European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 15/04/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Európsky exekučný titul - Belgicko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Pokiaľ ide o postup podľa článku 10 ods. 2 nariadenia na opravu alebo stiahnutie, žiadosť musí byť adresovaná príslušnému pracovníkovi justičného orgánu, ktorý vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule. Ak ide o osvedčenie o verejnej listine, táto žiadosť musí byť adresovaná notárovi, ktorý osvedčenie vydal. Ak sa príslušný pracovník alebo notár rozhodnú osvedčenie opraviť alebo stiahnuť, osvedčenie už bude bez účinku. Ihneď po tom, ako došlo k oprave vecnej chyby (v prípade opravy) alebo ako príslušný pracovník alebo notár dospejú k záveru, že všetky požiadavky tohto nariadenia boli splnené (v prípade stiahnutia), vydá sa nové osvedčenie, ktoré nahradí predchádzajúce.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

V závislosti od konkrétnych okolností daného prípadu je možné podľa belgického práva použiť na preskúmanie určitého rozhodnutia niekoľko opravných prostriedkov:

– Po prvé, článok 1051 súdneho poriadku umožňuje podať proti rozsudku odvolanie (appel) v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia alebo v niektorých prípadoch od jeho oznámenia podľa článku 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku. Platí to pre rozsudky vydané v sporovom konaní a rozsudky pre zmeškanie.

– Po druhé, článok 1048 súdneho poriadku umožňuje podať námietku (opposition) proti rozsudku pre zmeškanie v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia alebo v niektorých prípadoch od jeho oznámenia podľa článku 792 ods. 2 a 3 tohto poriadku.

– Pokiaľ ide o rozsudky, ktoré už nadobudli platnosť, vydané občianskoprávnymi súdmi a trestnými súdmi, ak tieto súdy rozhodujú o občianskoprávnych nárokoch, je možné za určitých okolností stanovených v článku 1133 súdneho poriadku podať mimoriadny návrh na preskúmanie v občianskoprávnom konaní (requête civile) v lehote šiestich mesiacov od okamihu, keď sa účastník dozvedel o namietaných dôvodoch na zrušenie rozsudku.

Uvedené lehoty na podanie odvolania, námietky alebo mimoriadneho návrhu na preskúmanie platia:

– ak sa v záväzných nadnárodných a medzinárodných právnych predpisoch nestanovuje inak,

– bez toho, aby bol dotknutý článok 50 súdneho poriadku umožňujúci za určitých podmienok stanovených zákonom predĺžiť lehotu,

– bez toho, aby bola nimi dotknutá možnosť uplatnenia všeobecnej právnej zásady, ktorú niekoľkokrát potvrdil belgický kasačný súd a podľa ktorej sa lehoty stanovené na vykonanie úkonu predĺžia v prospech strany, ktorej vyššia moc zabránila úkon urobiť pred uplynutím lehoty.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia musí byť ku kópii rozhodnutia a osvedčenia o európskom exekučnom titule priložený preklad osvedčenia do úradného jazyka miesta výkonu, t. j. do francúzskeho, holandského alebo nemeckého jazyka.

Zoznam uplatniteľných jazykov je k dispozícii v príručke prijímajúcich orgánov pre nariadenie (ES) č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (Európsky justičný atlas pre občianske veci).

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V Belgicku je orgánom určeným na účely článku 25 nariadenia notár, ktorý spísal verejnú listinu, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule.

Posledná aktualizácia: 17/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Bulharsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ak ide o nesporný nárok, môže súd prvého stupňa po preskúmaní prípadu osvedčenie pre európsky exekučný titul opraviť alebo stiahnuť (článok 619 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Dlžník by mal podľa článku 19 nariadenia podať žiadosť o preskúmanie príslušného rozsudku na Najvyšší kasačný súd. Súd prehodnotí žiadosť v zmysle kapitoly 24 Občianskeho súdneho poriadku – „odňatie rozhodnutí s právnymi účinkami“.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Bulharská republika určuje bulharský jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Príslušným orgánom je súd, v ktorého právomoci bol vydaný rozsudok (článok 619 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Posledná aktualizácia: 27/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Česká republika

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

České okresné súdy postupujú podľa § 167 zákona č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

České okresné súdy postupujú podľa § 58 a § 201 – 243g zákona č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Čeština

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Okresné súdy

Posledná aktualizácia: 09/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Nemecko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Zákon o vykonávaní nariadenia (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, (vykonávací zákon o európskom exekučnom titule) doplnil tieto ustanovenia do Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“):

㤠1081

Oprava alebo stiahnutie

(1)          Žiadosť podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004 o opravu alebo stiahnutie súdneho osvedčenia sa podáva na súde, ktorý osvedčenie vydal. O žiadosti rozhodne tento súd. Žiadosť o opravu alebo stiahnutie osvedčenia vydaného notárom alebo osvedčenia vydaného správnym orgánom sa podáva na orgáne, ktorý osvedčenie vydal. Notári alebo správne orgány sú povinné bezodkladne postúpiť túto žiadosť tomu okresnému súdu na rozhodnutie, v ktorého pôsobnosti majú sídlo.

(2)          Dlžník môže podať žiadosť o stiahnutie v rámci lehoty jedného mesiaca. Ak sa osvedčenie má doručiť do zahraničia, je táto lehota dva mesiace. Ide o zákonnú lehotu, ktorá začne plynúť momentom doručenia osvedčenia, ale v žiadnom prípade nie pred doručením právneho titulu, ktorého sa osvedčenia týka. V žiadosti o stiahnutie musia byť uvedené dôvody, pre ktoré bol titul zjavne nesprávne vydaný.

(3)          Na opravu a stiahnutie sa primerane vzťahuje § 319 ods. 2 a 3.“

Ustanovenia § 319 ods. 2 a 3 OSP znejú takto:

㤠319

Oprava rozsudku

(1) ...

(2)          Rozhodnutie o oprave sa uvedie na rozsudku a jeho rovnopisoch. Pokiaľ sa v uznesení vyhlasuje, že oprava bola vykonaná vo forme opísanej v ods. 130 písm. b), má sa uložiť ako osobitný elektronický dokument. Tento dokument má byť neoddeliteľne pripojený k rozsudku.

(3)          Voči rozkazu, ktorým sa zamieta žiadosť o opravu, nemožno podať odvolanie. Je však voči nemu možné bezodkladne podať sťažnosť.“

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Podľa súčasných pravidiel nemeckého občianskeho práva procesného má dlžník právo vždy, a teda nielen vo výnimočných prípadoch uvedených v článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004, žiadať o preskúmanie rozhodnutia prijatého z dôvodu nevznesenia námietky alebo nedostavenia sa na súd [porovnaj článok 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 805/2004].

a)    Kontumačné rozsudky a exekučné tituly

Podľa § 338 OSP dlžník môže požiadať o zrušenie kontumačného rozsudku. Ten istý opravný prostriedok sa uplatňuje na rozkaz vydaný v rámci konania o platobnom rozkaze (porovnaj § 700 OSP v spojení s § 338 OSP). Žiadosť sa podáva vo forme oznámenia o námietke, a to na súde, na ktorom prebieha hlavné konanie. Pre podanie žiadosti je stanovená lehota dvoch týždňov. Ide o zákonnú lehotu, ktorá začína plynúť momentom doručenia rozhodnutia. Ak ide o prípustnú žiadosť, konanie sa vráti do štádia, v ktorom bolo pred zmeškaním. Dôvody, pre ktoré dlžník nemal možnosť napadnúť nárok alebo dostaviť sa na súdne pojednávanie, nemajú na prípustnosť žiadosti žiaden vplyv.

Ak v prípadoch uvedených v článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 805/2004 nielen že nedošlo k riadnemu doručeniu dokumentu o začatí konania alebo rovnocennému dokumentu, prípadne predvolaniu na súdne pojednávanie, ale nedostatky v doručovaní ďalej trvajú, a to napríklad preto, lebo sa doručenie uskutočnilo na adresu, na ktorej sa dlžník už dlhší čas nezdržiava, je situácia takáto: ak nemožno preukázať, že kontumačný rozsudok alebo exekučný titul bol doručený riadne, alebo ak bolo doručenie neúspešné z dôvodu porušenia základných pravidiel doručovania, potom začne dvojtýždňová lehota na podanie žiadosti plynúť až od momentu, keď bol dlžníkovi doručený kontumačný rozsudok alebo exekučný titul. Popri tom má dlžník aj ďalej právo podať žiadosť o zrušenie rozsudku.

V prípadoch uvedených v článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 805/2004, t. j. ak nejde o neúspešné doručenie, ale ak dlžníkovi zabránila vo vznesení námietky voči nároku vyššia moc alebo výnimočné okolnosti bez zavinenia na jeho strane, je situácia takáto: ak je prekážka odstránená včas pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti o zrušenie rozsudku, môže dlžník využiť riadny opravný prostriedok, t. j. podať žiadosť (pozri už uvedené). Ak však bolo dlžníkovi zabránené dostaviť sa na súd z dôvodu dopravnej nehody, môže spravidla v lehote dvoch týždňov od doručenia rozsudku podať žiadosť, a to osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý tak urobí v jeho mene. Ak prekážka trvá aj po uplynutí lehoty na podanie žiadosti, má dlžník podľa ustanovení § 233 OSP možnosť požiadať o vrátenie konania do predchádzajúceho štádia. Tieto ustanovenia nie sú obmedzené len na prípady vyššej moci, ale umožňujú strane požiadať o vrátenie konania do predchádzajúceho štádia aj v prípade, keď jej bez vlastného zavinenia bolo zabránené dodržať zákonnú lehotu (alebo niektoré ďalšie bližšie určené lehoty). Žiadosť o vrátenie konania do predchádzajúceho štádia sa musí podať v lehote dvoch týždňov od momentu, keď prekážka bola odstránená. O vrátenie konania do predchádzajúceho štádia nemožno už viac požiadať po uplynutí jedného roka od konca skončenia predmetnej lehoty. O tejto žiadosti, ktorá sa takisto musí podať v lehote dvoch týždňov, rozhoduje súd, ktorý je príslušný na rozhodovanie o žiadosti o zrušenie rozsudku (t. j. súd, na ktorom sa vedie spor).

Ak dlžník podal prípustnú žiadosť o zrušenie rozsudku, ale sa opätovne nedostaví na vytýčené pojednávanie, nebude mať žiaden opravný prostriedok voči rozsudku, ktorým sa kontumačne zamieta jeho žiadosť (porovnaj § 345 OSP). Dlžník má však právo v obmedzených prípadoch podať odvolanie. Podľa § 514 ods. 2 OSP sa v takýchto prípadoch môže na podporu svojho odvolania dovolávať tej skutočnosti, že jeho nedostavenie sa na súd nebolo v dôsledku nedbalosti. Všeobecné obmedzenia prípustnosti odvolaní (porovnaj § 511 ods. 2 OSP) sa nepoužijú. Odvolanie sa podáva na odvolacom súde vo forme oznámenia o odvolaní. Pre podanie odvolania je stanovená lehota jedného mesiaca. Ide o zákonnú lehotu, ktorá začína plynúť po doručení úplného znenia rozsudku a najneskôr päť mesiacov po jeho vyhlásení. Keďže ide o zákonnú lehotu, dlžník má podľa § 233 OSP nárok žiadať o vrátenie konania do predchádzajúceho štádia v prípade, že nebol schopný dodržať túto lehotu na odvolanie bez vlastného zavinenia (pozri už uvedené).

b)    Rozsudky na základe skutkového stavu, ktorý je opísaný v súdnom spise

Ak sa dlžník nezúčastní na ústnom pojednávaní a súd nevynesie kontumačný rozsudok a namiesto toho na žiadosť veriteľa vynesie rozsudok na základe skutkového stavu, ktorý je opísaný v súdnom spise (porovnaj § 331a ods. 2 OSP), možno sa odvolať aj proti takémuto rozsudku. Podľa § 511 OSP možno podať odvolanie, ak hodnota nároku je vyššia ako 600 EUR alebo ak súd prvého stupňa povolil odvolanie voči rozsudku vzhľadom na zásadný význam (§ 511 ods. 4 OSP). Pokiaľ ide o formálne náležitosti odvolania a právo na vrátenie konania do predchádzajúceho štádia, odkazuje sa na už uvedené skutočnosti.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Vykonávací zákon o európskom exekučnom titule doplnil tieto ustanovenia do Občianskeho súdneho poriadku:

㤠1083

Preklad

Ak je podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 805/2004 veriteľ povinný predložiť preklad, vyhotoví sa tento v nemeckom jazyku a potvrdí ho osoba, ktorá je na to v jednom z členských štátov poverená.“

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V Nemecku sú verejnými listinami na účely článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004 vykonateľné právne nástroje vyhotovené notármi a úradmi sociálnej starostlivosti o mladistvých. V novom § 1079, ktorý sa má doplniť do OSP, vykonávací zákon o európskom exekučnom titule zveruje právomoc vydávať osvedčenia o európskom exekučnom titule na účely článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004 tomu úradu, ktorý je zodpovedný za vydanie vykonateľného rovnopisu (porovnaj § 724 OSP). Predmetné ustanovenie znie takto:

㤠1079

Príslušnosť

Osvedčenia podľa:

1.            článku 9 ods. 1, článku 24 ods. 1, článku 25 ods. 1 a

2.            článku 6 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, s. 15) majú právo vydávať tie súdy, orgány alebo notári, ktorí sú zodpovední za vydanie vykonateľného rovnopisu.“

Podľa § 792 ods. 2 OSP vydá vykonateľný rovnopis notárskej listiny (a teda osvedčenie o európskom exekučnom titule) notár, ktorý listinu uschováva. Ak listinu uschováva orgán, je na vydanie príslušný tento orgán. Listinu má spravidla v úschove notár, ktorý ju overil.

Podľa § 60 ods. 3 bodu 1 ôsmej časti zákona o sociálnej starostlivosti (Sociálna starostlivosť o deti a mladistvých) je na vydanie vykonateľného rovnopisu listiny týkajúcej sa sociálnej starostlivosti príslušný úrad sociálnej starostlivosti o mladistvých, ktorý je poverený vykonávať práce súvisiace s overovaním listín. Z tohto dôvodu je na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule príslušný ten úrad sociálnej starostlivosti o mladistvých, ktorý vydal príslušnú verejnú listinu. Vykonávací zákon o európskom exekučnom titule tu zaviedol objasnenie právneho stavu prostredníctvom novelizácie § 60 ods. 3 bodu 1 ôsmej časti zákona o sociálnej starostlivosti.

Z vymedzenia právomoci vydávať vykonateľné rovnopisy vyplýva, že v Nemecku je na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule vo všeobecnosti oprávnený ktorýkoľvek notár alebo úrad sociálnej starostlivosti o mladistvých. Keďže je v Nemecku okolo 8 000 notárov a niekoľko stoviek úradov sociálnej starostlivosti o mladistvých, vytvoriť ich zoznam pre zverejnenie v úradnom vestníku sa javí ako nenáležité. Náklady na aktualizáciu takéhoto zoznamu by navyše boli zjavne neprimerané. V súčasnosti nemecká vláda upúšťa od zaslania predmetného zoznamu a namiesto toho oznamuje, aby sa v úradnom vestníku zverejnil právny rámec, ktorý je daný ustanoveniami § 1079 OSP v spojení s § 797 ods. 2 OSP resp. § 60 ods. 3 bodu 1 ôsmej časti zákona o sociálnej starostlivosti. Takáto informácia umožní dlžníkovi bez problémov zistiť, ktorý orgán je na účely článku 25 nariadenia Rady (ES) č. 805/2004 príslušný. Okrem toho bude v prevažnej väčšine prípadov príslušný aj tak orgán, ktorý verejnú listinu vydal, ako už bolo objasnené.

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Estónsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

V Estónsku možno žiadosť o opravu alebo zrušenie európskeho exekučného titulu podľa článku 10 ods. 2 nariadenia podať spôsobom, ktorý je uvedený v § 447 a v § 6191 ods. 3 a 4 Odkaz sa zobrazí v novom okneObčianskeho súdneho poriadku.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

V prípadoch podľa článku 19 ods. 1 je možné podať návrh podľa § 415 občianskeho súdneho poriadku.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Na účely článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia Estónsko akceptuje osvedčenia v angličtine alebo estónčine, alebo osvedčenia preložené do týchto jazykov.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom na účely článku 25 je miestny súd Harjumaa.

Posledná aktualizácia: 17/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Grécko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ak bolo vydané osvedčenie o európskom exekučnom titule na účely súdneho rozhodnutia, oprava alebo stiahnutie tohto osvedčenia sa riadi článkom 10 nariadenia (ES) č. 805/2004 a rovnaký postup sa uplatňuje na potvrdenie pre súdny zmier (čl. 24 ods. 3 nariadenia) a verejné listiny (čl. 25 ods. 3). Tieto konania a, samozrejme, konania o súdnej príslušnosti v Grécku sa riadia článkom 933 občianskeho súdneho poriadku (Κώδικας Πολιτικής δικονομίας), ktorého predmetom je vznesenie námietky voči platnosti exekučného titulu. Opravu alebo stiahnutie nemožno napadnúť, pretože článok 10 ods. 4 nariadenia sa uplatňuje analogicky, a v súlade s článkom 24 ods. 3 a článkom 25 ods. 3 sa uplatňuje rovnako, aj pokiaľ ide o súdne zmiery a verejné listiny.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Ak sa má rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul preskúmať, pretože dlžník nebol schopný brániť sa z dôvodu oneskoreného doručenia predvolania alebo vyššej moci, t. j. výnimočných okolností, ktoré vznikli nezávisle od jeho vôle, konanie bude pokračovať na súde, ktorý vydal rozhodnutie. Ide o postup napadnutia rozsudku pre zmeškanie v súlade s ustanoveniami občianskeho súdneho poriadku (článok 495 a článok 501 a nasl.).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Žiadosti o potvrdenie verejnej listiny ako európskeho exekučného titulu, ktorý je vykonateľný v niektorom členskom štáte v súlade s článkom 25 ods. 1 tohto nariadenia, sa prijímajú v gréčtine alebo angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom príslušným na osvedčenie európskeho exekučného titulu, t. j. verejnej listiny v rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 3 nariadenia, v spojení s článkom. 904 ods. 2 písm. d) a písm. g) gréckeho občianskeho súdneho poriadku, je osoba, ktorá je podľa gréckeho práva oprávnená vydávať vykonateľný dokument, v prípade notárskej zápisnice je to notár, ktorý dokument vydal. V prípade dokumentov, ktoré sú právne vykonateľné, ale ktoré nevydáva súd, je rovnako ako v prípade notárskych zápisníc príslušným orgánom osoba, ktorá dokument vydala.

Posledná aktualizácia: 19/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Španielsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Postup pre opravu chýb v osvedčení o európskom exekučnom titule stanovený v článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 805/2004 je upravený článkom 267 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 6/1985 z 1. júla 1985 o súdnej moci (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial).

Postup, ktorým sa ruší osvedčenie o európskom exekučnom titule uvedený v článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 805/2004 prebieha podľa ustanovení týkajúcich sa žiadosti o preskúmanie (recurso de reposición) stanovenými v zákone č. 1/2000 zo 7. januára 2000 Občianskeho súdneho poriadku (la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Pokiaľ sa osvedčenie o európskom exekučnom titule týka verejných listín, je zodpovednosťou príslušného notára skontrolovať prípadné vecné chyby alebo splnenie požiadaviek nevyhnutných na jeho udelenie a dať podnet na opravu vecných chýb v osvedčení alebo na jeho zrušenie, ako je stanovené v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 805/2004.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Súdne preskúmanie vo výnimočných prípadoch ako je stanovené v článku 19 nariadenia (ES) č. 805/2004 možno uskutočniť prostredníctvom anulovania konečného rozsudku na základe žiadosti dlžníka (článok 501 Občianskeho súdneho poriadku, Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Akceptovaným jazykom v zmysle článku 20 ods. 2 písm. c) je španielsky jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Za vydávanie osvedčení uvedených v článku 25 ods. 1 a v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 805/2004 je zodpovedný poverený notár alebo jeho právny zástupca či právny nástupca.

Posledná aktualizácia: 12/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Francúzsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Žiadosť o opravu exekučného titulu v prípade chyby v písaní alebo o jeho stiahnutie v prípade nesprávneho doručenia, ktorá je vymedzená v článku 10 ods. 2, treba zaslať riaditeľovi podateľne súdu, ktorý vydal titul.

Zamietnutie žiadosti o opravu alebo stiahnutie môže byť predmetom odvolania vo forme žiadosti zaslanej predsedovi súdu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Postup preskúmania uvedený v článku 19 je bežný postup uplatňovaný na rozhodnutia prijaté súdom, ktorý vydal pôvodný exekučný titul.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Jazyky prijateľné pre registráciu európskych exekučných titulov, ktoré zaslali veritelia francúzskym orgánom, sú angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánmi uvedenými v článku 25 nariadenia sú notár alebo právnická osoba poverená notárskym úradom, ktorá vlastní originál doručenej listiny.

Posledná aktualizácia: 28/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Chorvátsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Žiadosť o opravu alebo stiahnutie súdneho osvedčenia sa podáva:

– súdu, ktorý osvedčenie vydal

Žiadosť o opravu alebo zrušenie verejnej listiny vyhotovenej notárom, správnym orgánom alebo fyzickou alebo právnickou osobou s verejnou právomocou sa podáva:

– orgánu alebo osobe, ktorá vyhotovila dokument a ktorá je potom povinná žiadosť postúpiť miestne príslušnému mestskému súdu podľa bydliska alebo sídla, aby tento súd mohol vydať platné rozhodnutie.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Podľa článku 19 ods. 1 nariadenia sú postupy na preskúmanie rozhodnutí v Chorvátskej republike stanovené v občianskom súdnom poriadku (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine, Úradný vestník Chorvátskej republiky č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 a 148/11– konsolidované znenie 25/13, 89/14 – rozhodnutie Ústavného súdu Chorvátskej republiky, 70/19).

Sú to tieto postupy:

– návrh na obnovenie pôvodného stavu (články 117 až 122a Občianskeho súdneho poriadku). Návrh sa musí predložiť v lehote 8 dní odo dňa, kedy sa strana dozvedela o dôvode zmeškania, alebo, pokiaľ sa strana o dôvode zmeškania dozvedela neskôr, začína uvedená lehota plynúť odo dňa, kedy sa strana dozvedela o dôvode nedodržania lehoty. Po uplynutí 2 mesiacov (v konaniach pred mestským súdom) alebo 30 dní (v konaniach pred obchodným súdom) odo dňa zmeškania sa návrh na obnovenie pôvodného stavu už nemôže podať.

– obnova konania (články 421– 432) Občianskeho súdneho poriadku). Návrh na obnovu konania sa musí podať do 30 dní odo dňa, kedy sa strana dozvedela o dôvode umožňujúcom podanie žiadosti o obnovu konania alebo odo dňa, keď jej bolo doručené rozhodnutie súdu.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Chorvátčina. Chorvátsky preklad musí byť overený kvalifikovaným prekladateľom v jednom z členských štátov EÚ.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Príslušné súdy, správne orgány, notári, právnické a fyzické osoby s verejnou právomocou, ktoré sú oprávnené vydávať nástroje presadzovania právnych predpisov alebo exekučné tituly na vymáhanie nesporných pohľadávok podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Posledná aktualizácia: 15/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Taliansko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Postup stanovený v článku 10 ods. 2 na opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule slúži podľa talianskych právnych predpisov na opravu vecnej chyby. Príslušnými ustanoveniami sú článok 287 a nasl. občianskeho súdneho poriadku.

Postup stanovený v článku 10 ods. 2 na stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule je v zmysle talianskych právnych predpisov stiahnutím vykonaným senátom. Príslušné ustanovenia sú uvedené v článku 737 a nasl. občianskeho súdneho poriadku a iniciujú sa prostredníctvom odvolania; ukončujú odôvodneným uznesením senátu. Vypočutie je možné.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Preskúmanie podľa článku 19 ods. 1 pozostáva podľa talianskeho práva z riadneho opravného prostriedku (§ 323 a nasl. občianskeho súdneho poriadku: odvolanie a kasačný opravný prostriedok) a mimoriadneho opravného prostriedku (§ 395 občianskeho súdneho poriadku).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Jazykom akceptovaným v zmysle článku 20 ods. 2 písm. c) je taliansky jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom určeným podľa článku 25 je súd (tribunale).

Posledná aktualizácia: 16/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Cyprus

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Uplatňujú sa tie isté postupy opravy, ktoré sú uvedené v Občianskom súdnom poriadku. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno opraviť, ak obsahuje vecnú chybu alebo alebo ak existuje rozpor medzi rozhodnutím a osvedčením.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Každý postup na preskúmanie rozhodnutia možno zaevidovať v súlade s Občianskym súdnym poriadkom a podľa príkazu 48 sa všetky žiadosti musia predložiť písomne a doručiť zainteresovaným stranám najmenej štyri dni pred dátumom určeným na pojednávanie. Na podanie žiadosti možno použiť formulár uvedený v prílohe VI k nariadeniu.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Grécky a anglický jazyk

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Neuplatňuje sa. V cyperskom právnom poriadku neexistujú žiadne verejné listiny v zmysle vymedzenia podľa článku 4 nariadenia.

Posledná aktualizácia: 27/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Lotyšsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Čo sa týka informácií o pravidlách stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva uplatňovanie článku 10 ods. 2 nariadenia a stanovuje postup opravy alebo zrušenia osvedčenia o európskom exekučnom titule, lotyšské orgány by vás informovali, že vykonávacie opatrenia podľa článku 10 ods. 2 sú zahrnuté v článkoch 5431 a 5451 Občianskeho súdneho poriadku.

„Článok 5431. Oprava chýb v exekučných tituloch Európskej únie

1. Na žiadosť účastníka v konaní môže súd, ktorý vydal rozsudok alebo prijal rozhodnutie, opraviť chyby v osvedčení o európskom exekučnom titule na základe článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 805/2004, v osvedčení uvedenom v článku 41 ods. 1 alebo článku 42 ods. 1 nariadenia Rady (ES) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 2201/2003 na základe nariadenia Rady (ES) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 2201/2003 alebo chyby v osvedčení uvedenom v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 606/2013 podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 606/2013. Súd môže takisto na vlastný podnet opraviť chyby v osvedčení uvedenom v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 606/2013.

2. Pri podaní žiadosti o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule sa musí použiť tlačivo uvedené v článku 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 805/2004.

3. Otázka opravy chýb sa prešetrí na súdnom vypočutí, pričom účastníci sú o tom pred vypočutím vopred informovaní. Neúčasť týchto osôb na vypočutí neohrozí preskúmanie tejto otázky.

4. Chyby v exekučných tituloch, na ktoré sa odkazuje v odseku 1 tohto článku, sa opravia súdnym rozhodnutím.

5. V súvislosti so súdnym rozhodnutím o oprave chyby v exekučnom titule možno podať dodatočnú sťažnosť.

Článok 5451. Zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule a osvedčenia uvedeného v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 606/2013.

1. Na žiadosť účastníka v konaní s použitím tlačiva uvedeného v článku 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 805/2004 môže súd, ktorý vydal rozsudok alebo prijal rozhodnutie, zrušiť osvedčenie o európskom exekučnom titule na základe článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 805/2004.

11. Súd, ktorý prijal rozhodnutie, môže na žiadosť účastníka alebo na vlastný podnet s použitím osvedčenia uvedeného v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 606/2013 zrušiť osvedčenie uvedené v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 606/2013 na základe článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 606/2013.

2. Žiadosť o zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule alebo osvedčenia uvedeného v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 606/2013 bude preskúmaná na súdnom vypočutí, pričom účastníci sú o tom pred vypočutím vopred informovaní. Neúčasť týchto osôb na vypočutí neohrozí preskúmanie tejto otázky.

3. V súvislosti so súdnym rozhodnutím možno podať dodatočnú sťažnosť.“

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Pokiaľ ide o vykonávanie článku 19 ods. 1 nariadenia, do vnútroštátnych právnych predpisov sa nezačlenili žiadne ďalšie pravidlá, keďže v Lotyšsku sú tieto pravidlá zahrnuté v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku.

„Článok 51. Obnovenie procesných lehôt

1. Na žiadosť účastníka v konaní súd obnoví premeškané procesné lehoty, ak zistí oprávnené dôvody ich nesplnenia.

2. Pri obnovovaní zmeškanej procesnej lehoty súd takisto umožní oneskorené procesné konanie.

Článok 52. Predĺženie procesných lehôt

Lehoty stanovené súdom alebo sudcom sa môžu na žiadosť účastníka v konaní predĺžiť.

Článok 53. Postup na predĺženie alebo obnovenie procesných lehôt

1. Súdu, na ktorom malo prebehnúť príslušné oneskorené konanie, sa predloží žiadosť o predĺženie lehoty alebo obnovenie premeškanej lehoty, ktorá sa preskúma písomným postupom. Účastníci konania budú o preskúmaní danej žiadosti písomným postupom vopred informovaní a zároveň sa im pošle žiadosť týkajúca sa predĺženia lehoty alebo obnovenia premeškanej lehoty.

2. K žiadosti o obnovenie procesnej lehoty sa predložia dokumenty vyžadované na vykonanie procesného konania a odôvodnenie obnovenia lehoty.

3. Samosudca môže predĺžiť lehotu stanovenú sudcom.

4. V súvislosti so zamietnutím predĺženia alebo obnovenia lehoty vydaným súdom alebo sudcom možno podať dodatočnú sťažnosť.“

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V súlade s článkom 20 ods. 2 písm. c) nariadenia sa v Lotyšsku ako jazyk na prijímanie a vydávanie osvedčenia o európskom exekučnom titule uznáva lotyština.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V Lotyšsku nie sú zriadené inštitúcie, ktoré by boli oprávnené na vydávanie verejných listín podľa článku 25 nariadenia.

Posledná aktualizácia: 24/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Litva

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky týmto podľa článku 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (ďalej len „nariadenie“) podáva informáciu o opravných prostriedkoch, jazyku a orgánoch uvedených v článku 30. Súčasne prikladáme aj znenie príslušného zákona Litovskej republiky, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Úradný vestník č. 58 zo 7. mája 2005) (ďalej len „zákon“) a znenie Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (Úradný vestník č. 36 – 1340 zo 6. apríla 2002; Úradný vestník č. 42 z 24. apríla 2002) (ďalej len „súdny poriadok“).

Na žiadosť zainteresovanej strany môže osvedčenie o európskom exekučnom titule opraviť ten súd, ktorý ho vydal (podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia, článku 5 ods. 1 zákona a článku 648 ods. 6 súdneho poriadku). Vydané osvedčenie o európskom exekučnom titule týkajúce sa verejnej listiny môže opraviť okresný súd v mieste sídla notárskeho úradu, ktorý vykonal zápis o vykonateľnosti verejnej listiny. Pri podaní žiadosti o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule sa neplatí kolkový poplatok.

Súd, ktorý vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule môže toto osvedčenie stiahnuť súdnym príkazom (podľa článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia a článku 5 ods. 2 zákona). Vydané osvedčenie o európskom exekučnom titule týkajúce sa verejnej listiny môže stiahnuť okresný súd v mieste sídla notárskeho úradu, ktorý vykonal zápis o vykonateľnosti verejnej listiny. Pri podaní žiadosti o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule sa neplatí kolkový poplatok.

Článok 5 zákona znie takto:

„Článok 5 Oprava alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule

1. Ak sa osvedčenie o európskom exekučnom titule z dôvodu chyby v písaní alebo inej chyby nezhoduje so súdnym rozhodnutím alebo verejnou listinou, na účely opravy osvedčenia o európskom exekučnom titule sa primerane použijú ustanovenia článku 648 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky.

2. Súd, ktorý vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule v situácii uvedenej v článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia súdnym príkazom toto osvedčenie o európskom exekučnom titule stiahne, alebo stiahnutie zamietne.

3. Pri podaní žiadosti vo veciach uvedených v tomto článku účastník neplatí kolkový poplatok.

4. Ustanovenia tohto článku sa použijú aj v prípade, keď je okresný súd v mieste sídla notárskeho úradu, ktorý vykonal zápis o vykonateľnosti verejnej listiny požiadaný o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule vydaného v súlade s postupom stanoveným v článku 4 ods. 2 tohto zákona.“

Článok 648 ods. 6 súdneho poriadku znie takto:

Ak sa pri vydávaní exekučného titulu stala chyba v písaní alebo iná chyba, tak predmetný titul vydávajúca inštitúcia na žiadosť zainteresovanej strany opraví.“

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Prikladáme aj znenie príslušného zákona Litovskej republiky, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Úradný vestník č. 58 zo 7. mája 2005) (ďalej len „zákon“) a znenie Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (Úradný vestník č. 36 – 1340 zo 6. apríla 2002; Úradný vestník č. 42 z 24. apríla 2002) (ďalej len „súdny poriadok“).

Kontumačné súdne rozhodnutie môže byť preskúmané na základe žiadosti strany, ktorá sa nezúčastnila na pojednávaní. Táto žiadosť musí obsahovať dôvody a byť podaná do 20 dní od vydania rozhodnutia. (Túto dvadsať dní trvajúcu lehotu možno predĺžiť podľa článku 78 súdneho poriadku osobám, ktoré ju nedodržali z dôvodov, ktoré súd uzná za závažné). Po tom, ako súd obdrží žiadosť, zašle ju spolu s rovnopismi jej príloh stranám a tretím osobám a oznámi im, že strany majú povinnosť a tretie osoby právo podať k nej do štrnástich dní pripomienky. Súd žiadosť preskúma v písomnom konaní, a to do štrnástich dní od skončenia lehoty na predloženie pripomienok. Ak po preskúmaní žiadosti súd dospeje k záveru, že strana sa na pojednávaní nezúčastnila zo závažných dôvodov, o ktorých súd nemohla včas informovať, a ak sa táto žiadosť odvoláva na dôkazy, ktoré môžu mať vplyv na zákonnosť a platnosť predmetného kontumačného rozhodnutia, súd kontumačné rozhodnutie stiahne a prípad sa preskúma.

Ak sa prípad preskúmava podľa pravidiel listinného konania (Kapitola XXII súdneho poriadku) súd má právo na základe závažných dôvodov predĺžiť odporcovi lehotu, v ktorej má tento predložiť námietky, a to podľa článku 430 ods. 5 súdneho poriadku, a ak sa prípad preskúmava podľa pravidiel uvedených v Kapitole XXIII súdneho poriadku (osobitný charakter prípadov vydania súdneho príkazu) súd môže, ak existujú závažné dôvody, predĺžiť odporcovi lehotu v ktorej má tento predložiť námietky voči nároku veriteľa, a to podľa článku 439 ods. 2 súdneho poriadku.

Článok 287 súdneho poriadku:

„1. Strana, ktorá nie je prítomná na zasadnutí súdu má právo podať žiadosť o preskúmanie kontumačného rozhodnutia na súde, ktorý kontumačné rozhodnutie vydal, a to do dvadsiatich dní od jeho vydania.

2. Takáto žiadosť musí obsahovať:

1) označenie súdu, ktorý vyniesol kontumačné rozhodnutie,

2) označenie strany podávajúcej žiadosť,

3) okolnosti, ktoré viedli k tomu, že sa žiadateľ nezúčastnil na súdnom zasadnutí a neinformoval súd o vážnosti dôvodov takejto neúčasti pred samotným zasadnutím, a dôkazy tieto okolnosti preukazujúce,

4) okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zákonnosť a platnosť rozhodnutia a akékoľvek dôkazy tieto okolnosti preukazujúce,

5) podrobný opis toho, čo žiadateľ požaduje,

6) zoznam podkladov priložených k žiadosti,

7) podpis žiadateľa a dátum vyhotovenia žiadosti.

3. Súdu treba predložiť žiadosť a prílohy v takom počte rovnopisov, koľko je strán a tretích osôb.

4. Chyby sa zo žiadosti odstraňujú v súlade s postupom pre odstraňovanie chýb zo žiadostí.

5. Ak boli v jednom a tom istom prípade podané odvolania a aj žiadosti o preskúmanie kontumačného rozhodnutia, súd najskôr preskúma žiadosti o preskúmanie kontumačného rozhodnutia a akékoľvek súdne príkazy, ktoré boli v súvislosti s takýmito rozhodnutiami vydané.“

Článok 430 ods. 5 súdneho poriadku:

„Ak boli námietky vznesené po uplynutí lehoty v trvaní dvadsiatich dní, alebo ak nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 tohto článku, súd ich zamietne. Voči súdnemu príkazu, ktorým sa zamietajú námietky možno podať samostatné odvolanie. Ak odporca nedodrží lehotu zo závažných dôvodov, tak ju súd môže na základe žiadosti predĺžiť.“

Článok 439 ods. 2 súdneho poriadku:

„Námietky dlžníkov voči nároku veriteľa sa podávajú písomne a do dvadsiatich dní od doručenia oznámenia o súdnom príkaze dlžníkovi. Námietky musia spĺňať všeobecné obsahové a formálne požiadavky na listiny používané v súdnom konaní, s výnimkou požiadavky na uvedenie dôvodov. Ak zo závažných dôvodov dlžník podá námietku po uplynutí lehoty uvedenej v tomto odseku, môže súd na základe žiadosti dlžníka lehotu na podanie námietok predĺžiť. Voči príkazu, ktorým sa zamieta takáto žiadosť dlžníka možno podať samostatné odvolanie.“

Článok 78 ods. 1 súdneho poriadku:

„Osobám, ktoré nedodržali lehotu stanovenú zákonom alebo uloženú súdom z dôvodov, ktoré súd považuje za závažné, možno danú lehotu predĺžiť.“

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V súlade s článkom 2 ods. 4 zákona#_ftn1[1] je jazykom, ktorý sa bude používať na účely článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia litovský jazyk.

Článok 2 ods. 4 zákona#_ftn2[1]:

„Európsky exekučný titul alebo jeho rovnopis, ktoré sa majú vykonať v Litovskej republike, sa preložia do litovského jazyka a vykonajú bez toho, aby sa uplatnili ustanovenia článku 7 Kapitoly LX Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky.“#_ftnref1[1] Európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Úradný vestník č. 58 zo 7. mája 2005)

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V súlade s článkom 4 ods. 2 zákona#_ftn1[1] sú orgánom uvedeným v článku 25 nariadenia, t. j. orgánom určeným na vydávanie európskeho exekučného titulu týkajúceho sa verejnej listiny, notári.

Článok 4 ods. 2 zákona#_ftn2[1]:

„Na žiadosť veriteľa vydá európsky exekučný titul týkajúci sa verejnej listiny podľa odseku 1 tohto článku notár, ktorý predmetnú verejnú listinu vyhotovil. Notár vydá európsky exekučný titul najneskôr do piatich dní po obdržaní žiadosti o vydanie európskeho exekučného titulu.“
#_ftnref1[1] Európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Úradný vestník č. 58 zo 7. mája 2005)

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Maďarsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Na území Maďarska sa oprava alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule riadi ustanoveniami kapitoly II zákona LIII z roku 1994 o výkone súdnych rozhodnutí.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Preskúmanie rozsudku, na ktorom sa zakladá o osvedčenie o európskom exekučnom titule, sa riadi ustanoveniami kapitoly VII zákona III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa môže vyhotoviť v anglickom a maďarskom jazyku.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgánom príslušným na osvedčovanie verejných listín vydaných v Maďarsku ako európske exekučné tituly je za normálnych okolností okresný súd, v ktorého obvode sídli orgán, ktorý vypracoval verejnú listinu.

V prípade verejných listín vypracovaných notárom, príkazov vydaných notárom alebo zmierov potvrdených notárom, ktoré majú rovnakú účinnosť ako súdny zmier, je orgánom príslušným na osvedčovanie notár.

Orgány príslušné na osvedčovanie verejných listín vydaných v Maďarsku ako európske exekučné tituly môžete nájsť pomocou nástroja na vyhľadávanie v hornej časti stránky.

Notárov, ktorí majú právomoc osvedčovať takéto listiny, môžete nájsť pomocou nástroja na vyhľadávanie na tejto webovej stránke.

Posledná aktualizácia: 24/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Holandsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

1.1.  Konanie o oprave:

O opravu možno požiadať na tlačive uvedenom v prílohe IV nariadenia na súde, ktorý osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul. Konanie je upravené ustanoveniami článku 4 zákona o vykonávaní nariadenia. Ide o zjednodušené konanie na základe návrhu. To znamená, že popri ustanoveniach zákona o vykonávaní nariadenia sa naň vzťahujú ustanovenia článku 261 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Na odvolanie sa vzťahujú ustanovenia článku 358 a nasl. a na kasáciu ustanovenia článku 426 a nasl. tohto súdneho poriadku.

Článok 4 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule

1. Žiadosť o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia sa podáva na tlačive podľa článku 10 ods. 3 nariadenia, a to na súde, ktorý osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul. Ustanovenia článku 2 ods. 2 a 3 sa použijú obdobne.

2. Ak žiadosť uvedenú v odseku 1 podáva veriteľ, na návrh ktorého došlo k vydaniu exekučného titulu, musí byť k žiadosti, pokiaľ je to možné, priložené pôvodné osvedčenie o európskom exekučnom titule, o opravu ktorého sa žiada. Dlžník sa nemusí predvolať. Oprava sa nariadi ku dňu stanovenému súdom; v súdnom rozhodnutí sa uvedie tento deň a vydá sa opravené osvedčenie o európskom exekučnom titule. Pôvodné osvedčenie o európskom exekučnom titule tým stratí platnosť. Pri zamietnutí žiadosti sa žiadateľovi vráti pôvodné osvedčenie o európskom exekučnom titule, ktoré bolo k žiadosti priložené.

3. Ak žiadosť uvedenú v odseku 1 podáva dlžník, súd nenariadi opravu skôr, ako dá veriteľovi a dlžníkovi možnosť vyjadriť sa. Oprava sa nariadi ku dňu stanovenému súdom; v súdnom rozhodnutí sa uvedie tento deň a rovnako aj oprava, tak, ako bola vykonaná a vydá sa opravené osvedčenie o európskom exekučnom titule. Pôvodné osvedčenie o európskom exekučnom titule tým stratí platnosť. Sudca prikáže veriteľovi, aby nový exekučný titul dal do úschovy na súdnom registri.

Článok 2 ods. 2 a 3 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule:

2. K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží overená kópia rozhodnutia, o osvedčenie ktorého sa žiada a dokument, ktorým bolo začaté konanie. V žiadosti sa podľa možnosti uvedú všetky údaje, ktoré súd potrebuje, aby osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul podľa prílohy I nariadenia. Ak budú listiny alebo informácie neúplné, žiadateľovi sa umožní ich doplnenie.

3. Žiadosť uvedená v odseku 1 sa podáva prostredníctvom súdneho úradníka alebo splnomocneného zástupcu. Podanie žiadosti prostredníctvom súdneho úradníka alebo právneho zástupcu sa nevyžaduje pre osvedčenie rozhodnutia okresného sudcu.

1.2. Konanie o stiahnutí

O stiahnutie je možné požiadať na tlačive uvedenom v prílohe VI nariadenia na súde, ktorý osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul. Konanie je upravené ustanoveniami článku 5 zákona o vykonávaní nariadenia. Ide o zjednodušené konanie na základe návrhu. To znamená, že popri ustanoveniach zákona o vykonávaní nariadenia sa naň vzťahujú ustanovenia článku 261 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Na odvolanie sa vzťahujú ustanovenia článku 358 a nasl. a na kasáciu ustanovenia článku 426 a nasl. tohto súdneho poriadku.

Článok 5 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule

1. Žiadosť o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia sa podáva na tlačive podľa článku 10 ods. 3 nariadenia, a to na súde, ktorý osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul. Ustanovenia článku 2 ods. 2 a 3 sa použijú obdobne.

2. Stiahnutie sa nariadi až po tom, ako bola daná veriteľovi a dlžníkovi možnosť vyjadriť sa, a to rozhodnutím súdu ku dňu, ktorý súd bližšie určí. Sudca môže prikázať veriteľovi, aby nový exekučný titul dal do úschovy na súdnom registri.

Článok 2 ods. 2 a 3 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule:

2. K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží overená kópia rozhodnutia, o osvedčenie ktorého sa žiada a dokument, ktorým bolo začaté konanie. V žiadosti sa podľa možnosti uvedú všetky údaje, ktoré súd potrebuje, aby osvedčil rozhodnutie ako európsky exekučný titul podľa prílohy I nariadenia. Ak budú listiny alebo informácie neúplné, žiadateľovi sa umožní ich doplnenie.

3. Žiadosť uvedená v odseku 1 sa podáva prostredníctvom súdneho úradníka alebo splnomocneného zástupcu. Podanie žiadosti prostredníctvom súdneho úradníka alebo právneho zástupcu sa nevyžaduje pre osvedčenie rozhodnutia okresného sudcu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

O preskúmanie rozhodnutia o nespornom nároku podľa ustanovení článku 19 nariadenia je možné požiadať podľa ustanovení článku 8 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule. Ak sa má preskúmanie na základe ustanovení článku 8 ods. 3 uskutočniť na návrh, použijú sa ustanovenia článku 261 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 8 zákona o vykonávaní nariadenia o európskom exekučnom titule

1. Pokiaľ ide o rozhodnutia o nesporných nárokoch, na ktoré sa vzťahuje nariadenie, z dôvodov uvedených v článku 19 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia môže dlžník podať žiadosť o preskúmanie na súde, ktorý rozhodnutie vydal.

2. V prípade rozhodnutia v podobe rozsudku sa žiadosť o preskúmanie podáva vo forme námietky podľa ustanovení článku 146 Občianskeho súdneho poriadku.

3. V prípade rozhodnutia v podobe uznesenia sa žiadosť o preskúmanie podáva vo forme žiadosti.

4. Odvolanie musí byť podané:

a) v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. a) nariadenia do štyroch týždňov od doručenia rozhodnutia dlžníkovi,

b) v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia do štyroch týždňov po pominutí dôvodov v tomto článku uvedených.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Akceptovanými jazykmi sú na účely článku 20 nariadenia holandský jazyk alebo jazyk, ktorému dlžník rozumie.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Holandsko na účely článku 25 nariadenia za orgán na osvedčenie verejnej listiny ako európskeho exekučného titulu určilo sudcu pre predbežné konania („voorzieningenrechter“) súdu v mieste sídla notára, ktorý verejnú listinu vyhotovil.

Posledná aktualizácia: 16/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Rakúsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

-  V prípade súdnych rozhodnutí a zmierov, ako aj dohôd o výživnom podľa článku 4 č. 3 písm. b): žiadosť o zrušenie alebo opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule tomu súdu resp. správnemu orgánu, ktorý udelil osvedčenie o európskom exekučnom titule (§ 419 ods. 1 a 2 exekučného poriadku).

-  V prípade vykonateľných notárskych zápisníc: žiadosť o opravu u notára, ktorý notársku zápisnicu spísal, v prípade prekážok predstaviteľovi úradu povolanému podľa §§ 119, 146, 149 rakúskeho notárskeho poriadku. Pre zrušenie osvedčenia udeleného notárom je príslušným súd, ktorý je podľa procesných zákonov povolaný rozhodovať o popretí exekučnej právomoci notárskej zápisnice (§ 419 ods. 3 exekučného poriadku).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

- V prípade riadneho doručenia: žiadosť o obnovenie predchádzajúceho stavu vecí na základe nedodržania lehoty stanovenej na vznesenie námietky voči rozhodnutiu alebo neúčasti na súdnom pojednávaní.

- V prípade chybného doručenia: žiadosť o opätovné doručenie rozhodnutia (v prípade rozhodnutí v jednostupňovom konaní ako platobný príkaz alebo príkaz na vyplatenie zmenky), odvolanie sa voči rozhodnutiu (v prípade rozsudku pre zmeškanie), rekurz proti rozhodnutiu (v prípade rozhodnutí vydaných na základe zmeškania).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Nemčina.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

-     V prípade dohôd o výživnom podľa článku 4 č. 3 písm. b): ten správny orgán, pred ktorým bola dohoda o výživnom uzatvorená;

-     V prípade vykonateľných notárskych zápisníc: notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, v prípade prekážok predstaviteľ úradu povolaný podľa §§ 119, 146, 149 rakúskeho notárskeho poriadku. Všetci notári sú uvedení na internetovej stránke Rakúskej notárskej komory na adrese http://www.notar.at/.

Posledná aktualizácia: 23/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Poľsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

– Postup pri oprave: oprava v zmysle článku 350 občianskeho súdneho poriadku v spojení s článkom 361 občianskeho súdneho poriadku.

Článok 350 § 1. Súd môže z úradnej moci v rozsudku opraviť nepresnosti, pisárske nedostatky alebo matematické či iné zjavné chyby.

§ 2. Súd môže opravu vykonať na neverejnom zasadnutí, pričom poznámku o oprave uvedie v originálnom rozsudku, ako aj vo výpisoch vyžiadaných stranami konania. Ďalšie odpisy a výpisy musia byť vyhotovené tak, aby obsahovali aj rozhodnutie o oprave.

§ 3. Ak sa vec dostane na súd druhého stupňa, tento súd môže z úradnej moci rozsudok súdu prvého stupňa opraviť.

Článok 361. Pokiaľ nie je v občianskom súdnom poriadku stanovené inak, ustanovenia o rozsudkoch sa vzťahujú aj na iné súdne rozhodnutia.“

Článok 13 § 2. Ustanovenia o súdnych konaniach sa zodpovedajúcim spôsobom vzťahujú na iné druhy konaní upravených v občianskom súdnom poriadku, pokiaľ sa v osobitných predpisoch nestanovuje inak.

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva v zmysle článku 7951 občianskeho súdneho poriadku formou rozhodnutia.

– Postup stiahnutia v zmysle článku 7954 občianskeho súdneho poriadku.

„Článok 7954 § 1. Ak vzniknú dôvody na stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa osobitných predpisov, súd, ktorý toto osvedčenie vydal, ho na žiadosť dlžníka stiahne.

§ 2. Táto žiadosť sa podá v lehote jedného mesiaca, ktorá začne plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia o vydaní osvedčenia dlžníkovi.

§ 3. Ak žiadosť nie je podaná prostredníctvom formulára stanoveného v osobitných predpisoch, musí spĺňať podmienky pre procesné podania a musí obsahovať zdôvodnenie.

§ 4. Pred stiahnutím rozhodnutia súd vypočuje veriteľa.

§ 5. Proti rozhodnutiu o stiahnutí osvedčenia o európskom exekučnom titule sa ako opravný prostriedok uplatňuje odvolanie.“

Žiadosť o stiahnutie európskeho exekučného titulu podlieha poplatku vo výške 50 PLN.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Postupy preskúmania: obnovenie lehoty na podanie opravného prostriedku v zmysle článkov 168 – 172 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 168 § 1. Ak strana konania nepodnikla úkony v stanovenej lehote bez vlastného zavinenia, súd na jej žiadosť túto lehotu obnoví. Rozhodnutie možno prijať na neverejnom zasadnutí.

§ 2. Obnova lehoty nie je prípustná, ak nedodržanie lehoty nemalo pre stranu žiadne procesnoprávne dôsledky.

Článok 169 § 1. Písomná žiadosť o obnovenie lehoty sa podáva na súd, na ktorom sa mal úkon vykonať, v lehote jedného týždňa od pominutia dôvodu nedodržania lehoty.

Článok 169 § 2. Táto žiadosť musí byť riadne odôvodnená.

Článok 169 § 3. Zároveň so žiadosťou musí strana uskutočniť procesné úkony.

Článok 169 § 4. Po uplynutí jedného roka od nedodržania lehoty je obnovenie lehoty prípustné len za mimoriadnych okolností.

Článok 169 § 5. Rozhodnutie žiadosti o obnovenie lehoty možno prijať na neverejnom zasadnutí.

Článok 172. Podaním žiadosti o obnovenie lehoty nedochádza k zastaveniu konania vo veci samej ani k odloženiu výkonu rozhodnutia. Súd však môže s prihliadnutím na okolnosti pozastaviť konanie alebo výkon rozhodnutia. Rozhodnutie možno prijať na neverejnom zasadnutí. Ak sa žiadosti vyhovie, súd môže bez zbytočného odkladu vec preskúmať.“

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia sú prijateľnými jazykmi: poľština. poľsky

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Orgány uvedené v článku 25 nariadenia: okresné súdy (sądy rejonowe); príslušným je ten okresný súd, v ktorého právomoci bola písomnosť vyhotovená.

Posledná aktualizácia: 22/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Portugalsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Žiadosti o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule, ako aj o jeho zrušenie, podáva subjekt, ktorý osvedčenie vydal, a to prostredníctvom vzorového formulára uvedeného v prílohe VI k nariadeniu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Pokiaľ ide o článok 19 ods. 1 písm. a), postup preskúmania je stanovený v článku 696 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku.

Pokiaľ ide o článok 19 ods. 1 písm. b), postup preskúmania je stanovený v článku 140 Občianskeho súdneho poriadku.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Prijateľným jazykom je portugalčina.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Určenými orgánmi sú notári.

Posledná aktualizácia: 07/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Rumunsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Ak je exekučným titulom súdne rozhodnutie vrátane súdneho zmieru alebo inej právnej dohody medzi stranami konania v súlade so zákonom, na vydávanie osvedčení je príslušný súd prvého stupňa (článok 2 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Žiadosť o opravu osvedčenia sa podáva na súde, ktorý osvedčenie vydal. Súd prvého stupňa rozhodne o žiadosti o vydanie osvedčenia bez účasti strán. Proti rozhodnutiu o prijatí žiadosti sa nemožno odvolať. Osvedčenie sa vydáva veriteľovi a kópia sa zašle dlžníkovi. Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti možno podať do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia, ak sa veriteľ zúčastnil na konaní, a do 15 dní od doručenia rozhodnutia veriteľovi, ak nebol prítomný. Rovnaké ustanovenia sa obdobne vzťahujú na dovolanie (recurs) (články 2, 3, 5 a 6 článku I1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Žiadosť o zrušenie platnosti osvedčenia sa podáva na súde, ktorý osvedčenie vydal, a to v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia. Ak sa po predvolaní účastníkov konania súd prvého stupňa domnieva, že osvedčenie bolo vydané v rozpore s podmienkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 805/2004, prijaté opatrenia znovu posúdi a rozhodne o úplnom alebo čiastočnom zrušení osvedčenia. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Rovnaké ustanovenia sa obdobne vzťahujú na dovolanie (recurs) (článok 7 článku I1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska do EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien a doplnení).

Opravné prostriedky uvedené v článku 19 ods. 1

Opravné prostriedky sú podľa rumunskej legislatívy (článok 19 ods. 1) riadne – odvolanie (apel), a mimoriadne – dovolanie (recurs), žaloba o neplatnosť rozhodnutia (contestația în anulare) a preskúmanie (revizuirea).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Opravné prostriedky uvedené v článku 19 ods. 1.

Opravné prostriedky podľa rumunského práva (článok 19 ods. 1) sú riadne, a to odvolanie (apel), a mimoriadne, teda dovolania (recurs), žiadosť o zrušenie rozsudku (contestația în anulare) a žaloba na obnovu konania (revizuire).

Odvolania sa riadia článkami 466 až 482 Občianskeho súdneho poriadku.

Proti prvostupňovým rozsudkom možno podať odvolanie. Lehota na podanie odvolania je 30 dní od doručenia rozsudku. Výkon prvostupňového rozsudku sa v priebehu odvolania odloží. Odvolanie a dôvody, na ktorých sa zakladá, sa predkladajú súdu, proti ktorého rozhodnutiu sa podáva odvolanie.

Po uplynutí lehoty na odvolanie má protistrana právo podľa súdneho konania, v rámci ktorého sa prejednáva odvolanie odvolávajúceho sa, predložiť písomné odvolanie (tzv. vzájomné odvolanie: apel incident) prostredníctvom vlastného podania, ktorého cieľom je zmena rozhodnutia prvostupňového súdu.

V prípade spoločného sporu a v prípade, že tretie strany vstúpili do prvostupňového konania ako vedľajší účastníci, má odporca po uplynutí odvolacej lehoty právo podať odvolanie v písomnej forme (tzv. vyvolané odvolanie: apel provocat) proti druhému odporcovi alebo osobe, ktorá vystúpila vo veci prejednanej na prvom stupni a ktorá nie je účastníkom hlavného odvolania, ak táto účasť v konečnom dôsledku môže mať dôsledky na právne postavenie odporcu v konaní.

Vzájomné odvolanie a vyvolané odvolanie podáva odporca spolu s vyjadrením k odvolaniu vo veci samej.

Odvolanie, riadne podané v stanovenej lehote, vedie k novému posúdeniu veci samej a odvolací súd vydá rozhodnutie tak zo skutkového, ako aj z právneho hľadiska (devolutívny účinok odvolania: efectul devolutiv al apelului).

Odvolací súd opätovne preskúma podstatu veci v rozsahu, aký určil odvolávajúci sa, a s odkazom na riešenia závisiace od strany rozsudku, voči ktorému smeruje odvolanie. Prenesenie právomocí sa uplatní na celý prípad, keď sa odvolanie neobmedzuje na určité riešenia výroku napadnutého rozsudku, ak je pravdepodobné, že rozsudok bude zrušený, alebo ak je predmet sporu nedeliteľný.

Odvolací súd môže potvrdiť napadnutý rozsudok a v takom prípade odvolanie zamietne alebo zruší, alebo vyhlási konanie za neplatné. Ak sa odvolaniu vyhovie, súd môže zrušiť alebo zmeniť napadnutý rozsudok.

Ak sa zistí, že prvostupňový súd nesprávne rozhodol vo veci bez toho, aby preskúmal jej podstatu, alebo že vec bola prejednaná v neprítomnosti účastníkov konania, ktorí neboli zákonne predvolaní, odvolací súd zruší napadnutý rozsudok a postúpi vec na preskúmanie príslušnému súdu, prípadne zamietne žiadosť ako neprípustnú. Odvolací súd však zruší napadnutý rozsudok a vec postúpi na obnovu konania súdu prvého stupňa; postúpenie na obnovu konania sa môže uskutočniť len raz v priebehu konania.

Ak odvolací súd zistí, že prvostupňový súd nemá právomoc, zruší napadnutý rozsudok a postúpi vec na preskúmanie príslušnému súdu alebo prípadne zamietne návrh ako neprípustný.

Ak odvolací súd dospeje k záveru, že má právomoc rozhodovať v prvom stupni, zruší napadnutý rozsudok a preskúma podstatu veci.

Odvolateľ nemôže byť v dôsledku svojho odvolania umiestnený do horšej situácie, než je situácia vyplývajúca z rozhodnutia, proti ktorému smeruje odvolanie.

Súdne preskúmania sa riadia článkami 483 až 502 Občianskeho súdneho poriadku.

Proti napadnutým rozsudkom, rozhodnutiam vydaným bez práva na odvolanie a iným rozsudkom vo výslovne stanovených prípadoch možno podať opravný prostriedok. Súdne preskúmania nie je možné podať proti rozhodnutiam v určitých veciach: poručníctvo, rodina, osobný stav, správa budov, evakuácia; vecné bremená, zmeny hraníc, označovanie hraníc, povinnosti vykonať alebo neuskutočniť úkony, ktoré nie je možné peňažne vyjadriť, súdne vyhlásenie o smrti osoby, súdne rozdelenie, pozostalosť zosnulého, pozitívny predpis, vlastníctvo pozemkov, civilná navigácia a prístavné činnosti, pracovné spory, sociálne zabezpečenie, vyvlastnenie, ochrana spotrebiteľa, poistenie, uplatnenia zákona č. 77/2016 Z. z. o vysporiadaní záväzkov prostredníctvom nehnuteľností. Rozsudky odvolacích súdov nie sú predmetom konania o opravnom prostriedku v prípadoch, keď zákon stanovuje, že proti prvostupňovým rozsudkom možno podať len odvolanie.

Lehota na podanie opravného prostriedku je 30 dní od doručenia rozsudku. Opravným prostriedkom sa zaoberá súd, ktorý je hierarchicky nadradený tomu, ktorý vydal napadnutý rozsudok. Na žiadosť navrhovateľa môže súd, ktorý rozhoduje o preskúmaní, nariadiť odklad výkonu rozsudku, ktorý podlieha preskúmaniu v konaní o opravnom prostriedku.

Vzájomný opravný prostriedok a vyvolaný opravný prostriedok je možný za rovnakých podmienok ako vzájomné a vyvolané odvolanie.

Ak bol opravný prostriedok v zásade vyhlásený za prípustný, súd po preskúmaní všetkých uvedených dôvodov a po preskúmaní právnej otázky ho môže povoliť, zamietnuť alebo zrušiť, alebo vyhlásiť konanie za neplatné. Ak sa pripustí konanie o opravnom prostriedku, napadnutý rozsudok môže byť úplne alebo čiastočne zrušený. Zrušený rozsudok nie je účinný. Exekučné alebo poistné opatrenia vykonané na základe takéhoto rozsudku nie sú právne záväzné. Súd o tom rozhodne ex offo rozsudkom o zrušení odvolania.

Ak sa odvolanie zruší, rozsudky odvolacieho súdu týkajúce sa právnych otázok, ktoré boli vyriešené, sú pre súd, ktorý vec preskúmal, záväzné. Ak bol rozsudok zrušený z dôvodu porušenia procesných pravidiel, konanie sa opäť začne od zrušeného aktu. Po zrušení odvolania súd prvého stupňa vec znovu prejedná v rozsahu zrušenia a s prihliadnutím na všetky dôvody uplatnené na súde, ktorého rozsudok bol zrušený.

V prípade preskúmania právnej otázky a obnovy konania po zrušení rozsudku odvolacím súdom sa dotknutá osoba nesmie dostať do horšej situácie.

Žiadosti o zrušenie rozsudku sa riadia článkami 503 až 508 Občianskeho súdneho poriadku.

Proti konečným rozsudkom sa možno odvolať prostredníctvom žiadosti o zrušenie, ak sťažovateľ nebol riadne predvolaný a nebol prítomný pri skúmaní veci. Žiadosť o zrušenie rozsudku sa podáva na súde, ktorého rozsudok je napadnutý. Možno ju podať do 15 dní od doručenia rozsudku a najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa rozsudok stal právoplatným. Súd môže odložiť výkon rozsudku, ktorého zrušenie sa navrhuje, pod podmienkou, že sa zloží zábezpeka. Ak je dôvod námietky oprávnený, súd vydá jediný rozsudok, ktorým zruší napadnutý rozsudok a rozhodne o veci. Rozsudok vynesený v rámci žaloby o neplatnosti možno napadnúť rovnakým spôsobom ako napadnutý rozsudok.

Žaloba na obnovu konania sa riadi článkami 509 až 513 Občianskeho súdneho poriadku.

O preskúmanie rozsudku vo veci samej alebo rozsudku, ktorý sa týka veci samej, možno požiadať napríklad vtedy, ak sa napríklad dotknutej strane za okolností, ktoré sú mimo jej kontroly, zabránilo dostaviť sa na súd a ak o tom informovala súd. Lehota na preskúmanie je jeden mesiac a počíta sa od situácie, ktorá zabránila účasti na konaní. Súd môže odložiť výkon rozsudku, ktorého obnova sa navrhuje, pod podmienkou, že sa zloží zábezpeka. Ak súd vyhovie návrhu na preskúmanie, úplne alebo čiastočne zmení napadnutý rozsudok a v prípade protichodných konečných rozsudkov tento rozsudok zruší. Rozsudok vynesený v rámci žaloby na obnovu konania podlieha opravným postupom stanoveným zákonom v súvislosti s preskúmanými rozsudkami.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Rumunský jazyk

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Ak je exekučný titul verejnou listinou, právomoc má okresný súd obvodu v ktorom sa nachádza vystaviteľ tohto úkonu (§ l1 článok 2 ods. 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ, schváleného zmenou zákona č. 191/2007 v znení neskorších zmien).

Posledná aktualizácia: 02/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Slovinsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Postupy pri oprave osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 2

  • V Slovinsku sa návrh na opravu podáva orgánu, ktorý vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule (článok 42.c ods. 1 zákona o výkone rozhodnutí a predbežných opatreniach – zakon o izvršbi in zavarovanju).

Postupy pri stiahnutí osvedčenia o európskom exekučnom titule podľa článku 10 ods. 2

  • Zrušenie podľa článku 42.c ods. 2 zákona o výkone rozhodnutí a predbežných opatreniach (zrušenie osvedčenia je v právomoci súdu alebo orgánu, ktorý ho vydal) a podľa článku 40.c ods. 3 uvedeného zákona (na účely konania o zrušení osvedčenia na základe verejnej listiny vydanej po rozhodnutí o výkone má miestnu príslušnosť súd, ktorý má miestnu príslušnosť na rozhodovanie o prípustných prostriedkoch výkonu).

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Obnova konania podľa článkov 394 – 405 zákona o súdnom konaní (obnova konania uvedená v článkoch 394 – 405 zákona o súdnom konaní).

Návrat do predchádzajúceho stavu (restitutio in integrum) podľa článkov 166 – 405 zákona o súdnom konaní (návrat do predchádzajúceho stavu uvedený v článkoch 166 – 120 zákona o súdnom konaní).

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Úradným jazykom je slovinčina, prípadne dva jazyky národnostných menšín, ktoré sa používajú v úradnom styku na súdoch v oblastiach, kde tieto národnostné menšiny žijú (články 6 a 104 zákona o súdnom konaní v spojení s článkom 15 zákona o výkone rozhodnutí a predbežných opatreniach). Jazykmi národnostných menšín sú taliančina a maďarčina.

Národnostne zmiešané oblasti upravuje zákon o zriaďovaní obcí a stanovení ich hraníc (zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – Úradný vestník RS, č. 108/06 – úradné konsolidované znenie a 9/11). Článok 5 uvedeného zákona stanovuje: „Národnostne zmiešanými oblasťami podľa tohto zákona sú oblasti, ktoré ako také sú vymedzené platnými štatútmi obcí Lendava, Hodoš – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Notár.

Zoznam notárov sa nachádza tu.

Posledná aktualizácia: 26/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Slovensko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

V zmysle § 21 z.č. 160/2015 Z.z. (ďalej len "Civilný sporový poriadok") je na zmenu a zrušenie osvedčenia príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie alebo súd, na ktorom bol schválený alebo uzavretý zmier. Súdy opravia osvedčenie podľa § 224 Civilného sporového zákonu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Pokiaľ ide o článok 19 ods. 1 písm. a) nariadenia, súdy Slovenskej republiky sú oprávnené preskúmať rozhodnutia podľa § 355 – 457 Civilného sporového poriadku. V súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) nariadenia súdy preskúmajú rozhodnutie podľa § 122 Civilného sporového poriadku (odpustenie zmeškania lehoty súdom).

§ 355 - 457 upravujú konanie o jednotlivých opravných prostriedkoch (odvolanie, žaloba na obnovu konania a dovolanie). Jednotlivé ustanovenia upravujú podmienky prípustnosti opravných prostriedkov, náležitosti, ktoré podané opravné prostriedky musia obsahovať, úkony súdov a spôsob rozhodovania súdov o opravných prostredkoch.

Znenie jednotlivých ustanovení civilného sporového poriadku je možné nájsť na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSlov-lex.sk

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Jazykom akceptovaným podľa článku 20 ods. 2 písm. c) nariadenia je v Slovenskej republike slovenský jazyk.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

V zmysle § 21 ods. 2 Civilného sporového poriadku na vydanie, zmenu alebo zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho s verejnou listinou je príslušný krajský súd, ktorý je príslušný na vyššie overovanie listín podľa § 62 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

Krajský súd je príslušný na vyššie overenie alebo vydanie apostily, ak ide o listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi so sídlom v územnom obvode krajského súdu, o listiny, ktorých správnosť osvedčili alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj o preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo o posudky vyhotovené znalcami.

Znenie zákona č. 97/1963 Zb. je možné nájsť na web stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSlov-lex.sk

Posledná aktualizácia: 25/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Fínsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Článok 10 ods. 2 písm. a): postup opravy

V zákone o európskom exekučnom titule v prípade nesporných nárokov (825/2005) sa stanovuje tento postup opravy:

Oprava vecnej chyby v osvedčení o európskom exekučnom titule (oddiel 2)

Ak v osvedčení vydanom na základe nariadenia došlo k nesprávnemu vyjadreniu obsahu rozhodnutia, súdneho zmieru alebo verejnej listiny, ktoré sa uvádzajú v nariadení, súd alebo iný orgán, ktorý vydal osvedčenie, musí na požiadanie opraviť túto nezrovnalosť.

Žiadosť o opravu osvedčenia o európskom exekučnom titule možno podať na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe VI. Opraviť by sa malo pôvodné osvedčenie. Ak pôvodné osvedčenie nie je možné opraviť, veriteľovi sa musí vydať nové osvedčenie. Oprava sa v čo najväčšej možnej miere oznámi účastníkom konania, ktorí si vyžiadali kópiu osvedčenia. Ak bolo vo veci podané odvolanie, oprava sa musí oznámiť odvolaciemu súdu.

Článok 10 ods. 2 písm. b): postup stiahnutia

V zákone o európskom exekučnom titule v prípade nesporných nárokov sa stanovuje tento postup stiahnutia:

Stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule (oddiel 3)

Ak bolo osvedčenie vydané zjavne nesprávne so zreteľom na požiadavky stanovené v nariadení, súd alebo iný orgán, ktorý osvedčenie vydal, musí na požiadanie opraviť nezrovnalosť v rozhodnutí, súdnom zmieri alebo verejnej listine, ktoré sa uvádzajú v nariadení.

Žiadosť o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule možno podať na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe VI. Účastníkom konania sa poskytne možnosť vyjadriť sa okrem prípadu, keď to zjavne nie je potrebné.

Stiahnutie sa podľa možnosti vyznačí na pôvodnom osvedčení. Stiahnutie sa v čo najväčšej možnej miere oznámi účastníkom konania, ktorí si vyžiadali kópiu osvedčenia. Ak bolo vo veci podané odvolanie, stiahnutie sa musí oznámiť odvolaciemu súdu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Podľa článku 12 ods. 1 sa na rozhodnutia spadajúce pod článok 3 ods. 1 písm. b) a c) založené na neprítomnosti odporcu na pojednávaní vzťahujú minimálne pravidlá obsiahnuté v kapitole III nariadenia. Podľa článku 12 ods. 2 sa kapitola 3 uplatňuje aj vtedy, keď bolo kontumačné rozhodnutie vydané na odvolacom súde.

Ak bolo rozhodnutie vydané kontumačne, za okolností spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) a c), je na osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu podľa článku 19 ods. 1 potrebné, aby mal dlžník za určitých okolností právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Vo Fínsku vedie nečinnosť dlžníka na okresnom súde („käräjäoikeus“) ku kontumačnému rozhodnutiu. Dlžník má podľa kapitoly 12 § 15 Súdneho poriadku právo žiadať o obnovu konania do tridsiatich dní od obdržania preukázateľného oznámenia o rozhodnutí.

Toto ustanovenie sa uplatňuje bez ohľadu na to, či mal dlžník skutočnú vedomosť o kontumačnom rozhodnutí. Táto tridsaťdňová lehota začne plynúť až po doručení kontumačného rozhodnutia dlžníkovi. Toto pravidlo ide preto nad rámec minimálnych pravidiel stanovených článkom 19. Voči kontumačným rozhodnutiam je navyše možné podať mimoriadne opravné prostriedky uvedené v kapitole 31 Súdneho poriadku, vrátane sťažnosti z dôvodu procesnej chyby podľa § 1 a žiadosti o zrušenie rozhodnutia pre vecné pochybenie podľa § 7. Okrem toho je v kapitole 31 § 17 k dispozícii osobitná forma mimoriadneho opravného prostriedku – žiadosť o obnovenie zmeškanej lehoty.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa môže predkladať vo fínskom, švédskom resp. anglickom jazyku.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Vo Fínsku sú verejnými listinami podľa článku 4 ods. 3 písm. b) zmluvy o platení výživného, ktoré sú schválené a tým aj osvedčené sociálnymi úradmi jednotlivých miest alebo obcí. V prípade týchto dohôd vydajú sociálne úrady aj osvedčenie o európskom exekučnom titule.

Zoznam fínskych miest a obcí je v elektronickej podobe dostupný na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti: www.oikeus.fi. Adresy mestských a obecných úradov je možné takisto nájsť aj na internetových stránkach združenia miestnych a regionálnych orgánov: www.kunnat.net.

Posledná aktualizácia: 15/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Švédsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Osvedčenia možno opraviť v súlade s § 14 zákona (2014:912), ktorým sa ustanovujú doplňujúce pravidlá o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone určitých rozhodnutí v medzinárodnom meradle (článok 10 ods. 1 písm. a) nariadenia o európskom exekučnom titule).

„§ 14 zákona (2014:912), ktorým sa ustanovujú doplňujúce pravidlá o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone určitých rozhodnutí v medzinárodnom meradle.

Ak sa osvedčenie o európskom exekučnom titule z dôvodu vecnej chyby nezhoduje s príslušným rozsudkom, úradným dokumentom alebo príslušným rozhodnutím, súd alebo orgán, ktorý dané osvedčenie vydal, toto osvedčenie opraví. Proti rozhodnutiu o oprave nie je možný opravný prostriedok.“

Osvedčenia možno stiahnuť v súlade s § 15 zákona (2014:912), ktorým sa ustanovujú doplňujúce pravidlá o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone určitých rozhodnutí v medzinárodnom meradle (článok 10 ods. 1 písm. b) nariadenia o európskom exekučnom titule).

„§ 15 zákona (2014:912), ktorým sa ustanovujú doplňujúce pravidlá o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone určitých rozhodnutí v medzinárodnom meradle.

Ak bolo osvedčenie o európskom exekučnom titule vydané v rozpore s požiadavkami ustanovenými v nariadení o európskom exekučnom titule, súd alebo orgán, ktorý dané osvedčenie vydal, toto osvedčenie stiahne.

Ak to nie je zbytočné, umožní sa stranám konania vyjadriť svoje stanoviská pred stiahnutím osvedčenia.

Proti rozhodnutiu o stiahnutí nie je možný opravný prostriedok.“

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Návrh na preskúmanie možno podať prostredníctvom odvolania (överklagande) podľa kapitoly 50 § 1 Súdneho poriadku (rättegångsbalken), návrhu na obnovu konania (återvinning) podľa kapitoly 44 § 9 Súdneho poriadku, návrhu na obnovu konania (återvinning) podľa kapitoly 52 zákona (1990:746) o platobných rozkazoch a poskytnutí úradnej pomoci, návrhu na obnovu konania pre zmeškanie lehoty (återställande av försutten tid) podľa kapitoly 58 § 11 Súdneho poriadku alebo sťažnosti týkajúcej sa závažnej procesnej chyby (klagan över domvilla) podľa kapitoly 59 § 1 Súdneho poriadku (článok 19 nariadenia o európskom exekučnom titule).

Kapitola 50 § 1 Súdneho poriadku

Strana, ktorá sa chce odvolať proti rozsudku okresného súdu (tingsrätt) v občianskoprávnej veci, tak urobí písomnou formou. Odvolanie sa doručuje okresnému súdu do troch týždňov od vydania rozsudku.

Kapitola 44 § 9 Súdneho poriadku

Strana, proti ktorej bol vydaný rozsudok pre zmeškanie, môže požiadať o obnovu konania na súde, na ktorom bol podaný návrh, a to do jedného mesiaca od vynesenia rozsudku. Ak nebol podaný návrh na obnovu konania, rozsudok nemožno napadnúť v tom zmysle, že bol vydaný proti meškajúcej strane.

Návrh na obnovu konania sa podáva písomne. Ak bol rozsudok pre zmeškanie vydaný bez prejednania veci samej, mal by návrh obsahovať všetky prvky, ktoré sa od účastníka vyžadujú v súvislosti s takýmto prejednaním.

Kapitola 58 § 11 Súdneho poriadku

Ak osoba nedodržala lehotu, v rámci ktorej sa bolo možné odvolať proti rozsudku alebo rozhodnutiu alebo požiadať o obnovenie konania alebo o obnovenie pôvodného stavu, a má na to právne uznateľné dôvody, uplynutú lehotu možno na základe jej žiadosti obnoviť.

Kapitola 59 § 1 Súdneho poriadku

Vykonateľnosť právoplatného rozsudku sa z dôvodu závažných procesných chyb a na žiadosť osoby, ktorej práv sa rozsudok týka, odloží, ak:

1. ak vec bola prijatá napriek tomu, že existovala procesná prekážka, pre ktorú ju mal súd vyššieho stupňa z vlastnej iniciatívy odmietnuť,

2. ak neúspešná strana nebola riadne predvolaná a konania sa nezúčastnila, alebo ak sú rozsudkom nepriaznivo dotknuté práva osoby, ktorá nebola účastníkom konania,

3. ak je rozsudok taký nejasný alebo neúplný, že z neho nemožno vyvodiť, ako súd v danej veci rozhodol,

4. alebo ak pri súdnom konaní došlo k závažnej procesnej chybe, o ktorej možno predpokladať, že ovplyvnila výsledok konania.

Sťažnosť týkajúca sa závažnej procesnej chyby uvedenej v predchádzajúcom pododseku č. 4, ktorá sa zakladá na okolnostiach, ktoré neboli namietané v konaní, sa nezamietne iba v prípade, že sťažovateľ preukáže, že mu nebolo umožnené uviesť tieto okolnosti počas súdneho konania alebo že mal iný opodstatnený dôvod neurobiť tak.

§ 52 zákona (1990:746) o platobných rozkazoch a poskytnutí úradnej pomoci

Ak je odporca nespokojný s rozsudkom vo veci týkajúcej sa platobného rozkazu alebo poskytnutia bežnej úradnej pomoci, môže požiadať o obnovu súdneho konania.“

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Osvedčenie akceptujeme v týchto jazykoch: švédčina a angličtina.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Ak Švédsky sociálny úrad (Socialnämnd) vydal verejnú listinu, môže ju zároveň osvedčiť ako európsky exekučný titul.

Posledná aktualizácia: 24/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Anglicko a Wales

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Toto nariadenie nadobudne účinnosť prostredníctvom súdneho rokovacieho poriadku v Anglicku a Walese vypracovaného v zmysle zákona o občianskom súdnom konaní z roku 1997. Tento súdny rokovací poriadok je známy pod názvom Občiansky súdny poriadok (Civil Procedure Rules, CPR); prijíma sa formou zákonného nástroja.

Odkaz sa zobrazí v novom okneV časti 74.27 Občianskeho súdneho poriadku a v sprievodnom praktickom usmernení (Odkaz sa zobrazí v novom oknepraktické usmernenie 74B) sú uvedené ustanovenia o uplatňovaní európskeho exekučného titulu v Anglicku a Walese vrátane postupov na opravu a stiahnutie.

V článku 10 sa odkazuje na oprávnenie požiadať súd o opravu alebo stiahnutie osvedčenia (o opravu sa žiada, keď je osvedčenie v rozpore s rozsudkom, a o stiahnutie sa žiada, keď je osvedčenie v rozpore s nariadením). Postup na riešenie týchto situácií je uvedený v Odkaz sa zobrazí v novom oknečasti 23 Občianskeho súdneho poriadku; v tejto časti sú uvedené informácie o podávaní žiadostí na súd. Žiadosť podľa článku 10 sa podáva na súd, ktorý vydal európsky exekučný titul, pričom treba dodržať postup uvedený v časti 23.

Žiadosť treba predložiť prostredníctvom oznámenia o žiadosti na formulári(*) Odkaz sa zobrazí v novom okneN244. V oznámení treba uviesť, akého rozhodnutia sa žiadateľ domáha (t. j. rozhodnutia o oprave, alebo rozhodnutia o stiahnutí), a prečo sa žiadateľ domáha tohto rozhodnutia (napríklad z dôvodu nezrovnalosti v osvedčení).

(*) Spojené kráľovstvo potvrdzuje, že sa použijú vzorové formuláre uvedené v nariadení. V prílohách I až V k nariadeniu sú uvedené formuláre, na ktorých súd vydá príslušné osvedčenia. Veritelia prostredníctvom príslušných súdnych formulárov používaných v Spojenom kráľovstve predložia potrebné žiadosti a osvedčenie sa vydá na formulári, ktorý je uvedený v nariadení. Predpokladá sa, že žiadosť podľa článku 10 ods. 3 bude možné podávať na vzorovom formulári žiadosti, ktorý sa používa v Spojenom kráľovstve, alebo na formulári uvedenom v prílohe VI k nariadeniu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Toto nariadenie nadobudne účinnosť prostredníctvom súdneho rokovacieho poriadku v Anglicku a Walese vypracovaného v zmysle zákona o občianskom súdnom konaní z roku 1997. Tento súdny rokovací poriadok je známy pod názvom Občiansky súdny poriadok (Civil Procedure Rules, CPR); prijíma sa formou zákonného nástroja.

V článku 19 ods. 1 sa stanovuje, že dlžník musí byť oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia v prípade, že mu nebol doručený dokument o začatí konania, alebo ak mu bez jeho vlastného zavinenia bolo zabránené vo vznesení námietky proti nároku.

Na základe časti 13 Občianskeho súdneho poriadku sa umožní dlžníkovi uznanému súdom, aby požiadal o preskúmanie rozhodnutia v situácii opísanej v článku 19. V uvedenej časti sa stanovuje postup na predloženie návrhu na zrušenie alebo zmenu rozsudku pre zmeškanie. Rozsudok pre zmeškanie môže byť vydaný, keď dlžník uznaný súdom nepredložil potvrdenie o doručení a/alebo obhajobe. Na základe časti 13 Občianskeho súdneho poriadku sa umožní dlžníkovi uznanému súdom, aby požiadal o preskúmanie rozhodnutia v situácii opísanej v článku 19. V uvedenej časti sa stanovuje postup na predloženie návrhu na zrušenie alebo zmenu rozsudku pre zmeškanie.

Nie sú predpísané žiadne formuláre na predkladanie návrhu na zrušenie alebo zmenu rozsudku pre zmeškanie. Navrhovateľ zvyčajne predkladá návrh prostredníctvom oznámenia o žiadosti na formulári N244 (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Navrhovateľ by mal uviesť, akého rozhodnutia sa domáha, a prečo by mal byť rozsudok zrušený alebo zmenený (napríklad z dôvodu, že doručenie sa neuskutočnilo v dostatočnom predstihu, aby mohol pripraviť svoju obhajobu). Súčasťou pojednávania o uvedenom návrhu je aj preskúmanie rozhodnutia.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V Anglicku a Walese sa prijímajú osvedčenia zaslané v angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Hoci sa v Anglicku a Walese budú vykonávať verejné listiny z iných členských štátov, tieto listiny sa nevydávajú v Anglicku a Walese. Preto nie je potrebné určiť orgán na ich osvedčovanie.

Posledná aktualizácia: 22/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Severné Írsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Nariadenie sa vykonáva prostredníctvom súdneho poriadku Severného Írska. Tento súdny poriadok zahŕňa poriadok súdneho dvora (Severné Írsko) z roku 1980 [vypracovaný na základe zákona o súdnych orgánoch (Severné Írsko) z roku 1978; riadi sa ním konanie na Najvyššom súde Severného Írska] a poriadok súdov grófstva (Severné Írsko) z roku 1981 [vypracovaný na základe nariadenia o súdoch grófstva (Severné Írsko) z roku 1980 a nariadenia o občianskoprávnom dokazovaní (Severné Írsko) z roku 1997; riadi sa ním konanie na súdoch grófstva]. Tieto dokumenty sú k dispozícii na webovom sídle Súdnej služby Severného Írska: Odkaz sa zobrazí v novom okneporiadok súdneho dvoraOdkaz sa zobrazí v novom okneporiadok súdov grófstva.

V článku 10 sa odkazuje na oprávnenie požiadať súd o opravu alebo stiahnutie osvedčenia (o opravu sa žiada, keď je osvedčenie v rozpore s rozsudkom, a o stiahnutie sa žiada, keď je osvedčenie v rozpore s nariadením).

V poriadku súdneho dvora (Severné Írsko) z roku 1980 a aj v poriadku súdov grófstva (Severné Írsko) z roku 1981 sa stanovuje, ako postupovať v prípade týchto žiadostí. Na základe poriadku súdneho dvora sa riadi konanie na súdnom dvore a na základe poriadku súdov grófstva sa riadi konanie na súdoch grófstva.

V prípade úkonov v rámci súdneho dvora možno tieto žiadosti vo všeobecnosti podávať formou predvolania s čestným vyhlásením v súlade s postupom uvedeným v nariadení 32, pričom treba použiť formulár(*) 28 uvedený v dodatku A k poriadku. V žiadosti treba uviesť, akého rozhodnutia sa žiadateľ domáha a prečo sa domáha tohto rozhodnutia.

Podobne na súde grófstva možno žiadosť podať prostredníctvom návrhu a príslušného čestného vyhlásenia podľa nariadenia 14, pričom treba použiť všeobecné formuláre(*) 1 a 2 uvedené v dodatku 1 k poriadku. Aj v tomto prípade treba v návrhu treba uviesť, akého rozhodnutia sa žiadateľ domáha a prečo sa domáha tohto rozhodnutia.

V prílohách I až V k nariadeniu sú uvedené vzorové tlačivá, na ktorých súd vydáva príslušné osvedčenia. Veritelia prostredníctvom príslušných súdnych formulárov používaných v Spojenom kráľovstve predložia potrebné žiadosti a osvedčenie sa vydá na formulári, ktorý je uvedený v nariadení. Žiadosť podľa článku 10 ods. 3 možno podať na vzorovom formulári žiadosti, ktorý sa používa v Spojenom kráľovstve, alebo na tlačive uvedenom v prílohe VI k nariadeniu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

V článku 19 ods. 1 sa stanovuje, že dlžník musí byť oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia v prípade, že mu nebol doručený dokument o začatí konania, alebo ak mu bez jeho vlastného zavinenia bolo zabránené vo vznesení námietky proti nároku.

V zmysle nariadenia 13 pravidla 8 poriadku súdneho dvora (Severné Írsko) z roku 1980 sa umožňuje dlžníkovi uznanému súdom, aby požiadal súd o zrušenie alebo zmenu rozsudku pre zmeškanie. Hoci nie je predpísaná konkrétna podoba tejto žiadosti, vo všeobecnosti ju možno podať formou predvolania s čestným vyhlásením v súlade s postupom uvedeným v nariadení 32, pričom treba použiť formulár 28 uvedený v dodatku A k poriadku.

Podobne v zmysle nariadenia 12 pravidla 12 poriadku súdov grófstva (Severné Írsko) z roku 1981 sa umožňuje dlžníkovi uznanému súdom, aby predložil takúto žiadosť súdu grófstva. Hoci nie je predpísaná konkrétna podoba tejto žiadosti, aj v tomto prípade ju možno podať prostredníctvom návrhu a príslušného čestného vyhlásenia podľa nariadenia 14, pričom treba použiť všeobecné formuláre 1 a 2 uvedené v dodatku 1 k poriadku.

Na oboch typoch súdov uplatňovanie tejto právomoci týkajúcej sa zrušenia alebo zmeny je úplne diskrečné a v poriadku sa neukladajú žiadne podmienky na jej uplatňovanie.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V Severnom Írsku sa prijímajú osvedčenia zaslané v angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Hoci sa v Severnom Írsku budú vykonávať verejné listiny z iných členských štátov, tieto listiny sa v Severnom Írsku nevydávajú. Preto nie je potrebné určiť orgán na ich osvedčovanie.

Posledná aktualizácia: 20/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Škótsko

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Nariadenie sa so všetkými nevyhnutnými zmenami vykonáva prostredníctvom súčasných procesných pravidiel škótskych šerifských súdov (Sheriff Court) a najvyššieho civilného súdu (Court of Session).

V týchto pravidlách sa stanovuje, že žiadosť o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule sa podáva na formulári, ktorý je uvedený v Odkaz sa zobrazí v novom okneprílohe VI k nariadeniu. Formulár treba predložiť súdnemu úradníkovi (Sheriff Clerk), ktorý na šerifskom súde zodpovedá za príjem návrhov. So žiadosťami podanými na najvyššom civilnom súde sa zaobchádza tak, ako keby išlo o žaloby, a mali by sa predkladať pomocnému úradníkovi najvyššieho civilného súdu (Assistant Clerk of Session).

Formuláre a pravidlá sú k dispozícii aj na webovom sídle škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service):

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

V článku 19 ods. 1 sa stanovuje, že dlžník musí byť oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia v prípade, že mu nebol doručený dokument o začatí konania, alebo ak mu bez jeho vlastného zavinenia bolo zabránené vo vznesení námietky proti nároku.

Na vykonanie nariadenia sa so všetkými nevyhnutnými zmenami používajú existujúce procesné pravidlá šerifských súdov a najvyššieho civilného súdu.

Príslušné pravidlá šerifských súdov a najvyššieho civilného súdu sú zhrnuté ďalej v texte. Úplné znenie pravidiel a príslušné formuláre sú k dispozícii na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Procesné pravidlá šerifského súdu
  • Zjednodušené konanie

Od 28. novembra 2016 sa v prípade vznesenia nároku s peňažnou hodnotou najviac 5 000 GBP, pri ktorom sa požaduje platba, doručenie alebo znovunadobudnutie hnuteľného majetku, prípadne nariadenie určitej osobe, aby vykonala konkrétny úkon, používa zjednodušené konanie.

Preskúmanie rozhodnutia:

Existujú dva druhy preskúmania – zrušenie rozhodnutia a odvolanie.

Podľa pravidla 13.6 účastník konania môže požiadať o zrušenie prijatého rozhodnutia tak, že podá návrh na zrušenie prostredníctvom formulára 13B(1) v prípade rozhodnutia, ktoré bolo prijaté pred 30. júlom 2018, prípadne prostredníctvom formulára 13B(2) v prípade rozhodnutia, ktoré bolo prijaté 30. júla 2018 a po tomto dátume, pričom uvedie dôvody na zrušenie rozhodnutia.  Účastník konania by mal vyplniť aj formulár s vyjadrením (formulár 4A) a zaslať ho súdu spolu so správnou verziou formulára 13B.

Podľa pravidla 16.2 účastník konania sa môže odvolať na šerifský odvolací súd tak, že podá odvolanie (formulár 16A) do štyroch týždňov od zaslania formulára s rozhodnutím, pričom uvedie právne otázky, ktorými by sa šerifský odvolací súd mal zaoberať.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej šerifským súdom:

Odkaz sa zobrazí v novom okneScot Courts

v rámci procesných pravidiel (Act of Sederunt) ktorými sa riadi zjednodušené konanie.  Formuláre a vzorové nariadenia možno nájsť nižšie v tej istej časti.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Pravidlami pre veci s nízkou hodnotou sporu z roku 2002 sa upravuje konanie v prípadoch, keď hodnota nároku nepresahuje 3 000 GBP. (Od 28. novembra 2016 sa v prípade vznesenia nároku s peňažnou hodnotou najviac 5 000 GBP, pri ktorom sa požaduje platba, doručenie alebo znovunadobudnutie hnuteľného majetku, prípadne nariadenie určitej osobe, aby vykonala konkrétny úkon, používa zjednodušené konanie – pozri informácie uvedené v predchádzajúcom texte).

Preskúmanie rozhodnutia:

Existujú tri druhy preskúmania – zrušenie rozhodnutia, odvolanie a žiadosť o zmenu a pod. rozhodnutia vo veci toho istého nároku.

Podľa pravidla 21.10 môže účastník v súvislosti s rozhodnutím požiadať o jeho zmenu, zrušenie alebo o vyhlásenie jeho neplatnosti resp. o odklad jeho výkonu, a to podaním urobeným v tomto zmysle, v ktorom stručne uvedie dôvody svojej žiadosti.

Podľa pravidla 22.1 môže účastník konania požiadať o zrušenie rozhodnutia, a to podaním na formulári 20, v ktorom uvedie dôvody svojej neúčasti a navrhovanú obhajobu.

Podľa pravidla 23.1 môže účastník konania podať odvolanie sudcovi (sheriff principal) na formulári 21 najneskôr do 14 dní odo dňa konečného rozhodnutia, pričom uvedie vec, ktorej sa odvolanie týka, a právnu otázku, o ktorú sa odvolanie opiera.

Podľa pravidla 23.4 sa žiadosť o pripustenie odvolania proti rozhodnutiu vo veci žiadosti o rozhodnutie o spôsobe splatenia, prípadne proti akémukoľvek súdnemu rozkazu, ktorý s tým súvisí, podáva na formulári 22, pričom v žiadosti treba uviesť právnu otázku, o ktorú sa odvolanie opiera. V prípade pripustenia odvolania sa toto odvolanie podáva na formulári 23 a účastník konania, ktorý podal odvolanie, o ňom informuje všetkých ďalších účastníkov konania v lehote 14 dní od pripustenia odvolania.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej šerifským súdom: Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidlá týkajúce sa vecí s nízkou hodnotou sporu; formuláre sú k dispozícii po kliknutí na tento odkaz: Odkaz sa zobrazí v novom okneformuláre pre veci s nízkou hodnotou sporu.

Skrátené konanie

Pravidlami skráteného konania z roku 2002 sa upravuje postup v prípadoch, keď hodnota nároku presahuje 3 000 GBP a nepresahuje 5 000 GBP. (Od 28. novembra 2016 sa v prípade vznesenia nároku s peňažnou hodnotou najviac 5 000 GBP, pri ktorom sa požaduje platba, doručenie alebo znovunadobudnutie hnuteľného majetku, prípadne nariadenie určitej osobe, aby vykonala konkrétny úkon, používa zjednodušené konanie – pozri informácie uvedené v predchádzajúcom texte).

Preskúmanie rozhodnutia:

Existujú tri druhy preskúmania – zrušenie rozhodnutia, odvolanie a žiadosť o zmenu a pod. rozhodnutia vo veci toho istého nároku. Okrem toho existujú aj osobitné ustanovenia týkajúce sa odvolaní proti rozhodnutiam o spôsobe splatenia.

Podľa pravidla 24.1 môže účastník konania požiadať o zrušenie rozhodnutia, a to podaním na formulári 30, v ktorom uvedie dôvody svojej neúčasti a navrhovanú obhajobu.

Podľa pravidla 25.1 môže účastník konania podať odvolanie sudcovi (sheriff principal) na formulári 31 najneskôr do 14 dní odo dňa konečného rozhodnutia, pričom uvedie vec, ktorej sa odvolanie týka, a právnu otázku, o ktorú sa odvolanie opiera.

Podľa pravidla 25.4 sa žiadosť o pripustenie odvolania proti rozhodnutiu vo veci žiadosti o rozhodnutie o spôsobe splatenia, prípadne proti akémukoľvek súdnemu rozkazu, ktorý s tým súvisí, podáva na formulári 32, pričom v žiadosti treba uviesť právnu otázku, o ktorú sa odvolanie opiera. V prípade pripustenia odvolania sa toto odvolanie podáva na formulári 33 a účastník konania, ktorý podal odvolanie, o ňom informuje všetkých ďalších účastníkov konania v lehote 14 dní od pripustenia odvolania.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej šerifským súdom:  Odkaz sa zobrazí v novom okneporiadok pre skrátené konania; formulár je k dispozícii po kliknutí na tento odkaz: Odkaz sa zobrazí v novom okneformuláre pre skrátené konania.

Riadne konanie

Pravidlá z roku 1993 týkajúce sa riadneho konania upravujú konanie prípadoch, keď hodnota nároku presiahne 5 000 GBP.

Preskúmanie rozhodnutia:

Sú dva spôsoby, ako podať odvolanie: odvolanie adresované sudcovi (sheriff principal), resp. najvyššiemu civilnému súdu, ako aj využitie rehabilitačného postupu (Reponing procedure).

Podľa pravidla 8.1 môže odporca požiadať o zrušenie rozhodnutia pre zmeškanie podaním žiadosti o rehabilitáciu (reponing note), v ktorej uvedie navrhovanú obhajobu a dôvody svojej neúčasti. Pre túto žiadosť nie je predpísaný žiadny konkrétny formulár, ale forma žiadosti by zvyčajne mala zodpovedať návrhu na začatie konania (Initial Writ) (formulár G1). Ak sa žiadosti vyhovie, konanie pokračuje, ako keby bol odporca urobil podanie o svojom úmysle brániť sa.

V pravidle 31.3 sa stanovuje, že odvolanie na najvyšší civilný súd sa predloží na základe písomného podania prostredníctvom hlavných listov predbežného opatrenia alebo samostatného listu; toto odvolenie sa predloží súdnemu úradníkovi (sheriff clerk). V pravidle 31.4 sa stanovuje, že odvolanie sudcovi (Sheriff Principal) sa predloží podaním na formulári A1. V pravidlách 31.1 a 31.2 sa stanovujú požadované lehoty.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej šerifským súdom: Odkaz sa zobrazí v novom okneporiadok pre riadne konania.

  • Poriadok najvyššieho civilného súdu z roku 1994

Preskúmanie rozhodnutia:

Podľa pravidla 19.2 môže odporca prostredníctvom návrhu požiadať o zrušenie rozhodnutia a súčasne musí uviesť svoju obhajobu. Bude sa postupovať tak, ako keby bola obhajoba predložená v požadovanej lehote.

Celé znenie pravidiel je k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby v časti venovanej najvyššiemu civilnému súdu: Odkaz sa zobrazí v novom okneporiadok najvyššieho civilného súdu.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

V Škótsku sa prijímajú osvedčenia zaslané v angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Ak sú verejné listiny na účely ich uloženia a výkonu zaznamenané v registri najvyššieho súdu (Books of Council and Session), správca záznamov (Keeper of the Registers) vydá osvedčenie.

Kontaktné údaje registrového orgánu (Keeper of the Records):

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tel.: 08456070161

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecustomer.services@ros.gov.uk

Ak je listina na účely uloženia a výkonu zaznamenaná v registri šerifského súdu (Sheriff Court books), osvedčenie vydajú súdni úradníci (sheriff clerks). Pokiaľ ide o pravidlo 5 procesných pravidiel šerifského súdu týkajúcich sa európskeho exekučného titulu, k žiadosti o osvedčenie podľa článku 25 ods. 1 nariadenia treba pripojiť aj čestné vyhlásenie. Podrobné informácie o šerifských súdoch sú k dispozícii na webovom sídle škótskej súdnej služby: v časti Odkaz sa zobrazí v novom okneCourts and Tribunals Locations (Sídla súdov a tribunálov) prejdite na položku Court Locations (Sídla súdov).

Posledná aktualizácia: 27/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Európsky exekučný titul - Gibraltár

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Na základe pravidla č. 6 Pravidiel Najvyššieho súdu Gibraltáru sa na Gibraltári uplatňujú Pravidlá občianskoprávneho konania pre Anglicko a Wales.

V článku 10 je stanovené právo žiadať na súde opravu osvedčenia (v prípade existencie nesúladu medzi ním a rozhodnutím) alebo jeho stiahnutie (ak je v nesúlade s nariadením). Na riešenie takýchto situácii je k dispozícii postup podľa Časti 23 CPR, ktorá obsahuje pravidlá podávania žiadostí na súd. Žiadosti uvedené v článku 10 by sa mali podľa predpokladov podávať na súd, ktorý vydal európsky exekučný titul tak, že sa využije postup obsiahnutý v uvedenej Časti 23. Na Gibraltári bude realizovať európske exekučné tituly Najvyšší súd.

Úplné znenie Časti 23 môžete nájsť na: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Žiadosti sa podávajú na oznámení o žiadosti, ktoré je známe ako tlačivo#_ftn1(*) N244 (pozri http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Oznámenie o žiadosti musí obsahovať informáciu o tom, o vydanie akého súdneho rozhodnutia žiadateľ žiada (napr. rozhodnutie o oprave alebo stiahnutí) a o dôvode žiadateľom podanej žiadosti o vydanie rozhodnutia (napr. z dôvodu rozporu v osvedčení).

Zmena a doplnenie Pravidiel občianskoprávneho konania v súvislosti so zohľadnením európskeho exekučného titulu nasmerujú žiadateľa k Časti 32 a budú obsahovať podrobné údaje o postupe podania žiadosti.(*) Spojené kráľovstvo chce potvrdiť, že sa budú používať štandardné tlačivá uvedené v nariadení. Prílohy č. I – V nariadenia obsahujú tlačivá, na ktorých vydávajú súdy osvedčenie. Veritelia na podanie predpísaných žiadostí použijú príslušné tlačivá Spojeného kráľovstva a osvedčenie bude vydané na tlačive podľa nariadenia. Žiadosti uvedené v článku 10 ods. 3 by sa mali podľa predpokladov podávať na štandardných tlačivách Spojeného kráľovstva na podávanie žiadostí alebo na tlačive uvedenom v prílohe č. VI nariadenia.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Na základe pravidla č. 6 Pravidiel Najvyššieho súdu Gibraltáru sa na Gibraltári uplatňujú Pravidlá občianskoprávneho konania pre Anglicko a Wales.

Na uplatnenie tohto nariadenia sa použijú pravidlá súdneho konania pre Anglicko a Wales dané Súdnym poriadkom v občianskoprávnom konaní („Civil Procedure Act“) z roku 1997. Tieto pravidlá súdneho konania sú známe ako Pravidlá občianskoprávneho konania (CPR) a sú ustanovené zákonným predpisom.

Článok 19 ods. 1 vyžaduje, aby bol dlžník oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia v situácii, keď mu listina o začatí konania nebola doručená alebo keď mu bez akéhokoľvek jeho vlastného zavinenia bolo zabránené vo vznesení námietky voči nároku.

V situácii uvedenej v článku 19 Časť 13 CPR umožňuje dlžníkovi z rozhodnutia žiadať o preskúmanie tohto rozhodnutia. V tejto časti je stanovený postup pre podanie žiadosti o zrušenie alebo zmenu kontumačného rozhodnutia. Kontumačné rozhodnutie môže byť vydané v prípade, ak sa dlžníkovi z rozhodnutia nepodarilo predložiť potvrdenie o prijatí a/alebo obhajobu.

Úplné znenie Časti 13 môžete nájsť na: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Pre podanie žiadosti o zrušenie alebo zmenu kontumačného rozhodnutia nie sú predpísané žiadne tlačivá. Žiadatelia však zvyčajne podávajú túto žiadosť na tlačive oznámenia o žiadosti N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Žiadateľ by mal uviesť o vydanie akého rozhodnutia žiada a dôvody jeho žiadosti o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia (napr. pretože mu oznámenie o konaní nebolo doručené v takom časovom predstihu, aby si mohol pripraviť svoju obhajobu). Rozhodnutie bude preskúmané v rámci pojednávania vo veci tejto žiadosti.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Na Gibraltári budú akceptované osvedčenia zaslané v angličtine.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Hoci verejné listiny z ostatných členských štátov sa na Gibraltári vykonajú, nevystavujú sa tam. Preto nie je potrebné určiť orgán, ktorý by ich osvedčoval.

Posledná aktualizácia: 28/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.