania by mal vyplniť aj formulár s vyjadrením (formulár 4A) a zaslať ho súdu spolu so správnou verziou formulára 13B.

Podľa pravidla 16.2 účastník konania sa môže odvolať na šerifský odvolací súd tak, že podá odvolanie (formulár 16A) do štyroch týždňov od zaslania formulára s rozhodnutím, pričom uvedie právne otázky, ktorými by sa šerifský odvolací súd mal zaoberať.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej šerifským súdom:

Scot Courts

v rámci procesných pravidiel (Act of Sederunt) ktorými sa riadi zjednodušené konanie.  Formuláre a vzorové nariadenia možno nájsť nižšie v tej istej časti.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Pravidlami pre veci s nízkou hodnotou sporu z roku 2002 sa upravuje konanie v prípadoch, keď hodnota nároku nepresahuje 3 000 GBP. (Od 28. novembra 2016 sa v prípade vznesenia nároku s peňažnou hodnotou najviac 5 000 GBP, pri ktorom sa požaduje platba, doručenie alebo znovunadobudnutie hnuteľného majetku, prípadne nariadenie určitej osobe, aby vykonala konkrétny úkon, používa zjednodušené konanie – pozri informácie uvedené v predchádzajúcom texte).

Preskúmanie rozhodnutia:

Existujú tri druhy preskúmania – zrušenie rozhodnutia, odvolanie a žiadosť o zmenu a pod. rozhodnutia vo veci toho istého nároku.

Podľa pravidla 21.10 môže účastník v súvislosti s rozhodnutím požiadať o jeho zmenu, zrušenie alebo o vyhlásenie jeho neplatnosti resp. o odklad jeho výkonu, a to podaním urobeným v tomto zmysle, v ktorom stručne uvedie dôvody svojej žiadosti.

Podľa pravidla 22.1 môže účastník konania požiadať o zrušenie rozhodnutia, a to podaním na formulári 20, v ktorom uvedie dôvody svojej neúčasti a navrhovanú obhajobu.

Podľa pravidla 23.1 môže účastník konania podať odvolanie sudcovi (sheriff principal) na formulári 21 najneskôr do 14 dní odo dňa konečného rozhodnutia, pričom uvedie vec, ktorej sa odvolanie týka, a právnu otázku, o ktorú sa odvolanie opiera.

Podľa pravidla 23.4 sa žiadosť o pripustenie odvolania proti rozhodnutiu vo veci žiadosti o rozhodnutie o spôsobe splatenia, prípadne proti akémukoľvek súdnemu rozkazu, ktorý s tým súvisí, podáva na formulári 22, pričom v žiadosti treba uviesť právnu otázku, o ktorú sa odvolanie opiera. V prípade pripustenia odvolania sa toto odvolanie podáva na formulári 23 a účastník konania, ktorý podal odvolanie, o ňom informuje všetkých ďalších účastníkov konania v lehote 14 dní od pripustenia odvolania.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej šerifským súdom: pravidlá týkajúce sa vecí s nízkou hodnotou sporu; formuláre sú k dispozícii po kliknutí na tento odkaz: formuláre pre veci s nízkou hodnotou sporu.

Skrátené konanie

Pravidlami skráteného konania z roku 2002 sa upravuje postup v prípadoch, keď hodnota nároku presahuje 3 000 GBP a nepresahuje 5 000 GBP. (Od 28. novembra 2016 sa v prípade vznesenia nároku s peňažnou hodnotou najviac 5 000 GBP, pri ktorom sa požaduje platba, doručenie alebo znovunadobudnutie hnuteľného majetku, prípadne nariadenie určitej osobe, aby vykonala konkrétny úkon, používa zjednodušené konanie – pozri informácie uvedené v predchádzajúcom texte).

Preskúmanie rozhodnutia:

Existujú tri druhy preskúmania – zrušenie rozhodnutia, odvolanie a žiadosť o zmenu a pod. rozhodnutia vo veci toho istého nároku. Okrem toho existujú aj osobitné ustanovenia týkajúce sa odvolaní proti rozhodnutiam o spôsobe splatenia.

Podľa pravidla 24.1 môže účastník konania požiadať o zrušenie rozhodnutia, a to podaním na formulári 30, v ktorom uvedie dôvody svojej neúčasti a navrhovanú obhajobu.

Podľa pravidla 25.1 môže účastník konania podať odvolanie sudcovi (sheriff principal) na formulári 31 najneskôr do 14 dní odo dňa konečného rozhodnutia, pričom uvedie vec, ktorej sa odvolanie týka, a právnu otázku, o ktorú sa odvolanie opiera.

Podľa pravidla 25.4 sa žiadosť o pripustenie odvolania proti rozhodnutiu vo veci žiadosti o rozhodnutie o spôsobe splatenia, prípadne proti akémukoľvek súdnemu rozkazu, ktorý s tým súvisí, podáva na formulári 32, pričom v žiadosti treba uviesť právnu otázku, o ktorú sa odvolanie opiera. V prípade pripustenia odvolania sa toto odvolanie podáva na formulári 33 a účastník konania, ktorý podal odvolanie, o ňom informuje všetkých ďalších účastníkov konania v lehote 14 dní od pripustenia odvolania.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej šerifským súdom:  poriadok pre skrátené konania; formulár je k dispozícii po kliknutí na tento odkaz: formuláre pre skrátené konania.

Riadne konanie

Pravidlá z roku 1993 týkajúce sa riadneho konania upravujú konanie prípadoch, keď hodnota nároku presiahne 5 000 GBP.

Preskúmanie rozhodnutia:

Sú dva spôsoby, ako podať odvolanie: odvolanie adresované sudcovi (sheriff principal), resp. najvyššiemu civilnému súdu, ako aj využitie rehabilitačného postupu (Reponing procedure).

Podľa pravidla 8.1 môže odporca požiadať o zrušenie rozhodnutia pre zmeškanie podaním žiadosti o rehabilitáciu (reponing note), v ktorej uvedie navrhovanú obhajobu a dôvody svojej neúčasti. Pre túto žiadosť nie je predpísaný žiadny konkrétny formulár, ale forma žiadosti by zvyčajne mala zodpovedať návrhu na začatie konania (Initial Writ) (formulár G1). Ak sa žiadosti vyhovie, konanie pokračuje, ako keby bol odporca urobil podanie o svojom úmysle brániť sa.

V pravidle 31.3 sa stanovuje, že odvolanie na najvyšší civilný súd sa predloží na základe písomného podania prostredníctvom hlavných listov predbežného opatrenia alebo samostatného listu; toto odvolenie sa predloží súdnemu úradníkovi (sheriff clerk). V pravidle 31.4 sa stanovuje, že odvolanie sudcovi (Sheriff Principal) sa predloží podaním na formulári A1. V pravidlách 31.1 a 31.2 sa stanovujú požadované lehoty.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej šerifským súdom: poriadok pre riadne konania.

  • Poriadok najvyššieho civilného súdu z roku 1994

Preskúmanie rozhodnutia:

Podľa pravidla 19.2 môže odporca prostredníctvom návrhu požiadať o zrušenie rozhodnutia a súčasne musí uviesť svoju obhajobu. Bude sa postupovať tak, ako keby bola obhajoba predložená v požadovanej lehote.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej najvyššiemu civilnému súdu: poriadok najvyššieho civilného súdu.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V Škótsku sa prijímajú osvedčenia zaslané v angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Ak sú verejné listiny na účely ich uloženia a výkonu zaznamenané v registri najvyššieho súdu (Books of Council and Session), správca záznamov (Keeper of the Registers) vydá osvedčenie.

Kontaktné údaje registrového orgánu (Keeper of the Records):

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tel.: 08456070161

E-mail: customer.services@ros.gov.uk

Ak je listina na účely uloženia a výkonu zaznamenaná v registri šerifského súdu (Sheriff Court books), osvedčenie vydajú súdni úradníci (sheriff clerks). Pokiaľ ide o pravidlo 5 procesných pravidiel šerifského súdu týkajúcich sa európskeho exekučného titulu, k žiadosti o osvedčenie podľa článku 25 ods. 1 nariadenia treba pripojiť aj čestné vyhlásenie. Podrobné informácie o šerifských súdoch sú k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby: v časti Courts and Tribunals Locations (Sídla súdov a tribunálov) prejdite na položku Court Locations (Sídla súdov).

Posledná aktualizácia: 27/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.