Evropski nalog za izvršbo

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Bolgarija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Sodišče prve stopnje lahko po proučitvi primera popravi ali umakne potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo nespornega zahtevka (člen 619(4) zakonika o civilnem postopku).

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Dolžnik lahko pri vrhovnem kasacijskem sodišču vloži zahtevek za preizkus zadevne sodne odločbe v skladu s členom 19 Uredbe. Sodišče prouči zahtevek v skladu s poglavjem 24 zakonika o civilnem postopku – „Razveljavitev pravno veljavnih odločb“.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Republika Bolgarija je kot sprejemljiv jezik določila bolgarščino.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Pristojni organ je sodišče, v okviru pristojnosti katerega je instrument izdan (člen 619(1) zakonika o civilnem postopku).

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.