Europeisk exekutionstitel

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Polen

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

– Rättelseförfarande: rättelse i den mening som avses i artikel 350 jämförd med artikel 361 i civilprocesslagen.

Artikel 350 punkt 1: Domstolen får på eget initiativ (ex officio) rätta oriktigheter, skrivfel eller räknefel eller andra uppenbara fel i domen.

Punkt 2: Domstolen får besluta om rättelse inom lyckta dörrar. Den ursprungliga domen ska i sådana fall innehålla en anteckning om den har rättats. De exemplar av domen som lämnas till parterna får också innehålla en anteckning, om parterna begär detta. Ytterligare kopior eller utdrag ska ha en lydelse som införlivar beslutet om rättelse.

Punkt 3: Om målet ska prövas av en domstol i andra instans får denna domstol på eget initiativ (ex officio) rätta domen från domstolen i första instans.

Artikel 361: Bestämmelserna om domar ska gälla i tillämpliga delar, om inte annat anges i denna lag.”

Artikel 13.2: De förfarandemässiga bestämmelserna ska gälla i tillämpliga delar för andra typer av förfaranden som regleras genom denna lag, om inte annat anges i särskilda bestämmelser.

Intyg om en europeisk exekutionstitel utfärdas i form av ett rättsligt avgörande i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 7951 i civilprocesslagen.

– Återkallelseförfarande i överensstämmelse med artikel 7954 i civilprocesslagen.

”Artikel 7954.1: Om det skulle visa sig att det föreligger skäl att återkalla intyget om en europeisk exekutionstitel med stöd av särskilda bestämmelser, ska den domstol som utfärdade intyget återkalla det på begäran av gäldenären.

Punkt 2: Begäran måste inges inom en månad från det att gäldenären mottog beslutet om utfärdande av intyg.

Punkt 3: Om begäran inte har upprättats på det formulär som avses i de särskilda bestämmelserna, måste den uppfylla kraven för skriftliga inlagor och skälen för begäran måste anges.

Punkt 4: Domstolen ska höra borgenären innan beslutet återkallas.

Punkt 5: Beslut om att återkalla ett intyg om en europeisk exekutionstitel får överklagas.”

För ansökningar om återkallande av ett intyg om en europeisk exekutionstitel uttas en avgift på 50 zloty.

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Prövningsförfarande: förlängning av tidsfristen för att inge ett överklagande i överensstämmelse med artiklarna 168–172 i civilprocesslagen.

Artikel 168.1. Om en part, utan egen förskyllan, har underlåtit att gå i svaromål inom rätt tid ska domstolen förlänga tidsfristen på partens begäran. Detta beslut kan fattas inom lyckta dörrar.

Artikel 168.2. Tidsfristen får endast förlängas om underlåtenheten att följa tidsfristen får negativa processrättsliga följder för parten.

Artikel 169.1. En skrivelse med en ansökan om förlängd tidsfrist ska inges till den domstol som ska pröva talan inom en vecka från den tidpunkt då skälet för att underlåta att hålla tidsfristen inte längre föreligger.

Artikel 169.2. I skrivelsen ska skälen för ansökan styrkas.

Artikel 169.3. Parten ska vidta processuella åtgärder när ansökan inges.

Artikel 169.4. Om ett år har gått sedan tidsfristen löpte ut får en förlängning endast beviljas i undantagsfall.

Artikel 169.5. Beslutet angående ansökan om förlängning av tidsfrist får fattas inom lyckta dörrar.

Artikel 172. Ingivandet av en ansökan om förlängning innebär inte att förfarandet eller verkställigheten av beslutet avbryts. Domstolen får dock om så är lämpligt avbryta förfarandet eller verkställigheten av beslutet. Detta beslut kan fattas inom lyckta dörrar. Om ansökan beviljas får domstolen utan dröjsmål pröva målet.”

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Språk som godtas enligt artikel 20.2 c i förordningen: polska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Myndigheter som avses i artikel 25 i förordningen: distriktsdomstolar (sądy rejonowe). Den behöriga domstolen är distriktsdomstolen på den ort där den officiella handlingen utfärdades.

Senaste uppdatering: 21/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.