Europeisk exekutionstitel

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

I Ungern regleras återkallelse eller rättelse av intyg om europeisk exekutionstitel genom bestämmelserna i kapitel II i lag LIII om rättslig verkställighet från 1994.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Förnyad prövning av det avgörande som intyget om europeisk exekutionstitel grundas på regleras genom bestämmelserna i kapitel VII i lag III om civillagen från 1952.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

De språk som godtas för intyget om europeisk exekutionstitel är engelska och ungerska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Den myndighet som är behörig att intyga att en officiell handling som har utfärdats i Ungern är en europeisk exekutionstitel är i regel distriktsdomstolen på den ort där den myndighet som har utfärdat handlingen är belägen.

Behörig myndighet är dock notarier om det rör sig om en officiell handling som har utfärdats av en notarie, ett föreläggande som har meddelats av en notarie eller en uppgörelse som har godkänts av en notarie och som har samma rättsverkan som ett domstolsavgörande.

De domstolar som är behöriga att intyga att en officiell handling som har utfärdats i Ungern är en europeisk exekutionstitel kan hittas med hjälp av sökverktyget högst upp på sidan.

Alla notarier som fungerar som intygande myndigheter kan hittas med hjälp av sökverktyget på länken nedan.

Senaste uppdatering: 24/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.