Europeisk exekutionstitel

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

När det gäller information om nationella bestämmelser om genomförande av artikel 10.2 i förordningen och fastställande av förfarandet för rättelse och återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel meddelar de lettiska myndigheterna att genomförandeåtgärderna i artikel 10.2 har införlivats i artiklarna 543.1 och 545.1 i civilprocesslagen.

”Artikel 5431. Rättelse av fel i europeiska exekutionstitlar

1) På begäran av en part i förfarandet får en domstol som har meddelat en dom eller fattat ett beslut rätta fel i ett intyg om en europeisk exekutionstitel med stöd av artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004, i det intyg som avses i artikel 41.1 eller 42.1 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 med stöd av rådets förordning (EG) nr 2201/2003, eller i det intyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 med stöd av artikel 9.1 a i förordning (EU) nr 606/2013. En domstol får även på eget initiativ rätta de fel som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013.

2) En ansökan om rättelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel måste göras på det formulär som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004.

3) Begäran om rättelse av fel ska prövas vid en domstolsförhandling. Parterna ska underrättas om detta före förhandlingen. Om parterna uteblir från förhandlingen påverkar detta inte prövningen av ärendet.

4) Fel i de exekutionstitlar som avses i punkt 1 i denna artikel ska rättas genom domstolsbeslut.

5) Ett kompletterande klagomål får inges mot domstolens beslut att rätta ett fel i en exekutionstitel.

Artikel 5451. Återkallelse av en europeisk exekutionstitel och det intyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013.

1) På begäran av en part i förfarandet, och med hjälp av det formulär som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 får en domstol som meddelat en dom eller fattat ett beslut återkalla ett intyg om en europeisk exekutionstitel med stöd av artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004.

11) På begäran av en part eller på eget initiativ, och med hjälp av det intyg som avses i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 får en domstol som har fattat ett beslut återkalla det intyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 med stöd av artikel 9.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013.

2) En ansökan om återkallelse av en europeisk exekutionstitel eller det intyg som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 ska prövas vid en domstolsförhandling. Parterna ska underrättas om detta före förhandlingen. Om parterna uteblir från förhandlingen påverkar detta inte prövningen av ärendet.

3) Ett kompletterande klagomål får inges mot domstolens beslut.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

När det gäller genomförandet av artikel 19.1 i förordningen har inga ytterligare bestämmelser införts i den nationella lagstiftningen. I Lettland omfattas dessa bestämmelser nämligen av bestämmelserna i civilprocesslagen.

”Artikel 51. Återställning av processuella tidsfrister

1) På begäran av en part i förfarandet ska domstolen återställa processuella tidsfrister som inte uppfyllts om den anser att det finns giltiga skäl till varför fristerna inte uppfylldes.

2) När domstolen återställer en missad processuell tidsfrist ska domstolen även tillåta att den försenade processuella åtgärden vidtas.

Artikel 52. Förlängning av processuella tidsfrister

De tidsfrister som fastställts av en domstol eller en domare får förlängas på begäran av en part i förfarandet.

Artikel 53. Förfarande för att förlänga eller återställa processuella tidsfrister.

1) En ansökan om att förlänga eller återställa en missad tidsfrist ska inges till den domstol där den försenade åtgärden skulle ha vidtagits, och ansökan ska prövas i ett skriftligt förfarande. Innan ansökan prövas i ett skriftligt förfarande ska parterna i förfarandet underrättas och ges möjlighet att samtidigt ansöka om förlängning av en tidsfrist eller återställande av en missad tidsfrist.

2) En ansökan om återställande av en processuell tidsfrist ska åtföljas av de handlingar som krävs för att vidta den processuella åtgärden och skälen till återställandet av tidsfristen.

3) En tidsfrist som har fastställts av en domare får förlängas av en ensam domare.

4) Ett kompletterande klagomål får inges mot en domstols eller en domares vägran att förlänga eller återställa en tidsfrist.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

I enlighet med artikel 20.2 c i förordningen meddelar Lettland att lettiska är det språk som godtas vid mottagande och utfärdande av ett intyg om en europeisk exekutionstitel.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

Inga institutioner i Lettland har rätt att intyga att handlingar är officiella enligt artikel 25 i förordningen.

Senaste uppdatering: 05/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.