Europeisk exekutionstitel

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

När det gäller information om nationella bestämmelser om genomförande av artikel 10.2 i förordningen och fastställande av förfarandet för rättelse och återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel meddelar de lettiska myndigheterna att åtgärderna för genomförande av artikel 19.2 har införlivats i artiklarna 543 och 545 i den lettiska civilprocesslagen.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

När det gäller genomförandet av artikel 19.1 i förordningen har inga ytterligare bestämmelser införts i den nationella lagstiftningen. I Lettland omfattas dessa bestämmelser nämligen av bestämmelserna i civilprocesslagen.

”Artikel 51 Återställning av processuella tidsfrister

1) På begäran av en part i förfarandet ska domstolen återställa processuella tidsfrister som inte uppfyllts om den anser att det finns giltiga skäl till varför fristerna inte uppfylldes.

2) När domstolen återställer en missad processuell tidsfrist ska den även tillåta att den försenade processuella åtgärden vidtas.

Artikel 52. Förlängning av processuella tidsfrister

De tidsfrister som fastställts av en domstol eller en domare får förlängas på begäran av en part i förfarandet.

Förfarande för att förlänga eller återställa processuella tidsfrister.

1) En ansökan om att förlänga eller återställa en missad tidsfrist ska inges till den domstol där den försenade åtgärden skulle ha vidtagits, och ansökan ska prövas i ett skriftligt förfarande. Innan ansökan prövas i ett skriftligt förfarande ska parterna i förfarandet underrättas och ges möjlighet att samtidigt ansöka om förlängning av en tidsfrist eller återställande av en missad tidsfrist.

2) En ansökan om återställande av en processuell tidsfrist ska åtföljas av de handlingar som krävs för att vidta den processuella åtgärden och skälen till återställandet av tidsfristen.

3) En tidsfrist som har fastställts av en domare får förlängas av en ensam domare.

4) Ett kompletterande klagomål får inges mot en domstols eller en domares vägran att förlänga eller återställa en tidsfrist.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

I enlighet med artikel 20.2 c i förordningen meddelar Lettland att lettiska är det språk som godtas vid mottagande och utfärdande av ett intyg om en europeisk exekutionstitel.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Artikel 107(3) i lagen om notarier.

På sökandens begäran ska en edsvuren notarie, på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar och artikel 25.1 i denna, utfärda en europeisk exekutionstitel (bilaga III till förordning (EG) nr 805/2004) för verkställbara notariehandlingar.

Senaste uppdatering: 25/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.