Europeisk exekutionstitel

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

– När det gäller domar och inför domstol ingångna förlikningar samt sådana avtal om underhållsskyldighet som avses i artikel 4.3 b, måste en ansökan om återkallande eller rättelse av ett intyg i form av en europeisk exekutionstitel inges till den domstol eller administrativa myndighet som utfärdade intyget (avsnitt 419.1 och 419.2 i den österrikiska lagen om verkställighet (Exekutionsordnung)).

– När det gäller verkställbara officiella handlingar (Notariatsakte) måste en ansökan om rättelse inges till den notarie som upprättade den officiella handlingen eller, om detta inte är möjligt, till ansvarig tjänsteman enligt avsnitten 119, 146 och 149 i den österrikiska lagen om notarier (Notariatsordnung). Befogenheten att återkalla det intyg som notarien beviljat innehas av den domstol som enligt processrätten har behörighet att pröva ansökningar om bestridande av en officiell handlings verkställbarhet (avsnitt 419.3 i lagen om verkställighet).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

– Vid korrekt delgivning: en ansökan om återställande av försutten tid (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) när en part varit ur stånd att bestrida kravet i tid eller att inställa sig till en förhandling.

– Vid bristfällig delgivning: en ansökan om ny delgivning vid beslut som är föremål för ett förfarande i ett steg, till exempel ett betalningsföreläggande (Zahlungsbefehl) eller indrivning av växelfordringar (Wechselzahlungsauftrag), ett fullständigt överklagandeförfarande (Berufung) vid tredskodom och ett överklagande (Rekurs) vid andra beslut som meddelats i svarandens utevaro.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Tyska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

– När det gäller sådana avtal om underhållsskyldighet som avses i artikel 4.3 b: den administrativa myndighet som avtalet ingåtts med.

– När det gäller verkställbara officiella handlingar (Notariatsakte): den notarie som upprättade den officiella handlingen eller, om detta inte är möjligt, ansvarig tjänsteman enligt avsnitten 119, 146 och 149 i den österrikiska lagen om notarier (Notariatsordnung). En fullständig notarieförteckning finns på den österrikiska notariekammarens (Österreichische Notariatskammer) webbplats på följande adress: http://www.notar.at/

Senaste uppdatering: 19/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.