Europeisk exekutionstitel

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

En ansökan om rättelse av en exekutionstitel på grund av ett materiellt fel eller om återkallelse på grund av att den beviljades felaktigt, i den mening som avses i artikel 10.2, bör riktas till kanslichefen vid den domstol som meddelade exekutionstiteln.

Ett överklagande, i form av en ansökan till domstolens ordförande, kan inges mot ett beslut att avslå en ansökan om rättelse eller återkallelse.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Det förfarande för förnyad prövning som avses i artikel 19 är det ordinarie förfarandet vid beslut som fattas av den domstol som meddelade den ursprungliga exekutionstiteln.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

De språk som godtas för registrering av europeiska exekutionstitlar som översänts av gäldenärer till de franska myndigheterna är franska, engelska, tyska och spanska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

De myndigheter som avses i artikel 25 i förordningen är notarien eller den rättsliga myndighet som det notariekontor som förvarar originalet till den mottagna handlingen är knutet till.

Senaste uppdatering: 28/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.