Evropski nalog za izvršbo

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nizozemska

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

1.1.  Postopek za popravek

Zahtevek za popravek se vloži na sodišču, ki je potrdilo nalog kot evropski nalog za izvršbo, na obrazcu iz Priloge VI k Uredbi. Postopek je določen v razdelku 4 izvedbenega predpisa (Implementation Act); gre za poenostavljeni postopek za vlogo na sodišču. To pomeni, da se poleg izvedbenega predpisa uporabljajo oddelki 261 in naslednji Zakona o pravdnem postopku. Glede pritožb in kasacije se uporabljajo oddelki 385 in naslednji ter 426 in naslednji tega Zakona.

Oddelek 4 izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

1. V skladu s členom 10(1)(a) Uredbe se zahtevek za popravek potrdila o evropskem nalogu za izvršbo vloži na obrazcu iz člena 10(3) Uredbe na sodišču, ki je potrdilo nalog kot evropski nalog za izvršbo. Po analogiji se uporablja oddelek 2(2) in (3).

2. Kjer zahtevek iz pododdelka 1 vloži upnik, ki je zahteval izdajo naloga, mora biti, kadar je to mogoče, zahtevku priloženo prvotno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo, ki ga je treba popraviti. Dolžnika ni treba vabiti na sodišče. Popravek se odredi na dan, ki ga določi sodišče; ta dan se navede na nalogu sodišča in izda se popravljeno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Od takrat preneha veljati prvotno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Če se zahtevek zavrže, se prvotno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo vrne vlagatelju.

3. Kjer zahtevek iz pododdelka 1 vloži dolžnik, sodišče ne odredi popravka, dokler ne da priložnosti upniku in dolžniku, da izrazita svoja stališča. Popravek se odredi na dan, ki ga določi sodišče; ta dan in upoštevanje prejšnje odločbe se navedeta na nalogu sodišča, in izda se popravljeno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Od takrat preneha veljati prvotno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Sodišče pouči upnika, da predloži novi nalog v sodni register.

Oddelek 2(2) in (3) izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

2. Z zahtevkom iz odstavka 1 se predložita verodostojna kopija naloga, za katerega se zahteva potrditev, in listina o začetku postopka. Kjer je to mogoče, je treba v zahtevku navesti vse tiste podrobnosti, ki jih sodišče potrebuje za potrditev odločbe kot evropskega naloga za izvršbo v skladu s Prilogo I k Uredbi. Če so listine ali podatki, predloženi z zahtevkom, nepopolni, ima vlagatelj možnost, da jih dopolni.

3. Zahtevek iz odstavka 1 se vroči preko sodnega izvršitelja ali tožilca. Vročanje s sodnim izvršiteljem ali tožilcem se ne zahteva, če odločbo potrdi okrožni sodnik.

1.2. Postopek za umik

Umik se lahko zahteva z uporabo obrazca iz Priloge VI k Uredbi na sodišču, ki je potrdilo nalog kot evropski nalog za izvršbo. Postopek je določen v razdelku 5 izvedbenega predpisa (Implementation Act); gre za poenostavljeni postopek za vlogo na sodišču. To pomeni, da se poleg izvedbenega predpisa uporabljajo oddelki 261 in naslednji Zakona o pravdnem postopku. Glede pritožb in kasacije se uporabljajo oddelki 385 in naslednji in 426 ter naslednji tega Zakona.

Oddelek 5 izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

1. V skladu s členom 10(1)(b) Uredbe se zahtevek za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo vloži na obrazcu iz člena 10(3) Uredbe na sodišču, ki je potrdilo nalog kot evropski nalog za izvršbo. Po analogiji se uporablja oddelek 2(2) in (3).

2. Umik se odredi z nalogom sodišča, ki ga izda na dan, ki ga določi sodišče, po tem, ko sta stranki imeli priložnost, da izrazita svoja stališča. Sodišče pouči upnika, da predloži novi nalog v sodni register.

Oddelek 2(2) in (3) izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

2. Z zahtevkom iz odstavka 1 se predložita verodostojna kopija naloga, za katerega se zahteva potrditev, in listina o začetku postopka. Kjer je to mogoče, je treba v zahtevku navesti vse tiste podrobnosti, ki jih sodišče potrebuje za potrditev odločbe kot evropskega naloga za izvršbo v skladu s Prilogo I k Uredbi. Če so listine ali podatki, predloženi z zahtevkom, nepopolni, ima vlagatelj možnost, da jih dopolni.

3. Zahtevek iz odstavka 1 se vroči preko sodnega izvršitelja ali tožilca. Vročanje s sodnim izvršiteljem ali tožilcem se ne zahteva, če odločbo potrdi okrožni sodnik.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Pravno sredstvo zoper odločbo o nespornem zahtevku v skladu s členom 19 Uredbe se lahko vloži v skladu z oddelkom 8 izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo. Če je treba pravno sredstvo odrediti na podlagi oddelka 8(3) z vložitvijo vloge na sodišču, se uporabljajo oddelek 261 in naslednji Zakona o pravdnem postopku.

Oddelek 8 izvedbenega predpisa za evropski nalog za izvršbo

1. Glede odločb o nespornih zahtevkih, na katere se nanaša Uredba, lahko dolžnik iz razlogov iz člena 19(1)(a) in (b) Uredbe vloži zahtevek za pravno sredstvo na sodišču, ki je izdalo nalog.

2. Če zahtevek za pravo sredstvo zadeva sodbo, jo je treba vložiti v obliki pisne pritožbe v skladu s členom 146 Zakona o pravdnem postopku.

3. Če zahtevek za pravno sredstvo zadeva odločbo po hitrem postopku, ga je treba vložiti v obliki enostavne vloge.

4. Pritožbe je treba vložiti:

a) v primerih, na katere se nanaša člen 19(1)(a) Uredbe, v štirih tednih od vročitve odločbe dolžniku;

b) v primerih, na katere se nanaša člen 19(1)(b) Uredbe, v štirih tednih od prenehanja navedenih okoliščin.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Jezik, ki je dovoljen za namene iz člena 20 Uredbe, je nizozemščina ali vsak jezik, ki ga razume dolžnik.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ, ki ga Nizozemska imenuje za potrditev dokumenta kot evropskega naloga za izvršbo za namene člena 25 Uredbe, je sodnik za predhodno zaslišanje na sodišču, pristojnem na območju, kjer ima sedež notar, ki je pripravil prvotni dokument.

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.