Európsky exekučný titul

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Španielsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


*povinný údaj

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Postup pre opravu chýb v osvedčení o európskom exekučnom titule stanovený v článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 805/2004 je upravený článkom 267 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 6/1985 z 1. júla 1985 o súdnej moci (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial).

Postup, ktorým sa ruší osvedčenie o európskom exekučnom titule uvedený v článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 805/2004 prebieha podľa ustanovení týkajúcich sa žiadosti o preskúmanie (recurso de reposición) stanovenými v zákone č. 1/2000 zo 7. januára 2000 Občianskeho súdneho poriadku (la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Pokiaľ sa osvedčenie o európskom exekučnom titule týka verejných listín, je zodpovednosťou príslušného notára skontrolovať prípadné vecné chyby alebo splnenie požiadaviek nevyhnutných na jeho udelenie a dať podnet na opravu vecných chýb v osvedčení alebo na jeho zrušenie, ako je stanovené v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Súdne preskúmanie vo výnimočných prípadoch ako je stanovené v článku 19 nariadenia (ES) č. 805/2004 možno uskutočniť prostredníctvom anulovania konečného rozsudku na základe žiadosti dlžníka (článok 501 Občianskeho súdneho poriadku, Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Akceptovaným jazykom v zmysle článku 20 ods. 2 písm. c) je španielsky jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Za vydávanie osvedčení uvedených v článku 25 ods. 1 a v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 805/2004 je zodpovedný poverený notár alebo jeho právny zástupca či právny nástupca.

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.