Europeisk exekutionstitel

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Italien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

De möjligheter som den italienska lagstiftningen ger till rättelse av intyget om europeisk exekutionstitel enligt artikel 10.2 avser skrivfel eller liknande. De relevanta bestämmelserna är artikel 287 och följande artiklar i civilprocesslagen.

Det förfarande som den italienska lagstiftningen föreskriver för återkallelse av intyget om europeisk exekutionstitel enligt artikel 10.2 är återkallelse på grundval av ett summariskt förfarande. De relevanta bestämmelserna i civilprocesslagen är artikel 737 och följande artiklar. Förfarandet inleds med ett överklagande och avslutas med ett särskilt uppsatt beslut som är motiverat från en kollegial domstol. En förhandling kan hållas.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

De möjligheter till förnyad prövning enligt artikel 19.1 som ges i den italienska lagstiftningen är allmänt överklagande (artikel 323 och följande artiklar i civilprocesslagen: överklagande och kassationstalan [ricorso per cassazione]) och extraordinärt överklagande (artikel 395 i civilprocesslagen).

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Godkänt språk enligt artikel 20.2 c är italienska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Den utsedda myndigheten enligt artikel 25 är domstolen (Tribunale).

Senaste uppdatering: 22/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.