Evropski nalog za izvršbo

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Poljska

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

– Postopek za popravek: popravek v skladu s členom 350 v povezavi s členom 361 zakonika o civilnem postopku

Člen 350(1) Sodišče lahko po uradni dolžnosti popravi vse netočnosti, administrativne ali računske napake ali druge očitne napake v sodbi.

(2) Sodišče lahko sklep o popravku izda na zaprti seji; v tem primeru se prvotni sodbi doda zaznamek o popravku, na zahtevo strank pa lahko tak zaznamek vsebujejo tudi izvlečki, ki se jim vročijo. Nadaljnje kopije in izvlečki morajo upoštevati sklep o popravku.

(3) Če zadeva pride pred sodišče druge stopnje, lahko to sodišče po uradni dolžnosti popravi sodbo sodišča prve stopnje.

Člen 361 Če v zakoniku o civilnem postopku ni določeno drugače, se za sklepe smiselno uporabljajo določbe glede sodb.“

Člen 13(2) Če v posebnih predpisih ni določeno drugače, se določbe o pravdnem postopku smiselno uporabljajo tudi za druge vrste postopkov, ki jih ureja zakonik o civilnem postopku.

Potrdila o evropskem nalogu za izvršbo se izdajo v obliki sodne odločbe v skladu s postopkom, določenim v členu 7951 zakonika o civilnem postopku.

– Postopek za umik v skladu s členom 7954 zakonika o civilnem postopku

Člen 7954(1) Če se izkaže, da obstaja podlaga za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo v skladu s posebnimi določbami, ga sodišče, ki je izdalo potrdilo, na podlagi dolžnikovega zahtevka umakne.

(2) Ta zahtevek se vloži v enem mesecu od dneva, ko je dolžniku vročena odločba o izdaji potrdila.

(3) Če zahtevek ni napisan v obliki, določeni v posebnih določbah, mora izpolnjevati zahteve za pisne vloge in v njem mora biti navedena podlaga za zahtevek.

(4) Sodišče pred umikom odločbe zasliši upnika.

(5) Zoper sklep o umiku potrdila o evropskem nalogu za izvršbo se lahko vloži pritožba.“

Za vloge za umik evropskega naloga za izvršbo se plača taksa v višini 50 PLN.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Postopek kontrole: podaljšanje roka za vložitev pravnega sredstva v skladu s členi 168–172 zakonika o civilnem postopku

Člen 168 (1) Če stranka brez svoje krivde ni opravila procesnega dejanja v roku, sodišče na njeno zahtevo rok podaljša. Odločba sodišča se lahko izda na zaprti seji.

(2) Rok se lahko podaljša samo, če ima neupoštevanje roka nasprotne procesne učinke za stranko.

Člen 169 (1) Dopis z zahtevkom za podaljšanje roka se predloži sodišču, pri katerem je treba opraviti procesno dejanje, v enem tednu po prenehanju razloga za neupoštevanje roka.

Člen 169 (2) V dopisu mora biti navedena podlaga za zahtevek.

Člen 169 (3) Stranka mora ob vložitvi zahtevka opraviti procesno dejanje.

Člen 169 (4) Podaljšanje roka se po preteku enega leta od izteka roka lahko odobri samo v izjemnih okoliščinah.

Člen 169(5) Odločba o zahtevku za podaljšanje roka se lahko izda na zaprti seji.

Člen 172 Vložitev zahtevka za podaljšanje roka ne zadrži postopka ali izvršitve sodbe. Vendar lahko sodišče na podlagi danih okoliščin postopek ali izvršitev sodbe zadrži. Odločba sodišča se lahko izda na zaprti seji. Če je zahtevek sprejet, lahko sodišče zadevo nemudoma prouči.“

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljivi jeziki v skladu s členom 20(2)(c) Uredbe: poljski jezik.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Organ iz člena 25 Uredbe: okrajna sodišča; pristojno sodišče je okrajno sodišče, na ozemlju katerega je bila sestavljena javna listina.

Zadnja posodobitev: 21/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.