Europeisk exekutionstitel

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Om exekutionstiteln är ett domstolsavgörande som inbegriper förlikning inför domstol eller andra rättsliga överenskommelser mellan parterna är det domstolen i första instans som ska intyga att handlingen är en europeisk exekutionstitel (artikel 2.1 i artikel I^1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

En ansökan om rättelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel ska prövas av den domstol som utfärdade intyget. Denna domstol fattar beslut om ansökan utan att kalla parterna. Ett beslut om beviljande av ansökan får inte överklagas. Intyget utfärdas till borgenären och en kopia skickas till gäldenären. Ett beslut om avvisning av en ansökan om rättelse kan överklagas inom 15 dagar från det att beslutet fattades, om borgenären var närvarande när beslutet fattades, och inom 15 dagar från delgivningen om borgenären inte var närvarande. Samma bestämmelser gäller på motsvarande sätt vid revisionstalan (recurs) (artiklarna 2, 3, 5 och 6 i artikel I^1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

En ansökan om återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel ska inges till den domstol som utfärdade intyget inom en månad från delgivningen. Om domstolen, efter det att parterna har blivit kallade, finner att intyget inte har utfärdats i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 805/2004 ska den ompröva de vidtagna åtgärderna och återkalla intyget, helt eller delvis. Beslutet kan överklagas inom 15 dagar från delgivningen. Samma bestämmelser gäller på motsvarande sätt vid revisionstalan (recurs) (artikel 7 i artikel I^1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

De förfaranden för förnyad prövning som avses i artikel 19.1 omfattar enligt rumänsk rätt ett ordinarie förfarande, nämligen överklagande (apel), och särskilda förfaranden, nämligen revisionstalan (recurs), talan om upphävande (contestație în anulare) och förnyad prövning (revizuire).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

De förfaranden för förnyad prövning som avses i artikel 19.1 omfattar enligt rumänsk rätt ett ordinarie förfarande, nämligen överklagande (apel), och särskilda förfaranden, nämligen revisionstalan (recurs), talan om upphävande (contestație în anulare) och förnyad prövning (revizuire).

Överklaganden regleras av artiklarna 466–482 i civilprocesslagen.

Domar i första instans kan överklagas. Tidsfristen för överklagandet är 30 dagar från det att domen delgavs. Verkställandet av domen i första instans avbryts under det att överklagandet prövas. Överklagandet och skälen för detta lämnas in till den domstol vars beslut överklagas.

När tidsfristen för överklagandet har löpt ut har svaranden rätt att, inom ramen för den rättsprocess där motpartens överklagande prövas, utarbeta ett skriftligt överklagande (detta kallas anslutningsöverklagande: apel incident) genom en egen ansökan som syftar till att upphäva beslutet i första instans.

Om två parter deltar som svarande i ett mål, och om tredje parter har intervenerat i förfarandena i första instans, har svaranden rätt att lämna in ett skriftligt överklagande (detta kallas framkallat överklagande: apel provocat) mot den andra svarande eller person som förekom i målet i första instans och som inte är part i huvudöverklagandet, om den sistnämndes inblandning påverkar svarandens rättsliga ställning i förfarandena. Detta kan göras när tidsfristen för överklagande har löpt ut.

Anslutningsöverklaganden och framkallade överklaganden lämnas in av svaranden tillsammans med invändningen mot huvudöverklagandet.

Överklagandet, som ska lämnas in inom tidsfristen, ger upphov till en ny bedömning av sakfrågan, och appellationsdomstolen meddelar avgörande i både sakfrågan och rättsfrågan (överklagandets devolutiva verkan: efectul devolutiv al apelului).

Appellationsdomstolen gör en ny bedömning av sakfrågan i målet inom de gränser som den klagande lagt fast och med hänvisning till de slutsatser som beror av den del av domen som har överklagats. Den devolutiva verkan gäller för hela målet såvida inte överklagandet är begränsat till vissa slutsatser i den överklagade domens domslut, det är sannolikt att domen kommer att upphävas eller tvisteföremålet inte kan delas upp.

Appellationsdomstolen kan fastställa den överklagade domen. I så fall kommer den att avslå eller upphäva överklagandet eller förklara att det inte längre är giltigt. Om överklagandet godtas kan domstolen upphäva eller ändra den överklagade domen.

Om det konstateras att domstolen i första instans avgjorde målet på ett felaktigt sätt utan att pröva sakfrågan eller att målet prövades utan att parterna närvarade och att de inte kallades i enlighet med lagen, kommer appellationsdomstolen att upphäva den överklagade domen samt handlägga och avgöra målet. Appellationsdomstolen upphäver dock den överklagade domen och hänskjuter målet för förnyad prövning till domstolen i första instans. Hänskjutande för förnyad prövning kan ske endast en gång under förfarandet.

Om appellationsdomstolen konstaterar att domstolen i första instans inte var behörig kommer den att upphäva den överklagade domen och hänskjuta ärendet för prövning till den behöriga domstolen eller, om den bedömer att ansökan inte kan tas upp till prövning, avslå denna.

Om appellationsdomstolen konstaterar att den är behörig i första instans, kommer den att upphäva den överklagade domen och pröva sakfrågan.

Den klagande får inte, till följd av sitt eget överklagande, hamna i en situation som är sämre än den som orsakades av den överklagade domen.

Revisionstalan regleras av artiklarna 483–502 i civilprocesslagen.

Domar som överklagats, domar som inte kan överklagas och andra domar i specifika fall kan bli föremål för förnyad prövning av en rättsfråga (revisionstalan). Avgöranden i t.ex. följande frågor omfattas inte av revisionstalan: rättsligt förmyndarskap, familj, civilstånd, fastighetsförvaltning, avhysning, servitut, gränsändringar, gränsmarkeringar, skyldigheter att vidta eller inte vidta åtgärder som inte kan mätas i pengar, juridisk dödförklaring, ägodelning, dödsbo, skydd genom hävd, markägande, civil navigering och hamnverksamhet, arbetstvister, socialförsäkring, expropriering, konsumentskydd, försäkring eller anspråk inom ramen för lag nr 77/2016 om överlåtelse av fast egendom som betalning för att fullgöra skyldigheter enligt ett kreditavtal. Appellationsdomstolarnas domar kan inte bli föremål för revisionstalan i de fall där lagen föreskriver att domar i första instans endast kan överklagas.

Tidsfristen för ansökan om revisionstalan är 30 dagar räknat från det att domen delgavs. Revisionstalan handläggs av den domstol som är överordnad den domstol som meddelade den överklagade domen. På den klagandes begäran kan den domstol som handlägger revisionstalan besluta att den dom som är föremål för revisionstalan tillfälligt ska upphävas.

En anslutningsrevisionstalan och en framkallad revisionstalan kan genomföras i de typer av ärenden som omfattas av anslutningsöverklagande och framkallat överklagande.

Om en revisionstalan har förklarats godtagbar i princip får domstolen, efter att ha kontrollerat alla framlagda skäl och efter att ha prövat rättsfrågan, tillåta, avslå eller upphäva den eller förklara att den inte längre är giltig. Om en revisionstalan tillåts kan den bestridda domen helt eller delvis undanröjas. En undanröjd dom har ingen verkan. De verkställighets- eller säkerhetsåtgärder som genomförs på grundval av en sådan dom saknar laga kraft. Domstolen fastställer detta på eget initiativ genom att undanröja domen.

Om domen undanröjs är appellationsdomstolens beslut om de rättsfrågor som har lösts bindande för den domstol som prövade sakfrågan. Om domen undanröjs på grund av att processreglerna inte har följts kommer förfarandet att inledas på nytt från den ogiltigförklarade akten. Efter undanröjandet kommer domstolen i första instans att handlägga målet på nytt inom gränserna för undanröjandet och med beaktande av alla åberopade skäl inför den domstol vars dom har undanröjts.

Vid genomförandet av revisionstalan, och om målet prövas på nytt sedan en dom har undanröjts av appellationsdomstolen, får den berörda partens situation inte försämras.

Talan om upphävande regleras av artiklarna 503–508 i civilprocesslagen.

Slutgiltiga domar kan bestridas genom en talan om upphävande om den klagande inte kallats på vederbörligt sätt och inte var närvarande när målet prövades. En talan om upphävande ska väckas vid den domstol vars dom bestrids. Talan kan väckas inom 15 dagar från det att domen delgavs och senast inom ett år från den dag domen vann laga kraft. Domstolen får tillfälligt avbryta verkställigheten av den dom som upphävandet gäller förutsatt att en säkerhet ställs. Om talan om upphävande är välgrundad avgör domstolen målet genom en enda dom som upphäver den bestridda domen. En dom som meddelas inom ramen för en talan om upphävande kan bestridas på samma sätt som den ursprungligen överklagade domen.

Förnyade prövningar regleras av artiklarna 509–513 i civilprocesslagen.

En förnyad prövning av en dom i sakfrågan eller med hänvisning till sakfrågan kan göras om exempelvis den berörda parten, till följd av omständigheter bortom hans eller hennes kontroll, har förhindrats från att närvara i domstol och har underrättat domstolen om detta. Tidsfristen för förnyad prövning är en månad, räknat från slutet av hindret. Domstolen får tillfälligt avbryta verkställigheten av den dom som den förnyade prövningen gäller, förutsatt att en säkerhet ställs. Om domstolen tillåter ansökan om förnyad prövning kommer den, helt eller delvis, att ändra den bestridda domen och kommer vid en motstridig slutgiltig dom att upphäva den domen. En dom som meddelas inom ramen för en förnyad prövning kan bestridas i enlighet med lagstadgade förfaranden.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Rumänska

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Om exekutionstiteln är en officiell handling är den distriktsdomstol behörig inom vars domkrets den som utfärdat handlingen befinner sig (artikel 2.2 i artikel I 1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

Senaste uppdatering: 12/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.