Evropski nalog za izvršbo

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Kadar se za sodno odločbo izda potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, je postopek za popravek ali umik potrdila določen v členu 10 Uredbe (ES) št. 805/2004, enak postopek pa se uporablja za potrdila za sodne poravnave (člen 24(3) Uredbe) in javne listine (člen 25(3)). Za tovrstne postopke in postopke v zvezi z vprašanjem pristojnosti se v Grčiji uporablja člen 933 zakonika o civilnem postopku (κώδικας Πολιτικής δικονομίας), ki ureja vložitev ugovorov zoper veljavnost izvršilnega naslova. Vendar pritožba zoper popravek ali umik ni dovoljena, po analogiji člena 10(4) Uredbe, ki se v skladu s členoma 24(3) in 25(3) uporablja tudi za sodne poravnave in javne listine.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Postopek za pravno sredstvo zoper sodbo, potrjeno kot evropski nalog za izvršbo, v zadevah, ko dolžnik ni prišel na obravnavo zaradi prepozno vročenega sodnega poziva ali višje sile, tj. izjemnih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, je postopek sodišča, ki je izdalo sodbo. To je postopek za vložitev ugovorov zoper zamudno sodbo, določen v zakoniku o civilnem postopku (člena 495 in 501 ter naslednji).

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Zahtevek v zvezi s potrjevanjem javne listine, izvršljive v eni državi članici, kot evropskega naloga za izvršbo v skladu s členom 25(1) Uredbe se poleg grščine sprejme tudi v angleščini.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ, pristojen za potrjevanje evropskega naloga za izvršbo, tj. javna listina v smislu člena 4(3) Uredbe v povezavi s členom 904(2)(d) in (g) grškega zakonika o civilnem postopku, je oseba, ki je v skladu z grško zakonodajo pristojna za izdajanje izvršljivih listin; v primeru notarskih listin notar, ki jih je izdal. Za listine, ki so z zakonom določene kot izvršljive, vendar jih ni izdalo sodišče, je pristojni organ oseba, ki jih je izdala, na enak način, kot velja za notarske listine.

Zadnja posodobitev: 19/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.