Európsky exekučný titul

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Postupy pri oprave osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 2

  • V Slovinsku sa návrh na opravu podáva orgánu, ktorý vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule (článok 42.c ods. 1 zákona o výkone rozhodnutí a predbežných opatreniach – zakon o izvršbi in zavarovanju).

Postupy pri stiahnutí osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 2

  • Zrušenie podľa článku 42.c ods. 2 zákona o výkone rozhodnutí a predbežných opatreniach (zrušenie osvedčenia je v právomoci súdu alebo orgánu, ktorý ho vydal) a podľa článku 40.c ods. 3 uvedeného zákona (na účely konania o zrušení osvedčenia na základe verejnej listiny vydanej po rozhodnutí o výkone má miestnu príslušnosť súd, ktorý má miestnu príslušnosť na rozhodovanie o prípustných prostriedkoch výkonu).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Obnova konania podľa článkov 394 – 405 zákona o súdnom konaní (obnova konania uvedená v článkoch 394 – 405 zákona o súdnom konaní).

Návrat do predchádzajúceho stavu (restitutio in integrum) podľa článkov 166 – 405 zákona o súdnom konaní (návrat do predchádzajúceho stavu uvedený v článkoch 166 – 120 zákona o súdnom konaní).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Úradným jazykom je slovinčina, prípadne dva jazyky národnostných menšín, ktoré sa používajú v úradnom styku na súdoch v oblastiach, kde tieto národnostné menšiny žijú (články 6 a 104 zákona o súdnom konaní v spojení s článkom 15 zákona o výkone rozhodnutí a predbežných opatreniach). Jazykmi národnostných menšín sú taliančina a maďarčina.

Národnostne zmiešané oblasti upravuje zákon o zriaďovaní obcí a stanovení ich hraníc (zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – Úradný vestník RS, č. 108/06 – úradné konsolidované znenie a 9/11). Článok 5 uvedeného zákona stanovuje: „Národnostne zmiešanými oblasťami podľa tohto zákona sú oblasti, ktoré ako také sú vymedzené platnými štatútmi obcí Lendava, Hodoš – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Notár.

Zoznam notárov sa nachádza tu.

Posledná aktualizácia: 26/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.