Evropski nalog za izvršbo

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Postopek za popravek napak v potrdilu o evropskem nalogu za izvršbo, predviden v členu 10(1)(a) Uredbe (ES) št. 805/2004, je določen v prvih treh odstavkih člena 267 sistemskega zakona št. 6/1985 z dne 1. julija 1985 o sodstvu (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Postopek za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo, predviden v členu 10(1)(b) Uredbe (ES) št. 805/2004, se izvaja v skladu z določbami, ki urejajo pravna sredstva (recurso de reposición), iz zakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Kar zadeva potrdila o evropskem nalogu za izvršbo javnih listin, mora notar, ki je pristojen za zadevo, preveriti, ali obstajajo kakršne koli vsebinske napake in ali so za izdajo potrdila izpolnjene vse zahteve, ter poslati zahtevo za popravek zaradi vsebinske napake ali zahtevo za umik v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 805/2004.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Pravno sredstvo v izjemnih primerih iz člena 19 Uredbe (ES) št. 805/2004 se lahko izvaja z razveljavitvijo pravnomočnih sodnih odločb na predlog stranke, ki ni izpolnila svojih obveznosti (člen 501 zakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 20(2)(c) je sprejemljiv jezik španščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Potrdilo, predvideno v členu 25(1) in v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 805/2004, izda notar ali njegov zakoniti zastopnik ali namestnik.

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.