Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski nalog za izvršbo

Gibraltar

Vsebino zagotavlja
Gibraltar

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Gibraltar

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Na podlagi pravila 6 pravil gibraltarskega vrhovnega sodišča (Gibraltar Supreme Court Rules), veljajo za Gibraltar pravila pravdnega postopka za Anglijo in Wales.

Člen 10 se nanaša na pravico do vložitve zahtevka na sodišču za popravek potrdila (če ni v skladu s sodbo) ali umik (če ni v skladu z Uredbo). Postopek, ki se uporablja v teh primerih, je postopek iz dela 23 CPR, ki vsebuje pravila za vložitev zahtevkov na sodišču. Predvideno je, da se bo vložil zahtevek na podlagi člena 10 na sodišču, ki je izdalo evropski nalog za izvršbo, z uporabo postopka iz dela 23. V Gibraltarju bo evropske naloge za izvršbo izdajalo vrhovno sodišče.

Celotno besedilo dela 23 je na voljo na spletni strani: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Zahtevek se bo vložil z obvestilom o zahtevku, znanim kot obrazec N244 (glej http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). V obvestilu o zahtevku mora biti navedeno, kakšen nalog želi vložnik (npr. nalog za popravek ali umik) in zakaj ga želi (na primer ker gre za neskladje v potrdilu).

Sprememba CPR, ki bo upoštevala evropski nalog za izvršbo, bo vložnika usmerila na del 23 in vsebovala podrobnosti glede postopka za oblikovanje zahtevka.

(*)Združeno Kraljestvo potrjuje, da se bodo uporabljali standardizirani obrazci iz Uredbe. Priloge I–V Uredbe so obrazci, na katerih bo sodišče izdajalo potrdila. Za vložitev potrebnih zahtevkov bodo dolžniki uporabljali ustrezne obrazce sodišč Združenega Kraljestva in potrdilo bo izdano na obrazcu, določenem v Uredbi. Predvideno je, da se lahko zahtevek v skladu s členom 10(3) vloži na standardnem obrazcu Združenega kraljestva za zahtevek ali na obrazcu iz priloge VI Uredbe.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Na podlagi pravila 6 pravil gibraltarskega vrhovnega sodišča, veljajo za Gibraltar pravila pravdnega postopka za Anglijo in Wales.

Za izvajanje te uredbe se bodo uporabljala pravila sodišča za Anglijo in Wales, sprejeta na podlagi Zakona o civilnem postopku iz leta 1997. Ta pravila sodišča so znana kot pravila pravdnega postopka (CPR) in so sprejeta z zakonskimi instrumenti.

Člen 19(1) zahteva, da mora biti dolžnik upravičen zahtevati pravno sredstvo zoper sodbo v primerih, ko ni prejel listine o začetku postopka ali če mu brez svoje krivde ni bila dana možnost ugovarjati zahtevku.

Del 13 CPR bo dovoljeval dolžniku na podlagi sklepa o izvršbi, da zaprosi za pravno sredstvo zoper sodbo pod pogoji, določenimi v členu 19. Določa postopek za vložitev zahtevka za ničnost ali spremembo zamudne sodbe. Zamudna sodba se lahko izda, ko dolžnik na podlagi sklepa o izvršbi ni vložil odgovora na tožbo ali/in obrambe.

Celotno besedilo dela 13 je na voljo na spletni strani: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Za vložitev zahtevka za ničnost ali spremembo zamudne sodbe ni predpisanih obrazcev. Vložnik običajno vloži zahtevek z obvestilom o zahtevku na obrazcu N244 http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf. Vložnik mora navesti, kakšen nalog želi in zakaj naj se sodba izreče za nično ali spremeni, na primer zato, ker mu dokumenti v zvezi s postopkom niso bili vročeni pravočasno za pripravo svoje obrambe. Sodna obravnava tega zahtevka bo pomenila preizkus sodbe.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Potrdila, poslana v Gibraltar, se bodo sprejemala v angleščini.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Čeprav se bodo javne listine iz drugih držav članic izvrševale v Gibraltarju, niso izdane v Gibraltarju. Zato ni treba imenovati organa, ki bi jih potrjeval.


Zadnja posodobitev: 28/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.