Evropski nalog za izvršbo

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

V Estoniji se zahtevek za popravek ali umik evropskega naloga za izvršbo iz člena 10(2) Uredbe vloži na način, določen v členu 447 in členu 6191(3) in (4) zakonika o civilnem postopku.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V primerih, navedenih v členu 19(1), se zahtevek vloži v skladu s členom 415 zakonika o civilnem postopku.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Za namene člena 20(2)(c) Uredbe Estonija sprejema potrdila v angleščini ali estonščini oziroma potrdila, prevedena v angleščino ali estonščino.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ iz člena 25 je okrajno sodišče Harjumaa.

Zadnja posodobitev: 17/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.