Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski nalog za izvršbo

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Anglija in Wales

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Za izvajanje te uredbe se bodo uporabljala pravila sodišč za Anglijo in Wales na podlagi Zakona o civilnem postopku iz leta 1997. Ta pravila sodišč se imenujejo Pravila o civilnem postopku (Civil Procedure Rules) in so oblikovana z zakonskim aktom.

Del 74.27 Pravil o civilnem postopku in spremne smernice za izvajanje v praksi, Smernice za izvajanje v praksi 74B vsebujejo določbe za evropski nalog za izvršbo v Angliji in Walesu, vključno s postopki za popravek in umik.

Člen 10 se nanaša na pravico, da se od sodišča zahteva popravek (če je v neskladju s sodbo) ali umik (če je v neskladju z uredbo) potrdila. Postopek, ki se uporablja za obravnavo teh primerov, je določen v delu 23 Pravil o civilnem postopku, ki vsebuje pravila za predložitev zahtevkov sodišču. Zahtevek iz člena 10 se vloži pri sodišču, ki je izdalo evropski nalog za izvršbo, po postopku iz dela 23.

Zahtevek se vloži v obliki obvestila o zahtevku, imenovanega obrazec (*) N244. V obvestilu o zahtevku je treba navesti, kaj zahteva vložnik zahtevka (tj. zahtevek za popravek ali umik) in zakaj to zahteva (na primer zato, ker obstaja neskladje v potrdilu).

(*) Združeno kraljestvo potrjuje, da se bodo uporabljali standardni obrazci iz Uredbe. Priloge I–V k Uredbi so obrazci, na katerih bo sodišče izdalo potrdilo. Upniki bodo za vložitev potrebnih zahtevkov uporabili ustrezne obrazce sodišč Združenega kraljestva in potrdilo bo izdano na obrazcu, določenem v Uredbi. Predvideno je, da se lahko zahtevek na podlagi člena 10(3) vloži z uporabo standardnega obrazca Združenega kraljestva za zahtevke ali obrazca iz Priloge VI k uredbi.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Za izvajanje te uredbe se bodo uporabljala pravila sodišč za Anglijo in Wales na podlagi Zakona o civilnem postopku iz leta 1997. Ta pravila sodišč se imenujejo Pravila o civilnem postopku (Civil Procedure Rules) in so oblikovana z zakonskim aktom.

V skladu s členom 19(1) ima dolžnik pravico vložiti pravno sredstvo, če listine, na podlagi katere se je začel postopek, ni prejel ali če brez lastne krivde ni mogel ugovarjati zahtevku.

Na podlagi dela 13 Pravil o civilnem postopku bo lahko dolžnik vložil pravno sredstvo zoper sodbo v okoliščinah, opisanih v členu 19. V istem delu je določen tudi postopek za vložitev zahtevka za razveljavitev ali spremembo zamudne sodbe. Zamudna sodba se lahko izda, če dolžnik ni predložil potrdila o vročitvi in/ali obrambe. Na podlagi dela 13 Pravil o civilnem postopku bo lahko dolžnik vložil pravno sredstvo zoper sodbo v okoliščinah, opisanih v členu 19. V istem delu je določen tudi postopek za vložitev zahtevka za razveljavitev ali spremembo zamudne sodbe.

Za vložitev zahtevka za razveljavitev ali spremembo zamudne sodbe niso predpisani nobeni obrazci. Vložnik mora zahtevek vložiti z uporabo obvestila o zahtevku na obrazcu N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Vložnik mora navesti, kakšen nalog želi in zakaj bi bilo treba sodbo razveljaviti ali spremeniti, na primer zato, ker ni pravočasno prejel listine, ki jo je bilo treba vročiti, da bi lahko pripravil svojo obrambo. Obravnava tega zahtevka bo vodila do preskusa sodbe.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Potrdila, poslana Angliji in Walesu, se sprejmejo v angleškem jeziku.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Čeprav bodo javne listine iz drugih držav članic izvršene v Angliji in Walesu, ne bodo sestavljene v Angliji in Walesu. Zato ni treba imenovati organa za njihovo potrjevanje.

Zadnja posodobitev: 22/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.