Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Evropski nalog za izvršbo

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Škotska

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Obstoječa pravila tako grofijskega sodišča (Sheriff Court) kot Glavnega civilnega sodišča (Court of Session) uveljavljajo Uredbo, z morebitnimi potrebnimi spremembami.

Pravila določajo, da se zahtevek za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo vloži na obrazcu iz Priloge VI k Uredbi. Obrazec je naslovljen na grofijsko sodišče in se vloži pri uradniku grofijskega sodišča. Vloge na Glavno civilno sodišče se obravnavajo kot peticije in se vložijo pri pomočniku uradnika Glavnega civilnega sodišča (Assistant Clerk of Session) na Glavnem civilnem sodišču.

Obrazci in pravila so dostopni tudi na spletišču Škotske sodne službe (Scottish Court and Tribunal Service) na povezavi:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V skladu s členom 19(1) ima dolžnik pravico zahtevati preizkus sodbe, če dokumenta, na podlagi katerega se je začel postopek, ni prejel ali če brez lastne krivde ni mogel ugovarjati zahtevku.

Obstoječa pravila tako grofijskega sodišča (Sheriff Court) kot Glavnega civilnega sodišča (Court of Session) se bodo z morebitnimi potrebnimi spremembami uporabljala tako, da bodo uveljavljala Uredbo.

Zadevna pravila grofijskega sodišča in Glavnega civilnega sodišča so povzeta v nadaljevanju. Celotno besedilo pravil in ustrezni obrazci so na voljo na spletni strani: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Pravila grofijskega sodišča (Sheriff Court)
  • Poenostavljeni postopek

Od 28. novembra 2016 se v zvezi z zahtevki za plačilo terjatev, dostavo blaga ali povrnitvijo premičnine v vrednosti do 5 000 GBP ali za odredbo, da neka fizična ali pravna oseba stori nekaj specifičnega, uporablja poenostavljeni postopek.

Preizkus sodbe:

Obstajata dve vrsti preizkusa – umik odločbe in pravno sredstvo.

V skladu s pravilom 13.6 lahko stranka zaprosi za umik odločbe z vložitvijo zahtevka za umik na obrazcu 13B(1), če je bila odločba izdana pred 30. julijem 2018, ali na obrazcu 13B(2), če je bila odločba izdana 30. julija 2018 ali pozneje, pri čemer obrazloži razloge, zaradi katerih bi bilo treba odločbo umakniti. Stranka mora izpolniti tudi obrazec za odgovor (obrazec 4A) in ga poslati sodišču skupaj z ustreznim obrazcem 13B.

V skladu s pravilom 16.2 se lahko stranka pritoži na grofijskem pritožbenem sodišču (Sheriff Appeal Court) z vložitvijo pravnega sredstva (obrazec 16A) v 4 tednih po tem, ko je poslan obrazec odločbe, pri čemer navede pravna vprašanja, ki jih mora preučiti grofijsko pritožbeno sodišče.

Pravila so v celoti objavljena v oddelku za grofijsko sodišče na povezavi:

Škotska sodišča

v skladu z Zakonom o vrhovnem sodišču (Act of Sederunt), ki ureja poenostavljeni postopek. Obrazce in standardne naloge najdete v oddelku pod tem oddelkom.

Spori majhne vrednosti

Pravila o sporih majhne vrednosti iz leta 2002 urejajo postopek v zadevah, kjer je vrednost zahtevka do vključno 3 000 GBP. (Od 28. novembra 2016 se v zvezi z zahtevki za plačilo terjatev, dostavo blaga ali povrnitvijo premičnine v vrednosti do 5 000 GBP ali za odredbo, da neka fizična ali pravna oseba stori nekaj specifičnega, uporablja poenostavljeni postopek – glej zgoraj)

Preizkus sodbe:

Mogoče so tri vrste preizkusa: umik odločbe, pravno sredstvo in zahtevki v okviru istega zahtevka za spremembo itd. odločbe.

V skladu s pravilom 21.10 stranka lahko vloži zahtevek za spremembo, prenehanje ali razveljavitev odločbe oziroma za prekinitev izvajanja odločbe z vložitvijo ustreznega predloga, pri čemer na kratko opiše razloge za zahtevek.

V skladu s pravilom 22.1 stranka lahko zahteva umik odločbe z vložitvijo predloga na obrazcu 20, s katerim pojasni, zakaj ni prišla na sodišče, in navede predlagano obrambo.

V skladu s pravilom 23.1. se stranka lahko pritoži pri predsedniku grofijskega sodišča (Sheriff Principal) z vložitvijo obvestila o pravnem sredstvu na obrazcu 21 najpozneje 14 dni po datumu pravnomočne odločbe, tako da zahteva pravno sredstvo in opredeli pravno vprašanje, na katerem bo temeljilo pravno sredstvo.

V skladu s pravilom 23.4 se zahtevek za dopustitev pravnega sredstva zoper odločitev v zvezi z zahtevkom za odreditev roka plačila ali kakršne koli odredbe v zvezi s tem vloži z uporabo obrazca 22, na katerem je treba opredeliti pravno vprašanje, na katerem bo temeljilo pravno sredstvo. Če se zahtevek za dopustitev pravnega sredstva odobri, je treba vložiti pritožbo na obrazcu 23, pritožnik pa mora vse ostale stranke o tem obvestiti v 14 dneh od datuma odredbe o dopustitvi pravnega sredstva.

Pravila so v celoti objavljena v oddelku za grofijsko sodišče na spletišču Škotske sodne službe: Pravila o sporih majhne vrednosti in obrazci so na voljo na spletni strani Obrazci za spore majhne vrednosti

Skrajšani postopek

Pravila o skrajšanem postopku iz leta 2002 urejajo postopek v zadevah, kjer je vrednost zahtevka od 3 000 do vključno 5 000 GBP. (Od 28. novembra 2016 se v zvezi z zahtevki za plačilo terjatev, dostavo blaga ali povrnitvijo premičnine v vrednosti do 5 000 GBP ali za odredbo, da neka fizična ali pravna oseba stori nekaj specifičnega, uporablja poenostavljeni postopek – glej zgoraj)

Preizkus sodbe:

Mogoče so tri vrste preizkusa: umik odločbe, pravno sredstvo in zahtevki v okviru istega zahtevka za spremembo itd. odločbe. Poleg tega obstajajo posebne določbe za pravna sredstva v zvezi z odrejanjem roka plačila.

V skladu s pravilom 24.1 stranka lahko zahteva umik odločbe z vložitvijo predloga na obrazcu 30, s katerim pojasni, zakaj ni prišla na sodišče, in navede predlagano obrambo.

V skladu s pravilom 25.1 se stranka lahko pritoži pri predsedniku grofijskega sodišča (Sheriff Principal) z vložitvijo obvestila o pravnem sredstvu na obrazcu 31 najpozneje 14 dni po datumu pravnomočne odločbe, tako da zahteva pravno sredstvo in opredeli pravno vprašanje, na katerem bo temeljilo pravno sredstvo.

V skladu s pravilom 25.4 se zahtevek za dopustitev pravnega sredstva zoper odločitev v zvezi z zahtevkom za odreditev roka plačila ali kakršne koli odredbe v zvezi s tem vloži z uporabo obrazca 32, na katerem je treba opredeliti pravno vprašanje, na katerem bo temeljilo pravno sredstvo. Če se zahtevek za dopustitev pravnega sredstva odobri, je treba vložiti pritožbo na obrazcu 33, pritožnik pa mora vse ostale stranke o tem obvestiti v 14 dneh od datuma odredbe o dopustitvi pravnega sredstva.

Pravila so v celoti objavljena v oddelku za grofijsko sodišče na spletišču Škotske sodne službe: Pravila o skrajšanem postopku in obrazec na: Obrazci za skrajšani postopek.

Redni postopek

Pravila o rednem postopku iz leta 1993 urejajo postopek v zadevah v zvezi s plačilnimi zahtevki, kjer vrednost zahtevka presega 5 000 GBP.

Preizkus sodbe:

Na voljo sta dva načina pritožbe, in sicer pritožba pri predsedniku grofijskega sodišča (Sheriff Principal) ali Glavnem civilnem sodišču (Court of Session) ter postopek vrnitve v prejšnje stanje.

V skladu s pravilom 8.1 tožena stranka lahko zahteva umik odločbe v odsotnosti z vložitvijo „dopisa o vrnitvi v prvotno stanje“ (reponing note), v katerem predstavi svoj predlog obrambe in pojasni svoj izostanek. Za takšne vloge ni predpisana posebna oblika, vendar so običajno v obliki sklepa o začetku postopka (Initial Writ, obrazec G1). Če je zahteva odobrena, se tožba nadaljuje, kakor da bi tožena stranka vložila obvestilo o nameri, da se brani.

Pravilo 31.3 določa, da se pravno sredstvo na Glavno civilno sodišče vloži z obvestilom o pravnem sredstvu v pisni obliki na listinah glavnega sogovornika ali na ločenem listu ter odda pri uradniku grofijskega sodišča. Pravilo 31.4 določa, da se pravno sredstvo pri predsedniku grofijskega sodišča odda z vložitvijo obvestila o pravnem sredstvu na obrazcu A1. Pravili 31.1 in 31.2 določata zahtevane roke.

Pravila so v celoti objavljena v oddelku za grofijsko sodišče na spletišču Škotske sodne službe: Pravila o rednem postopku.

  • Pravila Glavnega civilnega sodišča iz leta 1994

Preizkus sodbe:

V skladu s pravilom 19.2 tožena stranka lahko vloži predlog za umik odločbe, hkrati pa mora v postopku vložiti ugovore. Tožba se nadaljuje, kot bi bili ugovori pravočasno vloženi.

Pravila so v celoti objavljena v oddelku za grofijsko sodišče na spletišču Škotske sodne službe: Pravila Glavnega civilnega sodišča.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Potrdila, poslana Škotski, se sprejmejo v angleškem jeziku.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Če se javne listine z namenom ohranitve in izvršitve zabeležijo v Books of Council and Session, izda potrdilo skrbnik registra (Keeper of the Registers).

Kontaktni podatki skrbnika registra (Keeper of the Records):

Vladna služba Registri Škotske (Registers of Scotland)

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Telefon: 0845 6070161

E-naslov: customer.services@ros.gov.uk

Če se listina z namenom ohranitve in izvršitve registrira v registru grofijskega sodišča, izda potrdilo uradnik grofijskega sodišča. Glede na pravilo 5 pravil grofijskega sodišča o evropskem nalogu za izvršbo se zahtevku za izdajo potrdila v skladu s členom 25(1) Uredbe priloži pisna izjava. Podrobnosti o grofijskih sodiščih (Sheriff Courts) so na voljo v oddelku Lokacije sodišč na spletišču Škotske sodne službe pod zavihkom „Lokacije sodišč“.

Zadnja posodobitev: 27/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.