Evropski nalog za izvršbo

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Ciper

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Postopek za popravek je enak kot v pravilih o civilnem postopku. Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo se lahko popravi, če obstaja vsebinska napaka ali neskladje med sodbo in potrdilom.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Kateri koli postopek za preskus sodbe se lahko evidentira v skladu s pravili o civilnem postopku. V skladu s pravilom 48 je treba predloge vložiti v pisni obliki, zainteresiranim strankam pa morajo biti vročeni vsaj štiri dni pred datumom obravnave. Za vložitev predloga se lahko uporabi obrazec iz Priloge VI k Uredbi.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Grščina in angleščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Ni relevantno. V ciprskem pravnem sistemu ni javnih listin, ki spadajo pod člen 4 Uredbe.

Zadnja posodobitev: 12/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.