Evropski nalog za izvršbo

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

V postopku za popravek ali umik iz člena 10(2) Uredbe se zahtevek naslovi na pristojno osebo sodnega organa, ki je izdal potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Če gre za potrdilo v zvezi z javno listino, se zahtevek naslovi na notarja, ki je izdal potrdilo. Če se pristojna oseba ali notar odločita za popravek ali umik potrdila, ta nima več učinka. Takoj ko je vsebinska napaka odpravljena (v primeru popravka) ali pristojna oseba oziroma notar ugotovi, da so bile vse zahteve iz Uredbe izpolnjene (v primeru umika), se izda novo potrdilo, ki nadomešča prejšnjega.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Odvisno od okoliščin primera je v belgijskem pravu na voljo več sredstev za ponovno preučitev odločbe:

- Prvič, člen 1051 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo vloži pritožba (appel/hoger beroep) v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika. To velja ne glede na to, ali sta obe stranki sodelovali v postopku.

- Drugič, člen 1048 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo, izdano v odsotnosti ene izmed strank, vloži ugovor (opposition/oppositie) v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika.

- Če teh sredstev ni več mogoče vložiti zoper sodbo civilnega sodišča ali sodbo kazenskega sodišča o civilnih vidikih kazenske zadeve, se lahko v nekaterih okoliščinah, določenih v členu 1133 sodnega zakonika, vloži izredno pravno sredstvo revizije (requête civile/herroeping van het gewijsde) v šestih mesecih od takrat, ko je stranka izvedela za izpodbojni razlog, in sicer z namenom razveljavitve sodbe.

Navedeni roki za vložitev pritožbe, ugovora ali izrednega pravnega sredstva revizije ne vplivajo na:

- roke iz zavezujočih določb nadnacionalnega in mednarodnega prava,

- določbo člena 50 sodnega zakonika, ki omogoča, da se prekluzivni rok pod nekaterimi pogoji, določenimi z zakonom, podaljša,

- možnost uporabe splošnega pravnega načela, ki ga je večkrat potrdilo belgijsko kasacijsko sodišče in v skladu s katerim se rok za izvedbo dejanja podaljša v korist stranke, ki dejanja zaradi višje sile ni mogla opraviti pred iztekom roka.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 20(2)(c) Uredbe mora biti izvodu odločbe in potrdila o evropskem nalogu za izvršbo priložen prevod potrdila v uradnem jeziku kraja izvršitve, in sicer nizozemščini, francoščini ali nemščini.

Seznam jezikov, ki se uporabljajo, je na voljo v priročniku organov za sprejem za namene Uredbe (ES) št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah (evropski pravosodni atlas v civilnih zadevah).

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

V Belgiji je organ, imenovan v okviru člena 25 Uredbe, notar, ki je sestavil javno listino, za katero se zahteva izdaja potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.

Zadnja posodobitev: 17/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.