Europeisk exekutionstitel

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Ansökan om rättelse eller återkallelse av ett intyg ska lämnas till

-den domstol som utfärdade intyget.

En ansökan om rättelse eller ogiltigförklaring av en offentlig handling som upprättats av en notarius publicus, förvaltningsmyndighet eller fysisk eller juridisk person med offentligrättsliga befogenheter ska lämnas till

-det organ eller den person som upprättat handlingen, som därefter är skyldig att vidarebefordra ansökan till den lokala domstol som är behörig på den ort där sätet är beläget eller på bostadsorten, så att domstolen kan meddela ett giltigt beslut.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

I enlighet med artikel 19.1 i förordningen fastställs förfarandena för förnyad prövning av beslut i Kroatien i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Republiken Kroatiens officiella kungörelseorgan) nr 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsoliderad text, 25/13, 89/14 – beslut av Kroatiens författningsdomstol, 70/19, 80/22 och 114/22).

Dessa förfaranden är som följer:

- Ansökan om återställande av försutten tid (artiklarna 117–122a i civilprocesslagen). En ansökan måste lämnas in inom åtta dagar från den dag då parten fick kännedom om orsaken till underlåtandet. Om parten fick kännedom om underlåtandet vid en senare tidpunkt, börjar denna tidsperiod löpa från den dag då parten fick kännedom om orsaken till att tidsfristen överskridits. När två månader (i förfaranden vid lokala domstolar) eller 30 dagar har gått (i förfaranden vid handelsdomstolar) sedan underlåtandet kan en ansökan om återställande av försutten tid inte längre lämnas in.

- Förnyad prövning (artiklarna 421– 432 i civilprocesslagen). En ansökan om förnyad prövning ska lämnas in inom 30 dagar från den dag när parten fick kännedom om orsaken till inlämnandet av ansökan eller från den dag när parten delgavs domstolens avgörande.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Kroatiska. Kroatiska översättningar ska bestyrkas av en kvalificerad översättare i en av EU:s medlemsstater.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Behöriga domstolar, förvaltningsmyndigheter, notarius publicus, juridiska eller fysiska personer med offentligrättsliga befogenheter som är bemyndigade att utfärda exekutionstitlar avseende obestridda fordringar enligt tillämplig nationell lagstiftning.

Senaste uppdatering: 14/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.