Evropski nalog za izvršbo

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

– Pri sodnih odločbah in poravnavah ter dogovorih v zvezi s preživninskimi obveznostmi v skladu s členom 4(3)(b): zahtevek za umik ali popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo je treba vložiti pri sodišču ali upravnem organu, ki je izdal potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo (člen 419(1) in (2) zakona o izvršbi (Exekutionsordnung)).

– Pri izvršljivih notarskih listinah: zahtevek za popravek je treba vložiti pri notarju, ki je sestavil notarsko listino; če to ni mogoče, pa pri uradniku, ki je pristojen v skladu s členi 119, 146 in 149 avstrijskega zakona o notariatu (Notariatsordnung). Za umik potrdila, ki ga je izdal notar, je pristojno sodišče, ki je v skladu s procesnimi zakoni pristojno za odločanje o ugovoru izvršljivosti notarske listine (člen 419(3) zakona o izvršbi).

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

– V primeru pravilne vročitve: predlog za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamujenega roka za izpodbijanje uveljavljanega zahtevka ali zaradi neudeležbe na obravnavi.

– V primeru pomanjkljive vročitve: zahtevek za ponovno vročitev (Antrag auf neuerliche Zustellung) odločbe (pri odločbah v enostopenjskem postopku, kot je plačilni nalog ali nalog za plačilo menice), pritožba (Berufung) zoper odločbo (pri zamudnih sodbah), pravno sredstvo (Rekurs) zoper odločbo (pri sklepih, izdanih zaradi zamude).

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Nemščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

– Pri dogovorih v zvezi s preživninskimi obveznostmi v skladu s členom 4(3)(b): upravni organ, pred katerim je bil sklenjen dogovor.

– Pri izvršljivih notarskih listinah: notar, ki je sestavil notarsko listino; če to ni mogoče, pa uradnik, ki je pristojen v skladu s členi 119, 146 in 149 avstrijskega zakona o notariatu. Celotni seznam notarjev je na voljo na spletišču avstrijske notarske zbornice (Österreichische Notariatskammer) na naslovu http://www.notar.at/.

Zadnja posodobitev: 19/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.