Európsky exekučný titul

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

V zmysle § 21 z.č. 160/2015 Z.z. (ďalej len "Civilný sporový poriadok") je na zmenu a zrušenie osvedčenia príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie alebo súd, na ktorom bol schválený alebo uzavretý zmier, ak ide o súdne rozhodnutie alebo zmier.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Pokiaľ ide o článok 19 ods. 1 písm. a) nariadenia, súdy Slovenskej republiky sú oprávnené preskúmať rozhodnutia podľa § 355 – 457 Civilného sporového poriadku. V súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) nariadenia súdy preskúmajú rozhodnutie podľa § 122 Civilného sporového poriadku (odpustenie zmeškania lehoty súdom).

§ 355 - 457 upravujú konanie o jednotlivých opravných prostriedkoch (odvolanie, žaloba na obnovu konania a dovolanie). Jednotlivé ustanovenia upravujú podmienky prípustnosti opravných prostriedkov, náležitosti, ktoré podané opravné prostriedky musia obsahovať, úkony súdov a spôsob rozhodovania súdov o opravných prostredkoch.

Znenie jednotlivých ustanovení civilného sporového poriadku je možné nájsť na stránke Slov-lex.sk

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Jazykom akceptovaným podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia je v Slovenskej republike slovenský jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V zmysle § 21 ods. 2 Civilného sporového poriadku na vydanie, zmenu alebo zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho s verejnou listinou je príslušný krajský súd, ktorý je príslušný na vyššie overovanie listín podľa § 62 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

Krajský súd je príslušný na vyššie overenie alebo vydanie apostily, ak ide o listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi so sídlom v územnom obvode krajského súdu, o listiny, ktorých správnosť osvedčili alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj o preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo o posudky vyhotovené znalcami.

Znenie zákona č. 97/1963 Zb. je možné nájsť na web stránke Slov-lex.sk

Posledná aktualizácia: 09/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.