Europeisk exekutionstitel

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Rättelse enligt artikel 10.2 a

I lagen om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (825/2005) fastställs följande förfarande för rättelse:

Rättelse av fel i ett intyg om europeisk exekutionstitel (2 §)

Om ett intyg som utfärdats med stöd av förordningen inte stämmer överens med en bakomliggande dom, en inför domstol ingången förlikning eller en officiell handling, skall felet på ansökan rättas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

En ansökan om rättelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel får göras med hjälp av standardformuläret i bilaga VI. Rättelsen ska antecknas på det ursprungliga intyget. Om det inte är möjligt att rätta det ursprungliga intyget ska ett nytt intyg utfärdas till borgenären. Rättelsen ska i möjligaste mån delges de parter som har begärt en kopia av intyget. Om ett överklagande har ingetts i ärendet ska hovrätten underrättas om rättelsen.

Återkallelse enligt artikel 10.2 b

I lagen om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar fastställs följande förfarande för återkallelse:

Återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel (3 §)

Om det är uppenbart att ett intyg om att en dom, en inför domstol ingången förlikning eller en officiell handling som avses i förordningen är en europeisk exekutionstitel har beviljats på felaktiga grunder med beaktande av de krav som anges i förordningen, skall intyget på ansökan återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

En ansökan om återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel får göras med hjälp av standardformuläret i bilaga VI. Parterna ska ges tillfälle att bli hörda, såvida inte detta är uppenbart onödigt.

Återkallelsen ska om möjligt bekräftas på det ursprungliga intyget. Återkallelsen ska i möjligaste mån delges de parter som har begärt en kopia av intyget. Om ett överklagande har ingetts i ärendet ska hovrätten underrättas om återkallelsen.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Enligt artikel 12.1 skall de miniminormer som anges i kapitel III i förordningen tillämpas avseende domar enligt artikel 3.1 b och c som meddelats på grund av att den sökande uteblivit. Enligt artiklarna 12.2 är kapitel III också tillämpligt i de fall då en tredskodom meddelats av en appellationsdomstol.

I de fall där en tredskodom har meddelats under omständigheter av det slag som avses i artikel 3. 1 b och c har gäldenären, på vissa villkor, rätt att ansöka om förnyad prövning av domen enligt artikel 19.1, så att den kan intygas vara en europeisk exekutionstitel. I Finland innebär det faktum att gäldenären inte går i svaromål i distriktsdomstolen (käräjäoikeus) att en tredskodom meddelas. Enligt kapitel 12 §15 i civilprocesslagen har gäldenären rätt att ansöka om förnyad prövning inom trettio dagar från den dag då domen bevisligen meddelas denne.

För tillämpningen denna bestämmelse krävs det inte att gäldenären har faktisk kännedom om tredskodomen. Tidsfristen på trettio dagar börja inte löpa förrän tredskodomen delgivits gäldenären. Bestämmelsen har således ett bredare tillämpningsområde än den miniminorm som fastställs i artikel 19. Det ges dessutom särskilda möjligheter till förnyad prövning av tredskodomar i kapitel 31 i rättegångsbalken, där § 1 avser förnyad prövning på grund av procedurfel och § 7 förnyad prövning på grund av felaktigheter. Det är också möjligt att ansöka om återställande av försutten tid på grundval av § 17 i kapitel 31.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Intyg om europeisk exekutionstitel godkänns på finska, svenska och engelska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

I Finland utgörs de officiella handlingar som avses i artikel 4.3 b av de underhållsavtal som fastställts av socialnämnden i varje stad eller kommun. Det är också socialnämnderna som utfärdar intyg om europeisk exekutionstitel avseende sådana avtal.

På justitieministeriets (rättsväsendets) webbplats www.oikeus.fi finns en förteckning över städer och kommuner i Finland. Kontaktuppgifter till städer och kommuner i Finland finns också på webbplatsen www.kommunerna.net

Senaste uppdatering: 22/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.