Evropski nalog za izvršbo

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Madžarska

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Na ozemlju Republike Madžarske popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo urejajo določbe Poglavja II Zakona LIII o sodnem izvrševanju iz leta 1994.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Pravno sredstvo zoper sodbo, na kateri temelji potrditev evropskega naloga za izvršbo, urejajo določbe Poglavja VII Zakona III o pravdnem postopku iz leta 1952.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljiva jezika za izpolnitev potrdila o evropskem nalogu za izvršbo sta angleščina in madžarščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ, ki je običajno pristojen za potrjevanje javne listine, izdane na Madžarskem kot evropski nalog za izvršbo, je okrožno sodišče, na območju katerega se nahaja organ, ki je sestavil listino.

V primeru, da je javno listino sestavil notar ali da je notar izdal odredbo ali odobril poravnavo, ki ima isti učinek kot sodna poravnava, je pristojni organ za izdajanje potrdil, notar.

Sodišča, pristojna za potrjevanje javnih listin, ki se sestavijo na Madžarskem kot evropski nalogi za izvršbo, lahko poiščete s pomočjo iskalnika na vrhu strani.

Notarje, ki delujejo kot organi za potrjevanje, lahko poiščete s pomočjo funkcije iskanja, ki je na voljo na spodnji povezavi.

Zadnja posodobitev: 24/10/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.