Europeisk exekutionstitel

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

Om exekutionstiteln är ett domstolsavgörande som inbegriper förlikning inför domstol eller andra rättsliga överenskommelser mellan parterna är det domstolen i första instans som ska intyga att handlingen är en europeisk exekutionstitel (artikel 2.1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

En ansökan om rättelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel ska prövas av den domstol som utfärdade intyget. Denna domstol fattar beslut om ansökan utan att kalla parterna. Ett beslut om att godta en ansökan kan inte överklagas. Intyget utfärdas till borgenären och en kopia skickas till gäldenären. Ett beslut om avvisning av en ansökan om rättelse kan överklagas inom femton dagar från det att beslutet fattades, om borgenären var närvarande när beslutet fattades, och inom femton dagar från delgivningen om borgenären inte var närvarande. Samma bestämmelser gäller på motsvarande sätt vid revisionstalan (recurs) (artiklarna 2, 3, 5 och 6 i artikel I 1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

En ansökan om återkallelse av ett intyg om europeisk exekutionstitel ska ges in till den domstol som utfärdade intyget inom en månad från delgivningen. Om domstolen efter det att parterna har blivit kallade finner att intyget inte hade utfärdats i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 805/2004, ska den upphäva de åtgärder som vidtagits för att utfärda intyget och besluta om att återkalla intyget helt eller delvis. Ett sådant beslut kan överklagas inom femton dagar från delgivningen. Samma bestämmelser gäller på motsvarande sätt vid revisionstalan (recurs). (artikel 7 i artikel I 1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Som förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1 finns i rumänsk rätt ett ordinarie förfarande för förnyad prövning (apel) och särskilda förfaranden – revisionstalan (recurs), yrkande om upphävande (contestație în anulare) och omprövning (revizuire).

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Som förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1 finns i rumänsk rätt ett ordinarie förfarande för förnyad prövning (apel) och särskilda förfaranden – revisionstalan (recurs), yrkande om upphävande (contestație în anulare) och omprövning (revizuire).

Överklagande regleras av artiklarna 466–482 i civilprocesslagen.

Beslut i första instans kan överklagas. Tidsfristen för inlämnande av överklagandet är 30 dagar från det att beslutet meddelades. Verkställandet av beslutet i första instans avbryts under det att överklagandet prövas. Överklagandet och skälen för detta lämnas in till den domstol vars beslut överklagas.

När tidsfristen för överklagandet har löpt ut har svaranden rätt att, inom ramen för den rättsprocess där det överklagande som motparten har gjort prövas, utarbeta ett skriftligt överklagande (detta kallas anslutningsöverklagande: apel incident) genom en egen ansökan som syftar till att upphäva beslutet i första instans.

Om två parter deltar som svarande i ett mål, och om tredje parter har intervenerat i förfarandena i första instans, har svaranden rätt, när tidsfristen för överklagande har löpt ut, att lämna in ett skriftligt överklagande (detta kallas framkallat överklagande: apel provocat) mot den andra svarande eller person som förekom i målet i första instans och som inte är part i huvudöverklagandet, om den sistnämndes inblandning i slutändan har följder för svarandens rättsliga ställning i förfarandena.

Anslutningsöverklaganden och framkallade överklaganden lämnas in av svaranden så snart som huvudöverklagandet har prövats.

Överklagandet, som ska lämnas in inom den erforderliga tidsfristen, ger upphov till en ny bedömning av sakfrågan, och den domstol som prövar överklagandet meddelar avgörande i både sakfrågan och rättsfrågan (överklagandets devolutiva verkan: efectul devolutiv al apelului).

Den domstol som prövar överklagandet kommer att göra en ny bedömning av sakfrågan i målet inom de gränser som den klagande lagt fast och med hänvisning till de slutsatser som beror av den del av domen som har överklagats. Den devolutiva verkan gäller för hela målet såvida inte överklagandet är begränsat till vissa slutsatser i domslutet i den överklagade domen, det är sannolikt att domen kommer att upphävas eller föremålet för tvisten inte kan delas upp.

Den domstol som prövar överklagandet kan fastställa den överklagade domen. I så fall kommer den att avslå eller upphäva överklagandet eller förklara att det inte längre är giltigt. Om överklagandet godtas kan domstolen upphäva eller ändra den överklagade domen.

Om det konstateras att domstolen i första instans avgjorde målet på ett felaktigt sätt utan att pröva sakfrågan eller att målet prövades utan att parterna närvarade och att de inte kallades i enlighet med lagen, kommer domstolen att upphäva den överklagade domen och hänskjuta målet för förnyad prövning till domstolen i första instans. Hänskjutande för förnyad prövning kan ske endast en gång under förfarandet.

Om den domstol som prövar överklagandet konstaterar att domstolen i första instans inte var behörig kommer den att upphäva den överklagade domen och hänskjuta ärendet för prövning till den behöriga domstolen eller, om den bedömer att ansökan inte kan tas upp till prövning, avslå denna.

Om den domstol som prövar överklagandet konstaterar att den är behörig i första instans, kommer den att upphäva den överklagade domen och pröva sakfrågan.

Den klagande får inte, till följd av sitt eget överklagande, hamna i en situation som är sämre än den som orsakades av den överklagade domen.

Revisionstalan regleras av artiklarna 483–502 i civilprocesslagen.

Avgöranden som överklagats, avgöranden som inte kan överklagas och andra avgöranden i specifika fall kan bli föremål för förnyad prövning av en rättsfråga (revisionstalan). Avgöranden i t.ex. följande frågor omfattas inte av revisionstalan: rättsligt förmyndarskap, familj, civilstånd, fastighetsförvaltning och avhysning. Servitut, gränsändringar, gränsmarkeringar, skyldigheter att vidta eller inte vidta åtgärder som inte kan mätas i pengar, juridisk dödförklaring, ägodelning, civil navigering, arbetstvister, socialförsäkring, expropriering, ersättning för skada orsakad av rättegångsfel, ansökningar till vilka ett penningvärde på 500 000 RON kan tillskrivas och beslut av överklagandenämnder kan endast överklagas och är inte föremål för särskilda förfaranden.

Tidsfristen för ansökan om revisionstalan är 30 dagar räknat från tillkännagivandet av avgörandet. Revisionstalan prövas av den domstol som är överordnad den domstol som meddelade det avgörande som överklagas. På den klagandes begäran kan den domstol som ansvarar för att pröva revisionstalan besluta att det avgörande som är föremål för revisionstalan tillfälligt ska upphävas.

En anslutningsrevisionstalan och en framkallad revisionstalan kan genomföras i de typer av ärenden som omfattas av anslutningsöverklagande och framkallat överklagande.

Om en revisionstalan har förklarats godtagbar i princip får domstolen, efter att ha kontrollerat alla framlagda skäl och efter att ha prövat rättsfrågan, godta eller avslå den eller förklara att den inte längre är giltig. Om en revisionstalan godtas kan det bestridda avgörandet ogiltigförklaras helt eller delvis. Det ogiltigförklarade avgörandet har ingen verkan. De verkställighetsförfaranden eller säkerhetsåtgärder som genomförs på grundval av ett sådant avgörande saknar laga kraft. Domstolen fastställer detta på eget initiativ genom beslutet att ogiltigförklara avgörandet.

Om ett avgörande ogiltigförklaras är beslutet av den domstol som prövar revisionstalan om de rättsfrågor som har lösts bindande för den domstol som prövade sakfrågan. Om avgörandet har ogiltigförklarats på grund av att processreglerna inte har följts kommer prövningen att inledas på nytt från den ogiltigförklarade akten. Efter ogiltigförklaringen kommer domstolen i första instans att göra en ny bedömning av ärendet inom gränserna för ogiltigförklaringen och med beaktande av alla åberopade skäl inför den domstol vars avgörande har ogiltigförklarats.

Vid genomförandet av revisionstalan och om målet prövas på nytt sedan ett avgörande har ogiltigförklarats av den domstol som prövar revisionstalan får den berörda partens situation inte försämras.

Yrkande om upphävande regleras av artiklarna 503–508 i civilprocesslagen

Slutgiltiga avgöranden kan bestridas genom ett yrkande om upphävande om den klagande inte kallats på vederbörligt sätt och inte var närvarande när målet prövades. Ett yrkande om upphävande ska lämnas in till den domstol vars avgörande bestrids. Det kan lämnas in inom 15 dagar från det att avgörandet har tillkännagetts och inte senare än ett år från den dag när avgörandet blev slutgiltigt. Domstolen får tillfälligt avbryta verkställigheten av det avgörande som yrkandet om upphävande avser förutsatt att en säkerhet ställs. Om domstolen förklarar att yrkandet om upphävande är välgrundat kommer den att avgöra ärendet genom att utfärda endast ett avgörande genom vilket den kommer att upphäva det bestridda beslutet. Ett avgörande som utfärdas inom ramen för ett yrkande om upphävande kan bestridas på samma sätt som det ursprungligen bestridda avgörandet.

Omprövning regleras av artiklarna 509–513 i civilprocesslagen

En ansökan om omprövning av ett avgörande i sakfrågan eller med hänvisning till sakfrågan kan göras om exempelvis den berörda parten, till följd av omständigheter bortom hans eller hennes kontroll, har förhindrats från att närvara i domstol och har underrättat domstolen om detta. Omprövningen måste göras inom 15 dagar, räknat från den dag när orsaken till att parten inte kan närvara upphör att gälla. Domstolen får tillfälligt avbryta verkställigheten av det avgörande som ansökan om omprövning gäller förutsatt att en säkerhet ställs. Om domstolen förklarar att omprövningen kan verkställas kommer den, helt eller delvis, att ändra det bestridda avgörandet och kommer, vid ett negativt slutgiltigt avgörande att ogiltigförklara det avgörandet. Ett avgörande som utfärdas inom ramen för en omprövning kan bestridas i enlighet med de förfaranden som lagen föreskriver med avseende på omprövade avgöranden.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Rumänska

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Om exekutionstiteln är en officiell handling är den distriktsdomstol behörig i vars distrikt den som utfärdat handlingen befinner sig (artikel 2.2 i artikel I 1 i regeringens undantagsförordning nr 119/2006 om nödvändiga åtgärder för att genomföra vissa gemenskapsförordningar i och med Rumäniens anslutning till EU, godkänd med ändringar genom lag nr 191/2007, i dess ändrade lydelse).

Senaste uppdatering: 12/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.