Europeisk exekutionstitel

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bulgarien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Efter att ha prövat målet får förstainstansdomstolen rätta eller återkalla intyget om en europeisk exekutionstitel för en obestridd fordran (artikel 619.4 i civilprocesslagen).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Gäldenären får inge en ansökan till Högsta kassationsdomstolen om förnyad prövning av den relevanta domen enligt artikel 19 i förordningen. Domstolen ska pröva ansökan i enlighet med artikel 24 i civilprocesslagen – ”Återkallelse av lagakraftvunna avgöranden”.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Bulgarien godtar endast bulgariska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Behörig myndighet är den domstol inom vars domkrets handlingen utfärdas (artikel 619.1 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 18/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.