Europeisk exekutionstitel

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

1.1.  Rättelser

Rättelse kan begäras genom ansökan på standardformuläret i bilaga VI till förordningen till den domstol som har utfärdat intyg om att en dom utgör en europeisk exekutions­titel. Förfarandet regleras i artikel 4 i genomförandebestämmelserna och är ett förenklat ansökningsförfarande. Detta innebär att förutom genomförandebestämmelserna skall artikel 261 ff i den nederländska civilprocesskoden (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) tillämpas. Vid överklagande gäller bestämmelserna i artikel 358 ff i civil­process­koden och vid kassationsförfaranden artikel 426 ff.

Artikel 4 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln

1. En ansökan om rättelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel i enlighet med artikel 10.1 a i förordningen görs med hjälp av det standardformulär, som avses i artikel 10.3 i förordningen, till den domstol som har utfärdat intyget om europeisk exekutionstitel. Artiklarna 2.2 och 2.3 är tillämpliga på motsvarande sätt.

2. En ansökan om rättelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel i enlighet med artikel 10.1 a i förordningen görs med hjälp av det standardformulär, som avses i artikel 10.3 i förordningen, till den domstol som har utfärdat intyget om europeisk exekutionstitel. Artiklarna 2.2 och 2.3 är tillämpliga på motsvarande sätt.

3. Kommer ansökan som avses i punkt 1 från gäldenären, skall domstolen inte göra rättelsen förrän borgenär och gäldenär har fått tillfälle att yttra sig. Rättelsen meddelas vid ett datum som fastställs av domstolen. Detta datum skall anges i domen, liksom det faktum att föregående mening i domen skall efterlevas, och ett rättat intyg om europeisk exekutionstitel skall bifogas. Det tidigare utfärdade intyget om en europeisk exekutionstitel förlorar härigenom sin giltighet. Domstolen ålägger borgenären att till domstolens registreringsenhet överlämna den nya exekutionstiteln.

Artikel 2.2 och 2.3 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln

2. Till ansökan som avses i punkt 1 skall fogas en bestyrkt kopia av den dom på vilken begäran om intyget vilar och den handling som ligger till grund för domstolsförfarandet. Ansökan skall i möjligaste mån innehålla de uppgifter som domstolen behöver för att, i enlighet med bilaga I i förordningen, kunna fatta beslut om att utfärda intyg om att domen utgör en europeisk exekutionstitel. Är de handlingar eller uppgifter som bifogas ansökan ofullständiga, har den sökande möjlighet att komplettera dem.

3. Den ansökan som avses i punkt 1 skall lämnas in av stämningsman eller åklagare. För intyg som gäller domar avkunnade i distriktsdomstolar krävs inte någon insats av stämningsman eller åklagare.

1.2. Återkallelser

Genom en ansökan på standardformuläret i bilaga VI till förordningen kan återkallelse begäras hos den domstol som har utfärdat intyget om europeisk exekutionstitel. Förfarandet regleras i artikel 5 i genomförandebestämmelserna och är ett förenklat ansökningsförfarande. Detta innebär att förutom genomförandebestämmelserna skall artikel 261 ff i den nederländska civilprocesskoden tillämpas. I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i artikel 358 ff i civilprocesskoden och vid kassations­förfaranden artikel 426 ff.

Artikel 5 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln

1. Den ansökan om återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel som avses i artikel 10.1 b i förordningen görs på det standardformulär som avses i artikel 10.3 i förordningen, till den domstol som har utfärdat intyget om europeisk exekutionstitel. Artiklarna 2.2 och 2.3 är tillämpliga på motsvarande sätt.

2. Beslut om återkallelse fattas efter det att parterna har fått tillfälle att yttra sig och på det datum som domstolen fastställer. Domstolen kan ålägga borgenären att överlämna den nya exekutionstiteln till domstolens registreringsenhet.

Artiklarna 2.2 och 2.3 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutions­titeln

2. Till den ansökan som avses i punkt 1 skall fogas en bestyrkt kopia av den dom på vilken begäran om intyget vilar och den handling som ligger till grund för domstolsförfarandet. Ansökan skall i möjligaste mån innehålla de uppgifter som domstolen behöver för att, i enlighet med bilaga I i förordningen, kunna fatta beslut om att utfärda intyg om att domen utgör en europeisk exekutionstitel. Är de handlingar eller uppgifter som bifogas ansökan ofullständiga, har den sökande möjlighet att komplettera dem.

3. Den ansökan som avses i punkt 1 skall lämnas in av stämningsman eller åklagare. För intyg som gäller domar avkunnade i distriktsdomstolar krävs inte någon insats av stämningsman eller åklagare.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Förnyad prövning av domar om obestridda fordringar i den mening som avses i artikel 19 i förordningen kan begäras i enlighet med artikel 8 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln. Om en förnyad prövning i enlighet med artikel 8.3 i förordningen blir aktuell, skall artikel 261 ff i den nederländska civilprocesskoden tillämpas.

Artikel 8 i genomförandebestämmelserna om den europeiska exekutionstiteln

1. När det gäller domar om obestridda fordringar i den mening som avses i förordningen kan gäldenären ansöka om förnyad prövning hos den domstol som har avkunnat domen i enlighet med artikel 19. 1 a–b i förordningen.

2. Är domen avkunnad i en underrätt (vonnis) eller i en överrätt (arrest) skall ansökan om förnyad prövning göras genom ett bestridande (verzetexploot) i enlighet med artikel 146 i civilprocess­koden.

3. Är domen resultatet av ett enpartsförfarande (beschikking) skall ansökan om förnyad prövning göras genom ett enkelt ansökningsförfarande.

4. Överklaganden skall läggas fram

a) inom fyra veckor efter det att gäldenären delgavs domen i de fall som avses i artikel 19.1a i förordningen, eller,

b) inom fyra veckor efter det att de omständigheter som nämns i artikeln inte längre föreligger i de fall som avses i artikel 19.1b i förordningen.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Godkända språk enligt artikel 20 i förordningen är nederländska eller något annat språk som gäldenären förstår.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Den instans som Nederländerna utsett för uppgiften att utfärda intyg om att en offentlig handling är en europeisk exekutionstitel i den mening som avses i artikel 25 i förordningen är besvärsavdelningen vid den domstol som är behörig på den ort där notarien som har utfärdat den officiella handlingen har sitt kontor.

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.