Evropski nalog za izvršbo

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Zahteva za popravek ali umik sodnega potrdila se vloži pri:

– sodišču, ki je izdalo potrdilo.

Zahteva za popravek ali razveljavitev javne listine, ki jo je sestavil notar, upravni organ ali fizična ali pravna oseba z javnimi pooblastili, se vloži pri:

– organu ali osebi, ki je sestavila listino, ta pa zahtevo posreduje pristojnemu občinskemu sodišču na območju sedeža ali prebivališča, da bi slednje lahko izdalo veljavno odločbo.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V skladu s členom 19(1) Uredbe sta postopka za vložitev pravnega sredstva v Republiki Hrvaški določena z zakonom o pravdnem postopku (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; uradni list Republike Hrvaške) št. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 in 148/11 – prečiščeno besedilo, št. 25/13 in 28/13 – odločba ustavnega sodišča Republike Hrvaške, št. 70/19, 80/22 in 114/22).

Ta postopka sta:

– predlog za vrnitev v prejšnje stanje (členi 117–122a zakona o pravdnem postopku). Predlog je treba vložiti v osmih dneh od dneva, ko je stranka izvedela za razlog za zamudo; če je stranka šele pozneje izvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to izvedela. Po dveh mesecih (v postopkih pred občinskimi sodišči) ali 30 dneh (v postopkih pred gospodarskimi sodišči) od dneva zamude se predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne more več vložiti;

– obnova postopka (členi 421–432 zakona o pravdnem postopku). Predlog za obnovo postopka se vloži v 30 dneh od dneva, ko je stranka izvedela za razlog, na podlagi katerega vlaga predlog za obnovo postopka, oziroma od dneva, ko ji je bila vročena sodna odločba.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Hrvaščina. Hrvaški prevod mora overiti oseba, ki je pooblaščena za prevajanje v eni od držav članic EU.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Pristojna sodišča, upravni organi, notarji ter pravne in fizične osebe z javnimi pooblastili, ki so pooblaščene za izdajanje izvršilnih listin oziroma nalogov za izvršbo nespornih zahtevkov v skladu z veljavnim nacionalnim pravom.

Zadnja posodobitev: 14/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.