På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeisk exekutionstitel

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Gibraltar

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Enligt regel 6 i rättegångsreglerna för högsta domstolen i Gibraltar (Gibraltar Supreme Court) gäller civilprocessreglerna för England och Wales även i Gibraltar.

Artikel 10 behandlar rätten att vända sig till domstol för att få ett intyg rättat (om det skiljer sig från domen) eller återkallat (om det skiljer sig från förordningen). Det förfarande som är i kraft för den här typen av situationer är avsnitt 23 i civilprocessreglerna som innehåller regler för hur ansökningar skall lämnas in till domstol. En ansökan enligt artikel 10 kommer, på grundval av förfarandet i avsnitt 23, att kunna lämnas till den domstol som utfärdade den europeiska exekutionstiteln. I Gibraltar kommer intyg om europeisk exekutionstitel att utfärdas av högsta domstolen.

Den fullständiga texten till avsnitt 23 återfinns på följande webbplats: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Ansökan skall göras på formulär#_ftn1(*) N244 (se http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). I ansökan skall anges vilket förfarande som avses (rättelse eller återkallelse) och skälen för ansökan (till exempel skillnader mellan domen och intyget).

I de ändringar som måste göras av civilprocessreglerna med tanke på den europeiska exekutionstiteln kommer det att hänvisas till avsnitt 23 och ingå riktlinjer för hur ansökan skall göras.#_ftnref1(*)Förenade kungariket bekräftar att standardformuläret i förordningen kommer att användas. Domstolarna kommer att använda formulären i bilagorna I–V när de utfärdar intyg. Borgenärerna kommer att använda de inhemska formulär som gäller för ansökningar till domstol i Förenade kungariket medan intygen kommer att utfärdas på de formulär som ges i förordningen. Ansökningar enligt artikel 10.3 kommer att kunna göras både på inhemska ansökningsformulär och på det formulär som ges i bilaga VI i förordningen.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Enligt regel 6 i rättegångsreglerna för högsta domstolen i Gibraltar (Gibraltar Supreme Court) gäller civilprocessreglerna för England och Wales även i Gibraltar.

De rättegångsregler för England och Wales som fastställs i civilprocesslagen från 1997 (Civil Procedure Act 1997) kommer att tillämpas för genomförandet av förordningen. Rättegångsreglerna fastställs i civilprocessreglerna och antas av parlamentet.

I artikel 19.1 anges att en gäldenär skall ha rätt att ansöka om förnyad prövning i de fall delgivningen, utan gäldenärens förskyllan, inte har nått denne eller inte har skett i så god tid att denne hade möjlighet att förbereda sitt svaromål.

Gäldenären kan ansöka om förnyad prövning av det slag som avses i artikel 19 på grundval av avsnitt 13 i civilprocessreglerna. Där anges hur man ansöker om återkallelse eller ändring av en tredskodom. En tredskodom avges i de fall då gäldenären inte lämnat in något delgivningskvitto och/ eller sitt svaromål.

Den fullständiga texten till avsnitt 13 finns att läsa på följande webbplats: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Det föreskrivs inga särskilda formulär för ansökan om återkallelse eller ändring av en tredskodom. Vanligtvis används formulär N244(http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Det skall anges vilket förfarande som ansökan avser och varför domen bör återkallas eller ändras, till exempel att delgivning inte gjordes i så god tid att gäldenären hade möjlighet att förbereda sitt svaromål. Om ansökan godtas görs en förnyad prövning.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Intyg som skickas till Gibraltar kommer att godtas på engelska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Officiella handlingar från andra medlemsstater kommer att ges laga kraft i Gibraltar, men inga sådana handlingar utfärdas i Gibraltar. Det finns därför ingen anledning att utse en myndighet.

Senaste uppdatering: 28/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.