Evropski nalog za izvršbo

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovenija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Postopki za popravek iz člena 10(2):

  • V Sloveniji se predlog za popravek naslovi na organ, ki je izdal potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo (člen 42.c(1) Zakona o izvršbi in zavarovanju).

Postopki za umik iz člena 10(2):

  • Postopek za razveljavitev po drugem odstavku 42.c člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (za razveljavitev potrdila je pristojno sodišče oziroma organ, ki ga je izdal) in po tretjem odstavku 40.c člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v postopku razveljavitve potrdila o pravnomočnosti je v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine po ugotovitvi pravnomočnosti sklepa o izvršbi krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje glede na dovoljena sredstva izvršbe).

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Obnova postopka po členih 394–405 Zakona o pravdnem postopku (obnova postopka iz členov 394–405 Zakona o pravdnem postopku).

Vrnitev v prejšnje stanje po členih 166-120 Zakona o pravdnem postopku (vrnitev v prejšnje stanje iz členov 166-120 Zakona o pravdnem postopku).

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Uradni jeziki so slovenščina, ter dva jezika narodnih skupnosti, ki sta v uradni rabi pri sodiščih na območju teh narodnih skupnosti (6. ín 104. člen Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju). Jezika narodnih skupnosti sta italijanski in madžarski jezik.

Narodnostno mešana območja določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo in 9/11; v nadaljevanju ZUODNO). 5. člen ZUODNO določa: “Narodnostno mešana območja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občin Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola in Piran."

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Notar.

Imenik notarjev najdete tukaj.

Zadnja posodobitev: 15/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.