Europeisk exekutionstitel

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Förfarandet för rättelse och återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel som har utfärdats för ett domstolsavgörande fastställs i artikel 10 i förordning (EG) nr 805/2004. Samma förfarande tillämpas på intyg avseende förlikningar som ingåtts inför domstol (artikel 24.3 i förordningen) och officiella handlingar (artikel 25.3). Denna typ av förfaranden, liksom givetvis förfaranden rörande frågan om behörighet, regleras i Grekland i artikel 933 i civilprocesslagen (κώδικας πολιτικής δικονομίας), som rör ingivandet av invändningar mot en exekutionstitels giltighet. En rättelse eller en återkallelse kan dock inte överklagas, eftersom artikel 10.4 i förordningen gäller analogt och i överensstämmelse med artikel 24.3 och artikel 25.3 tillämpas på samma sätt med avseende på förlikningar som ingåtts inför domstol och officiella handlingar.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

När ett avgörande som intygats vara en europeisk exekutionstitel ska bli föremål för förnyad prövning på grund av att gäldenären, till följd av exceptionella omständigheter och utan egen förskyllan, har varit förhindrad att inställa sig till förhandlingarna, gäller det förfarande som tillämpades av den domstol som meddelade avgörandet i fråga. Det handlar närmare bestämt om förfarandet för överklagande av tredskodomar enligt civilprocesslagen (artikel 495 samt artikel 501 ff.).

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Ansökningar om intyg om att en europeisk exekutionstitel är en officiell handling som är verkställbar i en medlemsstat (jfr artikel 25.1 i förordningen) kan vara utformade på grekiska eller engelska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Den myndighet som är behörig att utfärda intyg om en europeisk exekutionstitel (dvs. en officiell handling i den mening som avses i artikel 4.3 i förordningen, jämförd med artikel 904.2 d och g i den grekiska civilprocesslagen) är den person som enligt grekisk lagstiftning är behörig att utfärda den verkställbara handlingen, vilket i fråga om en notariatshandling är den utfärdande notarien. När det gäller handlingar som enligt lag är verkställbara, men som inte har utfärdats av en domstol, är den behöriga myndigheten den person som utfärdade handlingen, på samma sätt som gäller för notariatshandlingar.

Senaste uppdatering: 19/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.