Europeisk exekutionstitel

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Vid det förfarande för rättelse eller återkallelse som avses i artikel 10.2 i förordningen (förordning (EG) nr 805/2004) ska en ansökan göras till en tjänsteman i chefsställning vid det organ som utfärdade intyget om europeisk exekutionstitel. Om intyget avser en officiell handling ska ansökan göras till den notarie som utfärdade intyget. Om tjänstemannen i chefsställning eller notarien beslutar att rätta eller återkalla intyget upphör intyget att gälla. Så snart skrivfelet eller ett liknande fel har rättats (vid rättelse) eller så snart tjänstemannen i chefsställning eller notarien har kommit fram till att alla villkor i förordningen är uppfyllda (vid återkallelse) utfärdas ett nytt intyg som ersätter det tidigare intyget om europeisk exekutionstitel.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Beroende på de särskilda omständigheterna i ärendet har en part enligt belgisk rätt flera möjligheter att få förnyad prövning av ett beslut:

– För det första anges det i artikel 1051 i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) att ett överklagande får inges mot en dom inom en månad från delgivningen av domen eller, i vissa fall, inom en månad från det att en dom meddelats enligt artikel 792.2 och 792.3 i civillagen. Detta gäller oavsett om båda parter infann sig till förhandlingen eller inte.

– För det andra anges i artikel 1048 i civillagen att en invändning får göras om en tredskodom meddelas på grund av en parts utevaro. Även denna ska göras inom en månad från delgivningen av domen eller, i vissa fall, inom en månad från det att en dom meddelats enligt artikel 792.2 och 792.3 i civillagen.

– Om inget av ovannämnda rättsmedel längre står till buds mot en dom som meddelats av en tvistemålsdomstol (eller mot en brottmålsdomstols avgörande av de civilrättsliga aspekterna av ett mål som den domstolen prövar), kan en part under vissa omständigheter enligt artikel 1133 i civillagen ansöka om användning av extraordinära rättsmedel för att söka ändring av ett avgörande som vunnit laga kraft. Detta ska göras inom sex månader från det att parten fick kännedom om domen.

Tidsfristerna ovan för ett överklagande, en invändning eller en ansökan om användning av extraordinära rättsmedel påverkar inte

– de tidsfrister som fastställts i obligatoriska bestämmelser i överstatlig och internationell rätt,

– bestämmelsen i artikel 50 i processlagen enligt vilken en tidsfrist efter vilken en rättighet upphör att gälla i vissa (i lag angivna) fall får förlängas,

– möjligheten att tillämpa den allmänna rättsprincip som vid upprepade tillfällen har bekräftats av kassationsdomstolen (Cour de Cassation/Hof van Cassatie), enligt vilken den tid som avsatts för en rättshandling får förlängas till förmån för den part som på grund av force majeure har förhindrats att utföra rättshandlingen.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

I enlighet med artikel 20.2 c i förordningen (förordning (EG) nr 805/2004) ska en kopia av domen och en kopia av intyget om europeisk exekutionstitel åtföljas av en översättning av intyget på det officiella språket på den ort där verkställighet begärs. I Belgien är detta nederländska, franska eller tyska.

En förteckning över gällande språk finns i handboken för de mottagande organen enligt förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (Europeisk civilrättsatlas).

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

I Belgien är den utsedda myndigheten enligt artikel 25 i förordningen (förordning (EG) nr 805/2004) den notarie som upprättat den officiella handling som är föremål för utfärdandet av intyget om europeisk exekutionstitel.

Senaste uppdatering: 17/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.