Europeisk exekutionstitel

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Förfarandena för rättelse är desamma som de som anges i de civilprocessrättsliga reglerna. Intyget om en europeisk exekutionstitel får rättas om materiella fel förekommer eller bristande överensstämmelse mellan domen och intyget.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Ett förfarande för förnyad prövning får inledas i enlighet med de civilprocessrättsliga reglerna, och i enlighet med föreskrift 48 måste alla ansökningar inges skriftligen och delges de berörda parterna minst fyra dagar före dagen för förhandlingen. Formuläret i bilaga VI till förordningen kan användas för att inge ansökan.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Grekiska och engelska

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Ej tillämpligt. I det cypriotiska rättssystemet finns inga officiella handlingar som omfattas av artikel 4 i förordningen.

Senaste uppdatering: 12/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.