Evropski nalog za izvršbo

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Zahteva za popravek naloga za izvršbo zaradi vsebinske napake ali zahteva za umik naloga, ki je bil napačno odobren (člen 10(2) uredbe (ES) št. 805/2004 o evropskem nalogu za izvršbo), se naslovi na direktorja tajništva (directeur des services de greffe judiciaire) sodišča, ki je nalog izdalo.

Zoper zavrnitev zahteve za popravek ali za umik naloga za izvršbo je možna pritožba z zahtevkom, naslovljenim na predsednika sodišča.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Vložitev pravnega sredstva iz člena 19 je redni postopek, ki se uporablja za odločbe sodišča, ki je izdalo prvotni nalog za izvršbo.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Evropski nalogi za izvršbo, ki jih upniki pošljejo francoskim organom, se lahko registrirajo, če so v angleškem, francoskem, italijanskem, nemškem ali španskem jeziku.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organi iz člena 25 uredbe so notar ali pravna oseba, ki ima notarsko pisarno, ki hrani izvirnik prejete listine.

Zadnja posodobitev: 28/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.