Evropski nalog za izvršbo

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Češka okrajna sodišča (okresní soudy) delujejo v skladu s členom 167 zakona št. 99/1963 (zakonik o civilnem postopku), kakor je bil spremenjen.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Češka okrajna sodišča (okresní soudy) delujejo v skladu s členom 58 in členi 201–243g zakona št. 99/1963 (zakonik o civilnem postopku), kakor je bil spremenjen.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Češčina

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Okrajna sodišča (okresní soudy)

Zadnja posodobitev: 03/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.