På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeisk exekutionstitel

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

England och Wales

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Rättegångsreglerna för England and Wales enligt 1997 års civilprocesslag (Civil Procedure Act 1997) används för att tillämpa denna förordning. Rättegångsreglerna kallas även Civil Procedure Rules (CPR) och antas med stöd av lag.

Del 74.27 i CPR och tillhörande praktiska anvisningar, praktisk anvisning 74B, innehåller föreskrifter för den europeiska exekutionstiteln i England och Wales, inklusive förfaranden för rättelse och återkallelse.

Artikel 10 rör rätten för en domstol att rätta ett intyg (om det avviker från domen) eller återkalla ett intyg (om det avviker från förordningen). Förfarandet för att hantera sådana situationer anges i del 23 i CPR, som innehåller bestämmelser om hur man inger en ansökan till domstolen. En ansökan enligt artikel 10 ska göras till den domstol som utfärdade den europeiska exekutionstiteln med hjälp av förfarandet i del 23.

Ansökan ska göras på ett ansökningsformulär kallat formulär(*) N244. Av ansökan ska det framgå vilket beslut sökanden ansöker om (dvs. rättelse eller återkallelse) och varför sökanden vill ha detta beslut (t.ex. på grund av en avvikelse i intyget).

(*) Förenade kungariket bekräftar att standardformulären i förordningen kommer att användas. Bilagorna I–V till förordningen innehåller de formulär som domstolen ska använda för att utfärda intygen. Borgenärer ska använda relevant brittiskt domstolsformulär för att inge de nödvändiga ansökningarna, och intyget utfärdas i den form som föreskrivs i förordningen. En ansökan enligt artikel 10.3 kan göras på det brittiska standardansökningsformuläret eller formuläret i bilaga VI till förordningen.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Rättegångsreglerna för England and Wales enligt 1997 års civilprocesslag (Civil Procedure Act 1997) används för att tillämpa denna förordning. Rättegångsreglerna kallas även Civil Procedure Rules (CPR) och antas med stöd av lag.

Enligt artikel 19.1 ska gäldenärer ha rätt att ansöka om förnyad prövning i de fall de, utan egen förskyllan, inte kunnat delges kallelsen till domstolsförhandling, eller delgivningen inte har skett i så god tid att denne har haft möjlighet att förbereda sitt svaromål.

Enligt del 13 i CPR får gäldenären ansöka om förnyad prövning av domen i de situationer som beskrivs i artikel 19. I denna del redogörs för förfarandet för att ansöka om att upphäva eller ändra en tredskodom. En tredskodom kan erhållas om gäldenären har underlåtit att bekräfta delgivningen och/eller inte ingett något svaromål. Enligt del 13 i CPR får gäldenären ansöka om förnyad prövning av domen i de situationer som beskrivs i artikel 19. I denna del redogörs för förfarandet för att ansöka om att upphäva eller ändra en tredskodom.

Inga särskilda formulär föreskrivs för att ansöka om att upphäva eller ändra en tredskodom. Sökanden inger vanligtvis sin ansökan med hjälp av ansökningsformulär N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Sökanden ska ange vilket beslut han vill ha och varför domen ska upphävas eller ändras, t.ex. på grund av att sökanden inte delgavs i tillräckligt god tid för att hinna förbereda sitt försvar. Prövningen av ansökan innebär en förnyad prövning av domen.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Intyg som skickas till England och Wales godtas om de är skrivna på engelska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Även om officiella handlingar från andra medlemsstater verkställs i England och Wales upprättas de inte i England och Wales. Därför behöver man inte utse en särskild myndighet för att intyga dessa.

Senaste uppdatering: 22/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.