På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeisk exekutionstitel

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Skottland

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Europeisk exekutionstitel


*obligatoriskt

1. Förfaranden för rättelse och återkallelse enligt artikel 10.2

De befintliga rättegångsreglerna för både Sheriff Court och Court of Session i Skottland innebär att förordningen genomförs med nödvändiga anpassningar.

Enligt reglerna ska en ansökan om rättelse eller återkallelse av en europeisk exekutionstitel utformas i enlighet med bilaga VI till förordningen. Ska ansökan ställas till Sheriff Court inges formuläret till the sheriff clerk. Ansökningar till Court of Session behandlas som om de vore skriftliga framställningar (petitions) och ska inges till the assistant clerk of session vid aktuell Court of Session.

Formulär och bestämmelser kan också hämtas på webbplatsen för Scottish Courts and Tribunals Service på följande adress:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Förfaranden för förnyad prövning enligt artikel 19.1

Enligt artikel 19.1 ska gäldenärer ha rätt att ansöka om förnyad prövning i de fall de, utan egen förskyllan, inte kunnat delgivas kallelsen till domstolsförhandling, eller delgivningen inte har skett i så god tid att denne har haft möjlighet att förbereda sitt svaromål.

De befintliga rättegångsreglerna för både Sheriff Court och Court of Session används för att genomföra förordningen med nödvändiga anpassningar.

De relevanta reglerna för dessa två domstolar sammanfattas nedan. De fullständiga texterna och relevanta formulär finns på följande webbplats: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Regler för Sheriff Courts
  • Förenklat förfarande

Fr.o.m. den 28 november 2016 bör det förenklade förfarandet användas för fordringar på högst 5 000 pund, som avser betalning, leverans eller återtagande av lös egendom, eller ett föreläggande om att någon ska utföra någon särskild handling.

Förnyad prövning:

Två typer av förnyad prövning finns – återkallelse av beslut och överklagande.

Enligt regel 13.6 kan en part ansöka om återkallelse av beslut med hjälp av formulär 13B(1) om beslutet har fattats före den 30 juli 2018, eller med hjälp av formulär 13B(2) om det fattats den 30 juli 2018 eller därefter, tillsammans med en redogörelse av skälen till att beslutet bör återkallas.  Parten bör också fylla i ett svarsformulär (formulär 4A) och sända det till domstolen tillsammans med aktuellt formulär 13B.

Enligt regel 16.2 kan en part överklaga till Sheriff Appeal Court med hjälp av formulär 16A inom 4 veckor efter det att beslutsformuläret (Decision Form) har sänts med angivande av de rättsfrågor som Sheriff Appeal Court ska ta i beaktande.

Reglerna finns samlade i avsnittet Sheriff Courts i

Scot Courts

varvid Act of Sederunt reglerar det förenklade förfarandet.  Under det avsnittet återfinns formulär och Standard Orders.

Småmål

Genom the Small Claims Rules 2002 regleras i ärenden där värdet på fordran inte överstiger 3 000 pund. (Fr.o.m. den 28 november 2016 bör det förenklade förfarandet användas för fordringar på högst 5 000 pund, som avser betalning, leverans eller återtagande av lös egendom, eller ett föreläggande om att någon ska utföra någon särskild handling - se ovan).

Förnyad prövning:

Tre typer av förnyad prövning finns – återkallelse av dom, överklagande och ansökan om ändring av dom.

Enligt regel 21.10 kan en part ansöka om ändring, annullering och återkallelse av en dom samt om uppskjuten tillämpning av domen. Skälen för ansökan ska anges kortfattat.

Enligt regel 22.1 kan en part ansöka om återkallelse av dom på formulär 20 med angivelse av skälen till partens utevaro samt svaromål.

Enligt regel 23.1 kan en part överklaga hos the sheriff principal på formulär 21 inom 14 dagar efter det att den slutliga domen fallit med angivelse av sakförhållandena samt vilken rättsfråga överklagandet gäller.

Enligt regel 23.4 kan en part ansöka om tillstånd att överklaga ett beslut om en ansökan om betalningsanstånd (time to pay direction) eller liknande. För detta ska formulär 22 användas med angivelse av vilken rättsfråga överklagandet avser. Om tillstånd till överklagan beviljas ska denna inges på formulär 23, som sökanden ska meddela övriga parter inom 14 dagar efter tillståndet beviljades.

Reglerna finns samlade i avsnittet Sheriff Courts på SCTS-webbsidan: Reglerna för småmål och formulären återfinns på Formulär för småmål

Summary Cause

The Summary Cause Rules 2002 gäller i ärenden där värdet på fordran är över 3 000 pund men högst 5 000 pund. (Fr.o.m. den 28 november 2016 bör det förenklade förfarandet användas för fordringar på högst 5 000 pund, som avser betalning, leverans eller återtagande av lös egendom, eller ett föreläggande om att någon ska utföra någon särskild handling - se ovan).

Förnyad prövning:

Tre typer av förnyad prövning finns – återkallelse av dom, överklagande och ansökan om ändring av dom. Dessutom finns särskilda bestämmelser för överklaganden i samband med betalningsanstånd (time to pay direction).

Enligt regel 24.1 kan en part ansöka om återkallelse av en dom på formulär 30 med angivelse av skälen till partens utevaro samt svaromål.

Enligt regel 25.1 kan en part överklaga till the Sheriff Principal på formulär 31 inom 14 dagar efter det att den slutliga domen meddelats med angivelse av den rättsfråga om överklagandet avser.

Enligt regel 25.4 kan en part ansöka om tillstånd att överklaga ett beslut om en ansökan om betalningsanstånd (time to pay direction) eller liknande. För detta ska formulär 32 användas med angivelse av vilken rättsfråga överklagandet avser. Om tillstånd till överklagan beviljas ska denna inges på formulär 33, som sökanden ska meddela övriga parter inom 14 dagar efter tillståndet beviljades.

Reglerna finns samlade i avsnittet Sheriff Courts på SCTS-webbsidan på:  Summary Cause Rules - formuläret finns på: Summary Cause Forms.

Ordinary Cause

Genom the Ordinary Cause Rules 1993 regleras förfarandet vid talan om fordran vars värde överstiger 5 000 pund.

Förnyad prövning:

Det finns två möjligheter till förnyad prövning, antingen genom ansökan om förnyad prövning hos the Sheriff Principal eller till Court of Session och genom ett reponing-förfarande).

Enligt regel 8.1 kan svaranden ansöka om återkallelse av en tredskodom genom att inge en s.k. reponing note vari skälen för utevaron förklaras. Något särskilt formulär behövs inte för detta, men vanligtvis är den utformad som en initial writ (formulär G1). Om ansökan godtas fortsätter förfarandet som om svaranden hade ingett en notice of intention to defend.

Enligt regel 31.3 ska ett överklagande till Court of Session ske skriftligen, antingen direkt på särskilt blankett (principal interlocutor sheets) eller på ett separat blad och inges hos the sheriff clerk. Enligt regel 31.ska ett överklagande till Sheriff Principal ske genom en ansökan som kallas note of appeal på formulär A1. I reglerna 31.1 och 31.2 anges de tidsfrister som gäller.

Reglerna finns samlade i avsnittet Sheriff Courts på SCTS-webbsidan på: Ordinary Cause Rules.

  • 1994 års regler för court of session

Förnyad prövning:

Enligt regel 19.2 a kan den svarande ansöka om återkallelse av ett beslut och ska samtidigt lämna in svaromål. Därefter fortsätter förfarandet på samma sätt som om svaromålet hade lämnats in i tid.

Reglerna finns samlade i avsnittet Court of Session på SCTS-webbsidan: Court of Session Rules.

3. Godkända språk enligt artikel 20.2.c

Intyg som skickas till Skottland godtas om de är skrivna på engelska.

4. Myndigheter som utsetts att intyga att handlingar är officiella, enligt artikel 25

I de fall då officiella handlingar arkiveras och registreras i offentliga domstolsregister är det registratorn som utfärdar intyget.

Registratorn kan kontaktas på följande adress:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Tfn: 0845 607 0161

E-post: customer.services@ros.gov.uk

I de fall då officiella handlingar registreras och arkiveras i Sheriff Courts är det sheriff clerks vid denna domstol som utfärdar intyget. I enlighet med regel 5 i Sheriff Court European Enforcement Rules ska en ansökan om intygande enligt artikel 25.1 i förordningen åtföljas av ett affidavit. Närmare uppgifter om Sheriff Courts finns i avdelningen Courts and Tribunals Locations på SCTS-webbplatsen under Court Locations.

Senaste uppdatering: 27/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.