Europeisk exekutionstitel

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Republiken Litauens justitieministerium översänder härmed enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (nedan ”förordningen”) de uppgifter om rättelse- och återkallelseförfaranden, språk och myndigheter som avses i samma artikel. Samtidigt översänds texten till den relevanta lag i Republiken Litauen som genomför förordningen (Officiella tidningen nr 58 av den 7 maj 2005, nedan ”lagen”) och Litauens civilprocesslag (Officiella tidningen nr 36–1340 av den 6 april 2002; Officiella tidningen nr 42 av den 24 april 2002, nedan ”civilprocesslagen”).

Den domstol som utfärdade intyget om den europeiska exekutionstiteln får rätta det på begäran av en berörd part (enligt artikel 10.1 a i förordningen, artikel 5.1 i lagen och artikel 648.6 i civilprocesslagen). Ett intyg om en europeisk exekutionstitel som avser en officiell handling får rättas av distriktsdomstolen i den ort där den notarie som intygade att den officiella handlingen är en exekutionstitel har sitt säte. Ingen stämpelavgift behöver erläggas för en ansökan om rättelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel.

Den domstol som utfärdade intyget om en europeisk exekutionstitel får genom ett domstolsbeslut återkalla intyget (enligt artikel 10.1 b i förordningen och artikel 5.2 i lagen). Ett intyg om en europeisk exekutionstitel som avser en officiell handling får återkallas av distriktsdomstolen i den ort där den notarie som intygade att den officiella handlingen är en exekutionstitel har sitt säte. Ingen stämpelavgift behöver erläggas för en ansökan om återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel.

Artikel 5 i lagen har följande lydelse:

”Artikel 5. Rättelse eller återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel.

1. Om intyget om en europeisk exekutionstitel på grund av ett skrivfel eller annan felaktighet skiljer sig från domstolsavgörandet eller den officiella handlingen, skall artikel 648.6 i Republiken Litauens civilprocesslag tillämpas med nödvändiga ändringar i syfte att rätta intyget om en europeisk exekutionstitel.

2. Den domstol som utfärdade intyget om en europeisk exekutionstitel skall genom ett domstolsbeslut återkalla eller avstå från att återkalla intyget om en europeisk exekutionstitel under de omständigheter som avses i artikel 10.1 b i förordningen.

3. Ansökningar från parterna i de frågor som avses i denna artikel skall inte omfattas av stämpelavgift.

4. Bestämmelserna i denna artikel skall även gälla i fråga om ansökningar till distriktsdomstolen i den ort där den notarie som intygade att en officiell handling är en exekutionstitel, om rättelse eller återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel som har utfärdats i enlighet med förfarandet i artikel 4.2 i denna lag.”

Artikel 648.2 i civilprocesslagen har följande lydelse:

”Om ett skrivfel eller annan felaktighet har gjorts vid utfärdandet av en exekutionstitel, skall den instans som utfärdade handlingen rätta den på begäran av berörd part.”

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Vi översänder texten till den relevanta lag i Litauen som genomför Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (Officiella tidningen nr 58 av den 7 maj 2005, nedan ”lagen”) och Litauens civilprocesslag (Officiella tidningen nr 36–1340 av den 6 april 2002; Officiella tidningen nr 42 av den 24 april 2002, nedan ”civilprocesslagen”).

En tredskodom kan prövas på nytt om den part som uteblev från domstolsförhandlingen inom 20 dagar från det att tredskodomen meddelades ger in en välgrundad ansökan om förnyad prövning (denna frist på 20 dagar kan enligt artikel 78 i civilprocesslagen förlängas för personer som inte kunnat iaktta fristen av skäl som domstolen betraktar som tvingande). När domstolen har mottagit ansökan skickar den ansökan tillsammans med kopior av dess bilagor till parterna och tredje män och underrättar dem om att de har rätt att inkomma med skriftliga synpunkter inom fjorton dagar. Domstolen prövar ansökan genom ett skriftligt förfarande inom fjorton dagar från det att tidsfristen för att inkomma med synpunkter löpt ut. Om domstolen efter prövningen av ansökan kommer fram till att parten uteblev från förhandlingen av tvingande skäl som han eller hon inte kunde underrätta domstolen om i tid och om ansökan hänvisar till bevisning som kan påverka lagligheten och giltigheten av tredskodomen i fråga, återkallar den tredskodomen och prövar målet på nytt.

Om ett mål prövas på handlingarna (kapitel XXII i civilprocesslagen) kan domstolen om det är påkallat av tvingande skäl förlänga tidsfristen för svaranden att framställa invändningar enligt artikel 430.5 i civilprocesslagen och om målet prövas enligt reglerna i kapitel XXIII i civilprocesslagen (särskilda ärendetyper som utmynnar i domstolsbeslut), kan domstolen om tvingande skäl föreligger förlänga fristen för svaranden att framställa invändningar mot en borgenärs yrkande enligt artikel 439.2 i civilprocesslagen.

Artikel 287 i civilprocesslagen:

”1. En part som har uteblivit från en domstolsförhandling skall ha rätt att ansöka om förnyad prövning av en tredskodom, till den domstol som meddelade tredskodomen och inom 20 dagar från den dag då domen meddelades.

2. I ansökan skall anges

1) vilken domstol som meddelade tredskodomen,

2) sökandens namn,

3) vilka omständigheter som föranledde att sökanden uteblev från förhandlingen och underlät att senast dagen för förhandlingen underrätta domstolen om den tvingande karaktären av dessa omständigheter, samt bevis för dessa omständigheter,

4) omständigheter som kan påverka domens laglighet och giltighet och bevis för dessa omständigheter,

5) en närmare beskrivning av vad sökanden begär,

6) en förteckning över styrkande handlingar, i bilaga till ansökan,

7) sökandens underskrift och datum för ansökan.

3. Lika många kopior av ansökan och bilagorna skall ges in till domstolen som det finns parter och tredje män.

4. Fel i ansökan skall undanröjas enligt förfarandet för att undanröja fel i yrkanden.

5. Om det i samma mål ges in såväl överklaganden som ansökningar om förnyad prövning av en tredskodom, skall ansökningar om förnyad prövning av en tredskodom och andra domstolsbeslut som meddelats med stöd av en sådan dom prövas först.”

Artikel 430.5 i civilprocesslagen:

”Om invändningar framställs efter det att tidsfristen på 20 dagar har löpt ut eller om invändningarna inte uppfyller kraven i punkt 1 i denna artikel, skall domstolen vägra att godta dem. Domstolens beslut att inte godta invändningarna kan överklagas särskilt. Om svaranden av tvingande skäl underlåter att iaktta tidsfristen kan domstolen på begäran förlänga tidsfristen.”

Artikel 439.2 i civilprocesslagen:

”Gäldenärers invändningar mot en borgenärs yrkande skall ges in skriftligen inom 20 dagar från den dag då gäldenären delgavs domstolsbeslutet. Invändningarna skall uppfylla de allmänna kraven på domstolsinlagor, med undantag för kravet att ange grunderna. Om gäldenären av tvingande skäl framställer invändningar efter det att den tidsfrist som anges i denna punkt har löpt ut, kan domstolen på gäldenärens begäran förlänga tidsfristen för att framställa invändningar. Domstolens beslut att avslå en sådan begäran kan överklagas särskilt.”

Artikel 78.1 i civilprocesslagen:

”Personer som har underlåtit att iaktta en tidsfrist som föreskrivs i lag eller fastställts av domstol av skäl som domstolen betraktar som tvingande, kan beviljas en förlängning av tidsfristen.”

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

I enlighet med artikel 2.4 i lagen#_ftn1[1], är litauiska det språk som skall användas för de syften som anges i artikel 20.2 c i förordningen.

Artikel 2.4 i lagen#_ftn2[1]:

”Den europeiska exekutionstitel, eller en kopia av denna, som skall verkställas i Republiken Litauen skall översättas till litauiska och verkställas utan tillämpning av bestämmelserna i avsnitt 7 i kapitel LX i Republiken Litauens civilprocesslag.”#_ftnref1[1] Europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (Officiella tidningen nr 58 av den 7 maj 2005)

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

I enlighet med artikel 4.2 i lagen#_ftn1[1], är notarier de myndigheter som avses i artikel 25 i förordningen, dvs. myndigheter som utsetts att utfärda en europeisk exekutionstitel i fråga om officiella handlingar.

Artikel 4.2 i lagen#_ftn2[1]:

”På borgenärens begäran skall en europeisk exekutionstitel avseende en sådan officiell handling som avses i punkt 1 i denna artikel utfärdas av den notarie som upprättade den officiella handlingen. Notarien skall utfärda den europeiska exekutionstiteln senast fem dagar från mottagandet av begäran om utfärdande av en europeisk exekutionstitel.”#_ftnref1[1] Europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (Officiella tidningen nr 58 av den 7 maj 2005)

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.