Evropski nalog za izvršbo

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Latvijski organi v zvezi z informacijami o pravilih iz nacionalne zakonodaje o izvajanju člena 10(2) Uredbe in določitvi postopka za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo sporočajo, da so ukrepi za izvajanje člena 10(2) vključeni v člena 543.1 in 545.1 Zakona o pravdnem postopku.

„Člen 5431. Popravek napak v listinah Evropske unije za izvršbo

(1) Na predlog stranke v postopku lahko sodišče, ki je izdalo sodbo ali sprejelo odločbo, popravi napake v potrdilu o evropskem nalogu za izvršbo na podlagi člena 10 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004, v potrdilu iz člena 41(1) ali člena 42(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 ter v potrdilu iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi člena 9(1)(a) Uredbe (EU) št. 606/2013. Sodišče lahko napake v potrdilu iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta popravi tudi na lastno pobudo.

(2) Za vložitev predloga za popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo je treba uporabiti standardni obrazec, naveden v členu 10(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004.

(3) Vprašanje popravka napake se obravnava na sodni obravnavi, pri čemer so stranke o tem obveščene pred obravnavo. Nenavzočnost teh oseb ne ovira obravnave tega vprašanja.

(4) Napake v listinah za izvršbo iz odstavka 1 tega člena se popravijo s sklepom sodišča.

(5) V zvezi s sklepom sodišča o popravku napake v listini za izvršbo se lahko vloži posebna pritožba.

Člen 5451. Umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo in potrdila iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

(1) Na predlog stranke v postopku z uporabo standardnega obrazca iz člena 10(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 lahko sodišče, ki je izdalo sodbo ali sprejelo odločbo, umakne potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo na podlagi člena 10 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004.

(11) Na predlog stranke v postopku ali na lastno pobudo z uporabo potrdila iz člena 14 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta lahko sodišče, ki je sprejelo odločbo, prekliče potrdilo iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta na podlagi člena 9(1)(b) Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

(2) Predlog za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ali preklic potrdila iz člena 5 Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta se obravnava na sodni obravnavi, pri čemer so stranke o tem obveščene pred obravnavo. Nenavzočnost teh oseb ne ovira obravnave tega vprašanja.

(3) V zvezi s sklepom sodišča se lahko vloži posebna pritožba.“

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

V zvezi z izvajanjem člena 19(1) Uredbe v nacionalno zakonodajo niso bila vključena nobena dodatna pravila, saj so v Latviji ta pravila zajeta v določbah Zakona o pravdnem postopku.

„Člen 51. Obnova procesnih rokov

(1) Na predlog stranke v postopku sodišče obnovi zamujene procesne roke, če ugotovi, da so razlogi za zamudo utemeljeni.

(2) Pri obnovi zamujenega postopkovnega roka sodišče dovoli tudi, da se opravijo zamujena procesna dejanja.

Člen 52. Podaljšanje procesnih rokov

Na predlog stranke v postopku se lahko roki, ki jih je določilo sodišče ali sodnik, podaljšajo.

Člen 53. Postopek za podaljšanje ali obnovo procesnih rokov

(1) Predlog za podaljšanje roka ali obnovo zamujenega roka se vloži pri sodišču, pred katerim bi bilo treba opraviti zamujeno procesno dejanje, obravnava pa se v pisnem postopku. Pred obravnavo predloga v pisnem postopku se stranke v postopku o tem obvestijo, hkrati pa se jim pošlje tudi predlog za podaljšanje roka ali obnovo zamujenega roka.

(2) Predlogu za obnovo procesnega roka se priložijo dokumenti, potrebni za to, da se opravi zamujeno procesno dejanje, ter obrazložitev predloga za obnovitev roka.

(3) Rok, ki ga določi sodišče, lahko podaljša sodnik posameznik.

(4) V zvezi z zavrnitvijo podaljšanja ali obnove roka s strani sodišča ali sodnika se lahko vloži posebna pritožba.“

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 20(2)(c) Uredbe Latvija navaja latvijščino kot sprejemljivi jezik za sprejemanje in izdajanje potrdil o evropskem nalogu za izvršbo.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

V Latviji ni ustanovljena nobena institucija, ki bi bila pristojna za potrjevanje javnih listin v skladu s členom 25 Uredbe.

Zadnja posodobitev: 05/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.