Evropski nalog za izvršbo

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

V skladu s členom 21 zakona št. 160/2015 (zakonik o pravdnem postopku (Civilný sporový poriadok)) je v primeru sodnih odločb ali poravnav za spremembe in preklic potrdil pristojno sodišče, ki je izdalo sodbo, ali sodišče, pri katerem je bila potrjena ali sklenjena poravnava.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

V skladu s členom 19(1)(a) Uredbe so slovaška sodišča pooblaščena za preizkus sodb na podlagi členov 355–457 zakonika o pravdnem postopku. V skladu s členom 19(1)(b) Uredbe sodišča preizkusijo sodbe na podlagi člena 122 zakonika o pravdnem postopku (izjema od prenehanja veljavnosti po izteku roka).

Členi 355–457 urejajo posamezne postopke s pravnimi sredstvi (pritožba, obnova postopka in izredno pravno sredstvo). Posamezne določbe urejajo pogoje za dopustnost pritožb, podatke, ki jih je treba navesti v pritožbah, ukrepe sodišč in postopke odločanja sodišč o pritožbah.

Posamezne določbe zakonika o pravdnem postopku so na voljo na spletišču Slov-lex.sk.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljiv jezik v skladu s členom 20(2)(c) Uredbe je na Slovaškem slovaščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

V skladu s členom 21(2) zakonika o pravdnem postopku je območno sodišče (krajský súd), ki je pristojno za overjanje sodnih listin v skladu s členom 62 zakona št. 97/1963 o mednarodnem zasebnem pravu in pravilih postopka, kakor je bil spremenjen, pristojno za izdajo, spremembo ali preklic potrdil po posebni zakonodaji v zvezi z javno listino.

Območno sodišče je pristojno za overjanje sodnih listin ali izdajo apostille, če so zadevne listine izdali okrožna sodišča, notarji ali sodni izvršitelji s sedežem na območju območnega sodišča, če je bila preverjena pristnost listin ali pristnost podpisa na listini in če so listine prevodi uradnih prevajalcev ali poročila izvedencev.

Zakon št. 97/1963 je na voljo na spletišču Slov-lex.sk.

Zadnja posodobitev: 09/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.