Evropski nalog za izvršbo

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


*obvezen vnos

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Potrdila se lahko popravijo v skladu s členom 14 zakona (2014:912) o dodatnih določbah o pristojnosti sodišč ter priznavanju in mednarodnem izvrševanju nekaterih sodnih odločb (člen 10(1)(a) uredbe o evropskem nalogu za izvršbo).

„Člen 14 zakona (2014:912) o dodatnih določbah o pristojnosti sodišč ter priznavanju in mednarodnem izvrševanju nekaterih sodnih odločb

Če potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo zaradi vsebinske napake ne ustreza sodbi, javni listini ali odločbi, ga sodišče ali organ, ki ga je izdal, popravi. Pritožba zoper odločbo o popravku ni mogoča.“

Potrdila se lahko umaknejo v skladu s členom 15 zakona (2014:912) o dodatnih določbah o pristojnosti sodišč ter priznavanju in mednarodnem izvrševanju nekaterih sodnih odločb (člen 10(1)(b) uredbe o evropskem nalogu za izvršbo).

„Člen 15 zakona (2014:912) o dodatnih določbah o pristojnosti sodišč ter priznavanju in mednarodnem izvrševanju nekaterih sodnih odločb

Če je bilo potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo izdano v nasprotju z zahtevami iz uredbe o evropskem nalogu za izvršbo, ga sodišče ali organ, ki ga je izdal, umakne.

Pred umikom potrdila lahko stranki izrazita svoje mnenje, razen če to ni potrebno.

Pritožba zoper odločbo o umiku ni mogoča.“

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Zahteva za pravno sredstvo se lahko poda s pritožbo (överklagande) v skladu s členom 1 poglavja 50 zakonika o sodnem postopku (rättegångsbalken), zahtevo za obnovo postopka (återvinning) v skladu s členom 9 poglavja 44 zakonika o sodnem postopku, zahtevo za obnovo postopka (återvinning) v skladu s členom 52 zakona (1990:746) o plačilnih nalogih in pomoči, zahtevo za podaljšanje zamujenega roka (återställande av försutten tid) v skladu s členom 11 poglavja 58 zakonika o sodnem postopku ali pritožbo zaradi bistvene kršitev določb postopka (klagan över domvilla) v skladu s členom 1 poglavja 59 zakonika o sodnem postopku (člen 19 uredbe o evropskem plačilnem nalogu).

„Člen 1 poglavja 50 zakonika o sodnem postopku

Stranka vloži pritožbo zoper sodbo okrožnega sodišča (tingsrätt) v civilni zadevi v pisni obliki. Pritožba se vloži pri okrožnem sodišču. Sodišče jo mora prejeti v treh tednih od izreka sodbe.

Člen 9 poglavja 44 zakonika o sodnem postopku

Stranka, zoper katero je bila izdana zamudna sodba, lahko zahteva obnovo postopka na sodišču, na katerem je bila tožba vložena, v enem mesecu od datuma vročitve sodbe. Če se obnova postopka ne zahteva, sodbe ni mogoče izpodbijati na podlagi tega, da je bila izdana stranki v zamudi.

Vloga za obnovo postopka se vloži v pisni obliki. Če je bila zamudna sodba sprejeta brez obravnave vsebine, mora vloga vsebovati vse, kar se od vlagatelja zahteva v zvezi z obravnavo.

Člen 11 poglavja 58 zakonika o sodnem postopku

Če je oseba zamudila rok za pritožbo zoper sodbo ali odločbo ali rok za obnovo ali ponovno uvedbo postopka ter ima pravno veljaven razlog, se lahko na njeno zahtevo rok podaljša.

Člen 1 poglavja 59 zakonika o sodnem postopku

Pravnomočna sodba se razveljavi zaradi bistvenih kršitev določb postopka na zahtevo osebe, čigar zakonske pravice so predmet sodbe:

1. če zadeva ni bila umaknjena, čeprav je obstajala procesna ovira, ki jo mora višje sodišče, ki obravnava pritožbo, ugotoviti po uradni dolžnosti;

2. če je bila sodba izdana zoper osebo, ki ni bila pravilno vabljena oziroma ni vstopila v zadevo, ali če sodba škodljivo vpliva na pravice osebe, ki ni bila stranka v sporu;

3. če je sodba tako nejasna ali nepopolna, da iz nje ni mogoče razbrati razsodbe sodišča o glavnih dejstvih postopka; ali

4. če je med postopkom nastala druga bistvena kršitev določb postopka, za katero se lahko domneva, da je vplivala na rešitev zadeve.

Pritožba zaradi bistvene kršitev določb postopka iz zgornjega pododstavka 4, ki temelji na novi okoliščini, se zavrže, razen če lahko pritožnik dokaže, da okoliščine v teku postopka ni mogel navesti ali je imel drug upravičen razlog, da tega ni storil.

Člen 52 zakona (1990:746) o plačilnih nalogih in pomoči

Če toženec ni zadovoljen s sodbo o plačilnem nalogu ali navadni pomoči, lahko zahteva obnovo postopka.“

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Za izpolnitev potrdila sprejmemo naslednja jezika: švedščino in angleščino.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Če je Švedski odbor za socialno varstvo (Socialnämnd) izdal javno listino, jo lahko tudi potrdi kot evropski nalog za izvršbo.

Zadnja posodobitev: 16/01/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.