Evropski nalog za izvršbo

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

V skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (v nadaljnjem besedilu „Uredba“), ministrstvo za pravosodje Republike Litve s tem posreduje podatke v zvezi s postopki za popravo, jezikom in organi iz člena 30. Istočasno posredujemo besedilo ustreznega zakona Republike Litve o izvajanju Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list št. 58 z dne 7. maja 2005) (v nadaljnjem besedilu „Zakon“) in zakonika o pravdnem postopku Republike Litve (Uradni list št. 36–1340 z dne 6. aprila 2002; Uradni list št. 42 z dne 24. aprila 2002) (v nadaljnjem besedilu „Zakonik“).

Sodišče, ki je izdalo potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, lahko na zahtevo zainteresirane stranke potrdilo popravi (v skladu s členom 10(1)(a) Uredbe, členom 5(1) Zakona in členom 648(6) Zakonika). Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, izdano v zvezi z javno listino, lahko popravi okrožno sodišče, pristojno za območje, kjer ima sedež notar, ki je potrdil javno listino kot izvršljivo. Za zahtevek za popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ni treba plačati sodne takse.

Sodišče, ki je izdalo potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, lahko potrdilo umakne s sodnim nalogom (v skladu s členom 10(1)(b) Uredbe in členom 5(2) Zakona). Potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, izdano v zvezi z javno listino, lahko umakne okrožno sodišče, pristojno za območje, kjer ima sedež notar, ki je potrdil javno listino kot izvršljivo. Za zahtevek za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ni treba plačati sodne takse.

Člen 5 Zakona pravi:

„Člen 5. Popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.

1. Če se zaradi napake v črkovanju ali druge napake potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo razlikuje od sodne odločbe ali javne listine, se določbe člena 648(6) Zakonika o pravdnem postopku Republike Litve smiselno uporabljajo za namen popravka potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.

2. Sodišče, ki je izdalo potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, s sodnim nalogom umakne ali ne umakne potrdila o evropskem nalogu za izvršbo v okoliščinah iz člena 10(1)(b) Uredbe.

3. Zahtevki, ki so jih stranke vložile v zadevah iz tega člena, so oproščeni plačila sodne takse.

4. Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če je okrožno sodišče, pristojno za območje, kjer ima sedež notar, ki je potrdil javno listino kot izvršljivo, zaprošeno za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo, izdanega v skladu s postopkom iz člena 4(2) tega Zakona.“

Člen 648(6) Zakonika pravi:

„Če je pri izdaji listine za izvršbo prišlo do napake v črkovanju ali druge napake, mora institucija, ki je listino izdala, na zahtevo zainteresirane stranke popraviti listino.“

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Posredujemo besedilo ustreznega zakona Republike Litve o izvajanju Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list št. 58 z dne 7. maja 2005) (v nadaljnjem besedilu „Zakon“) in zakonika o pravdnem postopku Republike Litve (Uradni list št. 36–1340 z dne 6. aprila 2002; Uradni list št. 42 z dne 24. aprila 2002) (v nadaljnjem besedilu „Zakonik“).

Zamudna sodba, sprejeta na podlagi utemeljenega zahtevka stranke, ki ni bila navzoča na sodni obravnavi, in vloženega v 20 dneh od dneva, ko je bila zamudna sodba izdana, se lahko preizkusi (ta 20-dnevni rok se lahko v skladu s členom 78 Zakonika podaljša osebam, ki so ta rok zamudile iz razlogov, ki jih sodišče priznava kot utemeljene). Ko sodišče prejme zahtevek, ga skupaj s fotokopijami prilog pošlje strankam in tretjim osebam ter jih obvesti, da so stranke dolžne in tretje osebe upravičene do predložitve pisnih pripomb v 14 dneh. Sodišče pregleda zahtevek v pisnem postopku v 14 dneh od roka za predložitev pripomb. Če po pregledu zahtevka sodišče ugotovi, da stranka ni bila navzoča na obravnavi iz utemeljenih razlogov, o katerih ni mogla obvestiti sodišča pravočasno in se zahtevek sklicuje na dokaze, ki bi lahko vplivali na zakonitost in veljavnost zadevne zamudne sodbe, sodišče umakne zamudno sodbo in preizkusi zadevo.

Ko je zadeva v skladu z dokumentiranim postopkom pregledana (poglavje XXII Zakonika) ima sodišče pravico, kjer je to z utemeljenimi razlogi upravičeno, do podaljšanja dolžnikovega roka za vložitev pripomb v skladu s členom 430(5) Zakonika in v tistih primerih, ko je bila zadeva pregledana v skladu s pravili iz poglavja XXIII Zakonika (posebne značilnosti zadev, povezanih z izdajo sodnega naloga), lahko sodišče, kjer obstajajo utemeljeni razlogi, podaljša dolžnikov rok za predložitev pripomb v zvezi z upnikovim zahtevkom v skladu s členom 439(2) Zakonika.

Člen 287 Zakonika:

“1. Stranka, ki ni navzoča na sodni obravnavi, je upravičena do vložitve zahtevka za pravno sredstvo zoper zamudne sodbe na sodišču, ki je izdalo zamudno sodbo, v 20 dneh od izdaje sodbe.

2. V takem zahtevku mora biti navedeno:

1) naziv sodišča, ki je izdalo zamudno sodbo;

2) ime in priimek vložnika;

3) okoliščine, zaradi katerih vložnik ni bil navzoč na sodni obravnavi in ni do dneva obravnave obvestil sodišča o utemeljeni naravi razlogov za tako nenavzočnost, vključno z vsemi dokazi glede teh okoliščin;

4) okoliščine, ki lahko vplivajo na zakonitost in veljavnost sodbe, in vsi dokazi glede teh okoliščin;

5) podatki o vložnikovem zahtevku;

6) seznam spremnih listin, priloženih zahtevku;

7) podpis vložnika in datum zahtevka.

3. Sodišču se posreduje enako število fotokopij zahtevka in prilog, kot je strank in tretjih oseb.

4. Napake v zahtevku se odpravijo v skladu s postopkom za odpravo napak v zahtevkih.

5. Če so v isti zadevi vložene pritožbe in zahtevki za pravno sredstvo zoper zamudno sodbo, se najprej pregledajo zahtevki za pravno sredstvo zoper zamudno sodbo in vsi sodni nalogi, izdani v zvezi s temi sodbami.“

Člen 430(5) Zakonika:

„Če so pripombe vložene po preteku 20-dnevnega roka ali če niso v skladu z zahtevami iz odstavka 1 tega člena, sodišče zavrne njihov sprejem. Zoper sodni nalog, s katerim sodišče zavrne sprejem pripomb, se lahko vloži ločena pritožba. Če dolžnik iz utemeljenih razlogov zamudi rok, lahko sodišče na njegovo zahtevo rok podaljša.“

Člen 439(2) Zakonika:

Dolžnikove pripombe v zvezi z upnikovim zahtevkom se vložijo v pisni obliki v 20 dneh od dneva, ko je bilo dolžniku vročeno obvestilo o sodnem nalogu. Pripombe morajo izpolnjevati splošne pogoje glede vsebine in oblike procesnih dokumentov, z izjemo pogoja navedbe podlage. Če dolžnik iz utemeljenih razlogov vloži pripombe po izteku roka iz tega odstavka, sodišče lahko na dolžnikov zahtevek podaljša rok za vložitev pripomb. Zoper nalog o zavrnitvi takšne dolžnikove zahteve se lahko vloži ločena pritožba.

Člen 78(1) Zakonika:

„Osebam, ki so zamudile rok, določen v zakonu ali s strani sodišča, iz razlogov, ki so po mnenju sodišča utemeljeni, se lahko omenjeni rok podaljša.“

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 2(4) Zakona#_ftn1[1] se za namene člena 20(2)(c) Uredbe uporablja litovščina.

Člen 2(4) Zakona#_ftn2[1]:

„Evropski nalog za izvršbo ali njegova kopija za izvršitev v Republiki Litvi se prevede v litovščino in izvrši brez uporabe določb oddelka 7 poglavja LX Zakonika o pravdnem postopku Republike Litve.“#_ftnref1[1] Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list št. 58 z dne 7. maja 2005)

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

V skladu s členom 4(2) Zakona#_ftn1[1] so organi iz člena 25 Uredbe, tj. organi, imenovani za izdajanje evropskega naloga za izvršbo v zvezi z javno listino, notarji.

Člen 4(2) Zakona#_ftn2[1]:

„Na zahtevo dolžnika bo evropski nalog za izvršbo v zvezi z javno listino, kot določa odstavek 1 tega člena, izdal notar, ki je sestavil javno listino. Notar bo evropski nalog za izvršbo izdal najkasneje v 5 dneh od dneva vložitve zahtevka za izdajo evropskega naloga za izvršbo.“
#_ftnref1[1] Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov (Uradni list št. 58 z dne 7. maja 2005)

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.