Európsky exekučný titul

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Osvedčenia možno opraviť v súlade s § 14 zákona (2014:912), ktorým sa ustanovujú doplňujúce pravidlá o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone určitých rozhodnutí v medzinárodnom meradle (článok 10 ods. 1 písm. a) nariadenia o európskom exekučnom titule).

„§ 14 zákona (2014:912), ktorým sa ustanovujú doplňujúce pravidlá o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone určitých rozhodnutí v medzinárodnom meradle.

Ak sa osvedčenie o európskom exekučnom titule z dôvodu vecnej chyby nezhoduje s príslušným rozsudkom, úradným dokumentom alebo príslušným rozhodnutím, súd alebo orgán, ktorý dané osvedčenie vydal, toto osvedčenie opraví. Proti rozhodnutiu o oprave nie je možný opravný prostriedok.“

Osvedčenia možno stiahnuť v súlade s § 15 zákona (2014:912), ktorým sa ustanovujú doplňujúce pravidlá o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone určitých rozhodnutí v medzinárodnom meradle (článok 10 ods. 1 písm. b) nariadenia o európskom exekučnom titule).

„§ 15 zákona (2014:912), ktorým sa ustanovujú doplňujúce pravidlá o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone určitých rozhodnutí v medzinárodnom meradle.

Ak bolo osvedčenie o európskom exekučnom titule vydané v rozpore s požiadavkami ustanovenými v nariadení o európskom exekučnom titule, súd alebo orgán, ktorý dané osvedčenie vydal, toto osvedčenie stiahne.

Ak to nie je zbytočné, umožní sa stranám konania vyjadriť svoje stanoviská pred stiahnutím osvedčenia.

Proti rozhodnutiu o stiahnutí nie je možný opravný prostriedok.“

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Návrh na preskúmanie možno podať prostredníctvom odvolania (överklagande) podľa kapitoly 50 § 1 Súdneho poriadku (rättegångsbalken), návrhu na obnovu konania (återvinning) podľa kapitoly 44 § 9 Súdneho poriadku, návrhu na obnovu konania (återvinning) podľa kapitoly 52 zákona (1990:746) o platobných rozkazoch a poskytnutí úradnej pomoci, návrhu na obnovu konania pre zmeškanie lehoty (återställande av försutten tid) podľa kapitoly 58 § 11 Súdneho poriadku alebo sťažnosti týkajúcej sa závažnej procesnej chyby (klagan över domvilla) podľa kapitoly 59 § 1 Súdneho poriadku (článok 19 nariadenia o európskom exekučnom titule).

Kapitola 50 § 1 Súdneho poriadku

Strana, ktorá sa chce odvolať proti rozsudku okresného súdu (tingsrätt) v občianskoprávnej veci, tak urobí písomnou formou. Odvolanie sa doručuje okresnému súdu do troch týždňov od vydania rozsudku.

Kapitola 44 § 9 Súdneho poriadku

Strana, proti ktorej bol vydaný rozsudok pre zmeškanie, môže požiadať o obnovu konania na súde, na ktorom bol podaný návrh, a to do jedného mesiaca od vynesenia rozsudku. Ak nebol podaný návrh na obnovu konania, rozsudok nemožno napadnúť v tom zmysle, že bol vydaný proti meškajúcej strane.

Návrh na obnovu konania sa podáva písomne. Ak bol rozsudok pre zmeškanie vydaný bez prejednania veci samej, mal by návrh obsahovať všetky prvky, ktoré sa od účastníka vyžadujú v súvislosti s takýmto prejednaním.

Kapitola 58 § 11 Súdneho poriadku

Ak osoba nedodržala lehotu, v rámci ktorej sa bolo možné odvolať proti rozsudku alebo rozhodnutiu alebo požiadať o obnovenie konania alebo o obnovenie pôvodného stavu, a má na to právne uznateľné dôvody, uplynutú lehotu možno na základe jej žiadosti obnoviť.

Kapitola 59 § 1 Súdneho poriadku

Vykonateľnosť právoplatného rozsudku sa z dôvodu závažných procesných chyb a na žiadosť osoby, ktorej práv sa rozsudok týka, odloží, ak:

1. ak vec bola prijatá napriek tomu, že existovala procesná prekážka, pre ktorú ju mal súd vyššieho stupňa z vlastnej iniciatívy odmietnuť,

2. ak neúspešná strana nebola riadne predvolaná a konania sa nezúčastnila, alebo ak sú rozsudkom nepriaznivo dotknuté práva osoby, ktorá nebola účastníkom konania,

3. ak je rozsudok taký nejasný alebo neúplný, že z neho nemožno vyvodiť, ako súd v danej veci rozhodol,

4. alebo ak pri súdnom konaní došlo k závažnej procesnej chybe, o ktorej možno predpokladať, že ovplyvnila výsledok konania.

Sťažnosť týkajúca sa závažnej procesnej chyby uvedenej v predchádzajúcom pododseku č. 4, ktorá sa zakladá na okolnostiach, ktoré neboli namietané v konaní, sa nezamietne iba v prípade, že sťažovateľ preukáže, že mu nebolo umožnené uviesť tieto okolnosti počas súdneho konania alebo že mal iný opodstatnený dôvod neurobiť tak.

§ 52 zákona (1990:746) o platobných rozkazoch a poskytnutí úradnej pomoci

Ak je odporca nespokojný s rozsudkom vo veci týkajúcej sa platobného rozkazu alebo poskytnutia bežnej úradnej pomoci, môže požiadať o obnovu súdneho konania.“

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Osvedčenie akceptujeme v týchto jazykoch: švédčina a angličtina.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Ak Švédsky sociálny úrad (Socialnämnd) vydal verejnú listinu, môže ju zároveň osvedčiť ako európsky exekučný titul.

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.