På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeisk exekutionstitel

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Förordningen genomförs med hjälp av de nordirländska rättegångsreglerna. Rättegångsreglerna kallas Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 (som har införts genom Judicature (Northern Ireland) Act 1978 och reglerar processer i Nordirlands högsta domstol) respektive County Court Rules (Northern Ireland) 1981 (som har införts genom County Courts (Northern Ireland) Order 1980 and the Civil Evidence (Northern Ireland) Order 1997 och reglerar processer i grevskapsdomstolarna). Rättegångsreglerna finns tillgängliga på webbplatsen för det nordirländska domstolsverket (Northern Ireland Courts and Tribunals) under Court of Judicature Rules respektive County Court Rules.

Artikel 10 rör rätten för en domstol att rätta ett intyg (om det avviker från domen) eller återkalla ett intyg (om det avviker från förordningen).

Både Court of Judicature (Northern Ireland) från 1980 och County Court Rules (Northern Ireland) från 1981 innehåller förfaranden för att handlägga sådana ansökningar. Rättegångsreglerna reglerar processer i högsta domstolen och grevskapsdomstolarna i Nordirland.

I mål som prövas enligt de förstnämnda kan ansökningar vanligtvis göras i form av stämningsansökningar och edsvurna skriftliga utsagor, i enlighet med förfarandet i Order 32 och med hjälp av formulär (*) 28 i bilaga A till rättegångsreglerna. Av ansökan ska framgå vad den sökande yrkar och varför.

På samma sätt kan en ansökan lämnas in till en grevskapsdomstol via en ansökan och en edsvuren skriftlig utsaga enligt Order 14 och med hjälp av formulären (*) 1 och 2 i bilaga 1 till rättegångsreglerna. Även i detta fall ska det av ansökan ska framgå vad den sökande yrkar och varför.

Bilagorna I–V till förordningen innehåller de standardformulär som domstolen ska använda för att utfärda intygen. Borgenärer använder relevanta brittiska domstolsformulär för att inge de nödvändiga ansökningarna, och intyget utfärdas i den form som föreskrivs i förordningen. En ansökan enligt artikel 10.3 kan göras på det brittiska standardansökningsformuläret eller formuläret i bilaga VI till förordningen.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Enligt artikel 19.1 ska gäldenärer ha rätt att ansöka om förnyad prövning i de fall de, utan egen förskyllan, inte kunnat delges kallelsen till domstolsförhandling, eller delgivningen inte har skett i så god tid att de har haft möjlighet att förbereda sitt svaromål.

Enligt Order 13, Rule 8 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 får gäldenären ansöka till domstolen om att en tredskodom ska undanröjas eller ändras. Även om inget specifikt formulär föreskrivs för en sådan ansökan kan ansökningar vanligtvis göras i form av stämningsansökningar och edsvurna skriftliga utsagor, i enlighet med förfarandet i Order 32 och med hjälp av formulär 28 i bilaga A till rättegångsreglerna.

På samma sätt får en gäldenär enligt Order 12, Rule 12 i County Court Rules (Northern Ireland) 1981 inge en sådan ansökan till grevskapsdomstolen. Även om inget specifikt formulär föreskrivs för en sådan ansökan kan ansökningar vanligtvis göras via en ansökan och en edsvuren skriftlig utsaga enligt Order 14 och med hjälp av formulären 1 och 2 i bilaga 1 till rättegångsreglerna.

I båda domstolarna är det upp till domstolarna själva att besluta att en dom ska undanröjas eller ändras och utövandet av denna rätt är inte förbunden med några villkor.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Intyg som översänds till Nordirland godtas om de är skrivna på engelska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Även om officiella handlingar från andra medlemsstater verkställs i Nordirland upprättas de inte i Nordirland. Därför behöver man inte utse en särskild myndighet för att intyga dessa.

Senaste uppdatering: 20/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.