Evropski nalog za izvršbo

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Italijanska zakonodaja določa, da se za popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo iz člena 10(2) uporablja postopek za popravek vsebinskih napak. Določbe, ki se uporabljajo, so člen 287 in naslednji Zakona o pravdnem postopku.

Italijanska zakonodaja določa, da se za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo iz člena 10(2) uporablja postopek za umik, o katerem odloča senat. Določbe, ki se uporabljajo, so člen 737 in naslednji Zakona o pravdnem postopku. Postopek se začne z vložitvijo pritožbe in konča z obrazloženo odločbo, ki jo sprejme senat sodnikov. Lahko se opravi tudi ustna obravnava.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Postopek s pravnimi sredstvi iz člena 19(1) v italijanski zakonodaji obsega redna pravna sredstva (člen 323 in naslednji Zakona o pravdnem postopku : pritožba in kasacijska pritožba (ricorso per cassazione)) in izredna pravna sredstva (člen 395 Zakona o pravdnem postopku).

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljivi jezik na podlagi člena 20(2)(c) je italijanščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ, določen s členom 25, je sodišče (Tribunale).

Zadnja posodobitev: 28/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.