Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski nalog za izvršbo

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Za izvajanje te uredbe se uporabljajo Pravila sodišča za Severno Irsko. Ta pravila so znana kot Pravila vrhovnega sodišča (Severne Irske) iz leta 1980 (izdana na podlagi zakona o vrhovnem sodišču (Severne Irske) iz leta 1978 in urejajo sodne postopke na vrhovnem sodišču Severne Irske) in Pravila okrožnega sodišča (Severna Irska) iz leta 1981 (izdana na podlagi odredbe o okrožnih sodiščih (Severne Irske) iz leta 1980 in odredbe o civilnem dokaznem gradivu (Severne Irske) iz leta 1997, ki urejata sodne postopke na okrožnem sodišču). Ta pravila so na voljo na spletni strani sodišč Severne Irske na povezavah Pravila vrhovnega sodišča in Pravila okrožnega sodišča.

Člen 10 se nanaša na pravico, da se od sodišča zahteva popravek (če je v neskladju s sodbo) ali umik (če je v neskladju z uredbo) potrdila.

Postopki za obravnavanje takih zahtevkov so določeni tako v Pravilih vrhovnega sodišča (Severne Irske) iz leta 1980 kot v Pravilih okrožnega sodišča (Severne Irske) iz leta 1981. Ta pravila urejajo postopke na vrhovnem sodišču oziroma okrožnih sodiščih Severne Irske.

Pri postopkih na vrhovnem sodišču se lahko ti zahtevki praviloma vložijo s sodnim pozivom in zapriseženo izjavo v skladu s postopkom iz člena 32 in na obrazcu (*) 28 iz Dodatka A k Pravilom. V njih je treba navesti, kakšen nalog zahteva vložnik in zakaj ga zahteva.

Podobno se lahko na okrožnem sodišču zahtevek vloži z obvestilom o zahtevku in spremno zapriseženo izjavo v skladu s členom 14 in na splošnih obrazcih (*) 1 in 2 iz Dodatka 1 k Pravilom. Tudi v teh je treba navesti, kakšen nalog zahteva vložnik in zakaj ga zahteva.

Priloge I–V k Uredbi so standardni obrazci, na katerih sodišče izda potrdilo. Upniki za vložitev zahtevkov uporabijo ustrezne obrazce sodišč Združenega kraljestva, potrdilo pa se izda na obrazcu, določenem v Uredbi. Zahtevek v skladu s členom 10(3) se lahko vloži z uporabo standardnega obrazca Združenega kraljestva za zahtevke ali obrazca iz Priloge VI k uredbi.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V skladu s členom 19(1) mora imeti dolžnik pravico zahtevati preizkus sodbe, če dokumenta, na podlagi katerega se je začel postopek, ni prejel ali če brez lastne krivde ni mogel ugovarjati zahtevku.

Člen 13 pravila 8 Pravil vrhovnega sodišča (Severne Irske) iz leta 1980 dolžniku po sodbi omogoča, da lahko na sodišču vloži zahtevek, da se zamudna sodba razveljavi ali spremeni. Čeprav za tak zahtevek ni predpisanega obrazca, se lahko praviloma vloži s sodnim pozivom in zapriseženo izjavo v skladu s postopkom iz členom 32 in na obrazcu 28 iz Dodatka A k Pravilom.

Podobno tudi člen 12 pravila 12 Pravil okrožnega sodišča (Severne Irske) iz leta 1981 omogoča dolžniku po sodbi, da vloži tak zahtevek na okrožnem sodišču. Podobno se lahko tudi tukaj, čeprav ni predpisanega obrazca, na okrožnem sodišču zahtevek vloži z obvestilom o zahtevku in spremno zapriseženo izjavo v skladu s členom 14 in na splošnih obrazcih 1 in 2 iz Dodatka 1 k Pravilom.

Na obeh vrstah sodišč je uporaba tega pooblastila za razveljavitev ali spremembo izključno diskrecijska pravica in pravila ne določajo nobenih pogojev za njeno izvajanje.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Potrdila, poslana Severni Irski, se sprejmejo v angleškem jeziku.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Čeprav bodo javne listine iz drugih držav članic izvršene na Severnem Irskem, ne bodo sestavljene na Severnem Irskem. Zato ni treba imenovati organa za njihovo potrjevanje.

Zadnja posodobitev: 20/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.