Evropski nalog za izvršbo

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Latvijski organi bi v zvezi z informacijami o pravilih iz nacionalne zakonodaje o izvajanju člena 10(2) Uredbe in določitvi postopka za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo poudarili, da so ukrepi za izvajanje člena 19(2) vključeni v člena 5431 in 5451 latvijskega zakona o pravdnem postopku.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V zvezi z izvajanjem člena 19(1) Uredbe v nacionalno zakonodajo niso bila vključena nobena dodatna pravila, saj so v Latviji ta pravila zajeta v določbah zakona o pravdnem postopku.

„Člen 51: Obnova procesnih rokov

(1) Na predlog stranke v postopku sodišče obnovi zamujene procesne roke, če ugotovi, da so razlogi za zamudo utemeljeni.

(2) Pri obnovi zamujenega procesnega roka sodišče dovoli tudi, da se opravijo zamujena procesna dejanja.

Člen 52: Podaljšanje procesnih rokov

Na predlog stranke v postopku se lahko roki, ki sta jih določila sodišče ali sodnik, podaljšajo.

Člen 53: Postopek za podaljšanje ali obnovo procesnih rokov

(1) Predlog za podaljšanje ali obnovo zamujenega roka se vloži pri sodišču, pred katerim bi bilo treba opraviti zamujeno procesno dejanje, obravnava pa se v pisnem postopku. Pred obravnavo predloga v pisnem postopku so stranke v postopku o tem obveščene, hkrati pa se jim pošlje tudi predlog za podaljšanje roka ali obnovo zamujenega roka.

(2) Predlogu za obnovo procesnega roka se priložijo dokumenti, potrebni za to, da se opravi zamujeno procesno dejanje, ter obrazložitev predloga za obnovitev roka.

(3) Rok, ki ga določi sodišče, lahko podaljša sodnik posameznik.

(4) V zvezi z zavrnitvijo podaljšanja ali obnove roka s strani sodišča ali sodnika se lahko vloži posebna pritožba.“

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 20(2), točka (c), Uredbe Latvija navaja latvijščino kot sprejemljivi jezik za sprejemanje in izdajanje potrdil o evropskem nalogu za izvršbo.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Člen 10711(3) zakona o notariatu:

Na zahtevo tožeče stranke zaprisežen notar na podlagi Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (v nadaljevanju: Uredba št. 805/2004) in člena 25(1) te uredbe izda evropski nalog za izvršbo (Priloga III k Uredbi št. 805/2004) za izdane notarske akte o izvrševanju.

Zadnja posodobitev: 25/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.